Поделиться Поделиться

Облік інших операційних витрат

До інших операційних витрат включають:

- витрати на дослідження та розробки відповідно до П(С)БО №8 „Нематеріальні активи”;

- собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей бухгалтерського обліку визначається шляхом перепахунку іноземної валюти в грошову одиницю в еквіваленті, виражену в грошовій одиниці України за курсом Національного банку України на дату продажу іноземної валюти, плюс витрати, які пов’язані з продажем іноземної валюти;

- собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості та витрат, пов’язаних з реалізацією;

- сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

- втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за операціями, активами і зобов’язаннями, що пов’язані з операційною діяльністю підприємства);

- втрати від знецінення запасів, недостачі і втрати від псування цінностей, визнані штрафи, пені, неустойки;

- витрати на оплату матеріальної допомоги, утримання об’єктів соціально-культурного призначення;

- інші витрати операційної діяльності.

Для обліку інших витрат операційної діяльності використовують рахунок № 94 „Інші витрати операційної діяльності”. Даний рахунок є активний, витратний, призначений для обліку господарських процесів. На рахунку № 94 ведеться облік витрат операційної діяльності підприємства „Рівнеінвестбуд”, крім витрат, які відображаються на рахунках №90 „Собівартість реалізації” (собівартість реалізованих товарів, собівартість реалізованих робіт та послуг), №92 „Адміністративні витрати”.

За дебетом рахунка відображається сума визнаних витрат, за кредитом списання – на рахунок № 79 „Фінансові результати”.

Рахунок №94 „Інші витрати операційної діяльності” має такі субрахунки:

941 „Витрати на дослідження і розробки”;

942 „Собівартість реалізованої іноземної валюти”;

943 „Собівартість реалізованих виробничих запасів”;

944 „Сумнівні та безнадійні борги”;

945 „Втрати від операційної курсової різниці”;

946 „Витрати від знецінення запасів”;

947 „Нестачі і штрафи від псування цінностей”;

948 „Визнані штрафи, пені, неустойки”;

949 „Інші витрати операційної діяльності”.

На субрахунку 941 „Витрати на дослідження і розробки” ведеться облік витрат, пов’язаних з дослідженнями та розробками, що здійснює підприємству, якщо вони відповідають П(С)БО 8 „Нематеріальні активи”.

На субрахунку 942 „Собівартість реалізованої іноземної валюти” відображається балансова вартість реалізованої іноземної валюти на дату її реалізації.

На субрахунку 943 „Собівартість реалізованих виробничих запасів” ведеться облік собівартісті реалізованих виробничих запасів (сировини, матеріалів, відходів тощо).

На субрахунку 944 „Сумнівні та безнадійні борги”узагальнюється інформація про нарахування резерву сумнівних богів на заборгованість, за реалізовану продукцію, товари, роботи і послуги та про суму списання поточної дебіторської заборгованості, що визнана безнадійною та утворення якої не було пов’язано з реалізацією продукції, товарів, робіт і послуг.

На субрахунку 945 „Втрати від операційної курсової різниці” ведеться облік втрат за активами й зобов’язаннями операційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти.

На субрахунку 946 „Витрати від знецінення запасів” ведеться облік втрат, пов’язаних із знеціненням (уцінкою) запасів, відповідно до П(С)БО 9 „Запаси”.

На субрахунку 947 „Нестачі і штрафи від псування цінностей” ведеться облік нестач грошових коштів та інших цінностей і втрат від псування цінностей, що виявлені в процесі заготовлення, переробки, збереження, та реалізації, та реалізації, якщо на час встановлення нестачі винуватця не встановлено. Одночасно зі списанням цінностей, винних у нестачі яких не встановлено, на витрати, балансова вартість списаного активу зараховується на позабалансовий рахунок 07 „Списані активи”.

На субрахунку 948 „Визнані штрафи, пені, неустойки” ведеться облік визнаних економічних санкцій за невиконання підприємством законодавства та умов договорів.

