Поделиться Поделиться

Облік майна у фінансовій та операційній оренді за П(с)БО 14 та податковим кодексом

Оренда – це господарська операція, яка передбачає надання орендавцем основних фондів у користування іншій юридичній або фізичній особі на визначений строк, за цільовим призначенням та за орендну плату.

Операційна оренда (лізинг) – це господарська операція фізичної та юридичної особи, що передбачає передачу орендарю права користування основними фондами на строк, що не перевищує строку їх повної амортизації, з обов’язковим поверненням таких основних фондів їх власнику після закінчення строку дії орендної угоди.

Фінансова оренда – господарська операція фізичної та юридичної особи, що передбачає придбання орендавцем за замовленням орендаря основних фондів з подальшою їх передачею у користування орендарю на строк, що не перевищує строку повної амортизації таких основних фондів з обов’язковою подальшою передачею права власності на такі фонди орендарю.

Основні засоби, передані в операційну оренду, залишаються на балансі орендодавця й обліковуються на рахунку 10 "Основні засоби" з виділенням у регістрах аналітичного обліку у відокремлену групу, в якій зазначається, що ці об'єкти передані в операційну оренду.

Орендар обліковує орендовані об'єкти на позабалансовому рахунку 01 "Орендовані необоротні активи". У нього має бути копія інвентарної картки або виписка з інвентарної книги, що додається орендодавцем до акта приймання-передачі орендованих об'єктів. Ці картки зберігаються в орендаря окремо. Після повернення об'єкта оренди орендодавцю орендар списує його з позабалансового обліку, вилучає з картотеки копію відповідної картки і разом з актом приймання-передачі підшиває до документів за поточний місяць. При передачі об'єкта в оренду одержувач подає орендодавцю довіреність на отримання цінностей. Повернення об'єкта з оренди також оформляють з використанням довіреності.

Орендодавець (власник) нараховує за встановленими нормами амортизацію за переданими в оренду об'єктами: дебет рахунку 23 "Виробництво" (окремий субрахунок для обліку витрат на орендні послуги) і кредит рахунку 13 "Знос (амортизація) необоротних активів". На дебет рахунку 23 крім амортизації відносять й інші витрати, супутні експлуатації об'єкта оренди, якщо вони виконуються орендодавцем. Витрати орендодавця з укладання угоди про оренду (юридичні послуги, комісійні винагороди) визнаються іншими операційними витратами того звітного періоду, у якому вони мали місце. З рахунку 23 витрати щомісяця списують в дебет субрахунку 949 "Інші витрати операційної діяльності".

Якщо орендодавець отримує орендну плату наперед, то він відображає її спочатку у складі доходів майбутніх періодів: дебет рахунку 31 "Рахунки в банках" і кредит рахунку 69 "Доходи майбутніх періодів". Одночасно показується податкове зобов'язання з ПДВ: дебет субрахунку 643 "Податкові зобов'язання", кредит субрахунку 641 "Розрахунки за податками". У наступних місяцях відповідно до строків оренди відображають дохід від оренди: дебет рахунку 69, кредит субрахунку 713 "Дохід від операційної оренди активів". Зараховується податкове зобов'язання з ПДВ: дебет субрахунку 713, кредит субрахунку 643.

Належну за договором до сплати суму орендної плати орендар щомісяця відносить у витрати: дебет рахунків 23, 91, 92, 93, 94 (залежно від місця використання орендованого об'єкта) і кредит рахунку 68 "Розрахунки за іншими операціями". Погашення заборгованості з орендної плати - дебет рахунку 68 і кредит рахунку 31 "Рахунки в банках".

Згідно з ПКУ Лізинг (оренда) вважається фінансовим, якщо лізинговий (орендний) договір містить одну з таких умов:

· орендар набуває права власності на орендований актив після закінчення строку оренди;

· орендар має можливість і намір придбати об’єкт оренди за ціною, нижчою за його справедливу вартість на дату придбання;

· строк оренди становить більшу частину строку корисного використання (експлуатації) об’єкта оренди;

· теперішня вартість мінімальних орендних платежів з початку строку оренди дорівнює або перевищує справедливу вартість об’єкта оренди.

За операційної оренди після закінчення строку договору оперативного лізингу право на об’єкт оренди до орендаря не переходить.Витрати орендаря з операційної оренди майна яке використ.у п-цькій д-сті відносять на відповідну статтю витрат. У податкових розрах до податкових витрат відносять орендну плату,розмір якої не перевищує звичайних цін. якщо в майбутніх податков.періодах орендар повертає фінан.лізинг орендодавцю без придбання такого об’єкта у в-сть така передача прирівнюється для цілей оподаткування до зворотного продажу орендарем такого суб’єкта орендодавцю за ціною яка визначається на рівні суми лізингових платежів у частині компенсацій вартості об’єкта фін.ліз. що є несплаченими за такий об’єкт лізингу на дату такого повернення.

← Предыдущая страница | Следующая страница →