На субрахунку 949 „Інші витрати операційної діяльності” узагальнюється інформація про такі витрати операційної діяльності, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 94 „Інші витрати операційної діяльності”, зокрема витрати житлово-комунальних і обслуговуючих господарств, дитячих дошкільних закладів, будинків відпочинку, санаторіїв та інших закладів оздоровчого та культурного призначення тощо.

На ОКБП „Рівнеінвестбуд” ведеться облік облік інших витрат операційної діяльності, зокрема, облік інших витрат операційної діяльності.

Бухгалтерські проводки по обліку інших операційних витрат:

№ П/П Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредет
1. Відображено витрати підприємства на утримання об’єктів соціально-культурного спрямування 949 „Інші витрати операційної діяльності” 13”Знос необоротних активів” 20 „Виробничі запаси” 22 „МШП” 28 „Товари” 63 „Розрахунки з постачальниками та підрядниками” 65 „Розрахунки за страхування” 66 ”Розрахунки з оплати праці”
2. Списано інші витрати операційної діяльності на фінансові результати 791 „Результат основної діяльності” 94 „Інші витрати операційної діяльності”

Бухгалтерські документами, які є підставою для відображення інших операційних витрат на підприємстві „Рівнеінвестбуд”, виступають:

ü по основних засобах– „Розрахунок амортизації основних засобів”, „Інвентарний опис основних засобів”;

ü по виробничих запасах – „Накладна вимога на відпуск матеріалів”, „Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей”;

ü по МШП – „Акт на списання МШП”;

ü грошових коштів – „Видатковий касовий ордер”, виписка банку;

ü заробітної плати – „Табель обліку використання робочого часу”, а також складена на його підставі „Розрахунково полатіжна відомість”.

Інші операційні витрати на підприємстві списуються щомісячно, їх списання оформлюється за допомогою розрахунку, який складається бухгалтером підприємства. Для синтетичного обліку інших витрат операційної діяльності при журнально-ордерній формі обліку використовується журнал-ордер №5.

Прикладом здійснення і відображення господарської операції у фінансовому обліку на підприємстві є:

Підприємство безоплатно передало запасні частини балансовою вартістю 2000 гривень.

На рахунку бухгалтерського обліку цю операцію відображають такими проводками:

№ П/П Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн
Дебет Кредит
1. Відображено балансову вартість переданих запасних части
2. Відображено податкові зобов’язання з ПДВ
3. Інші витрати діяльності віднесені на фінансові результати

Облік інших витрат

Кожне підприємство що здійснює господарські операції, пов’язані з фінансовими інвестиціями, реалізацією необоротних активів, має обліковувати витрати, що виникають у результаті цієї діяльності й мають назву „Інші витрати”.

Інші витрати – витрати, що виникають під час звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані безпосередньо з виробництвом і (або) реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг).

До таких витрат належать:

- собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова вартість і витрати, пов’язані з реалізацією фінансових інвестицій);

- собівартість реалізованих необоротних активів (залишкова вартість і витрати, пов’язані з реалізацією необоротних активів);

- собівартість реалізованих майнових комплексів;

- втрати від неопераційних курсових різниць;

- сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій;

- витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж та ін.);

- залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів;

- інші витрати звичайної діяльності.

Облік цих витрат ведеться на рахунку 97 „Інші витрати”, який має такі субрахунки:

971 „Собівартість реалізованих фінансових інвестицій”;

972 „Собівартість реалізованих необоротних активів”;

973 „Собівартість реалізованих майнових комплексів”;

974 „Втрати від неопераційних курсових різниць”;

975 „Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій”;

976 „Списання необоротних активів”;

977 „Інші витрати звичайної діяльності”;

978 „Виплати страхових сум і страхових відшкодувань”;

979 „Перестрахування”.

Облік інших витрат на ОКБП „Рівнеінвестбуд” не ведеться.

← Предыдущая страница | Следующая страница →