Поделиться Поделиться

Облік нематеріальних активів

У процесі виробничої і комерційної діяльності на під­приємстві необхідно використовувати засоби, які мають неуречевлений характер — це знання виробництва про- і і. ції в умовах, що різняться від умов конкурента, різні і імензії, дозволи, що дають змогу займатись певним бізнеом. Такі засоби одержали назву нематеріальних активів.

Відображення наявності та руху нематеріальних активів у фінансовому обліку регламентується П(с)БО 8 Нематеріальні активи», затвердженим наказом Мінічерства фінансів України від 18.10.99 № 242. Крім того, наказом Міністерства фінансів України від 16.11.09 № 1327 затверджені Методичні рекомендації з бухгалтер­ці, кого обліку нематеріальних активів, які деталізують по­рядок їх обліку.

Нематеріальні активи — немонетарні активи, що не мають мате­ріальної форми, однак можуть бути ідентифіковані.

До них належать об'єкти промислової та інтелекту­альної власності та інші аналогічні об'єкти права власно­сті конкретного підприємства, які приносять дохід. Усі нематеріальні активи поділяють на три групи: об'єкти права інтелектуальної власності; об'єкти права на кори­стування природними ресурсами; об'єкти права на вико­ристання економічних, організаційних та інших переваг.

До нематеріальних активів — об'єктів права інтелек­туальної власності належать:

1) Право власності на винахід, підтверджене патентом.

2) Право власності на корисну модель, підтверджене патентом.

3) Право власності на промисловий зразок, підтвердже­не патентом.

4) Право власності на знаки для товарів і послуг, під­тверджене свідоцтвом.

5) Право власності на сорти рослин, підтверджене патентом.

6) Право власності на фірмове найменування, зафіксо­ване в установчих документах.

7) Право власності на програми для ПЕОМ.

8) Право власності на базу даних.

9) Право власності на науково-технічну інформацію.

10) Право інтелектуальної власності на твори у галузі науки, літератури і мистецтва.

До нематеріальних активів — об'єктів права на кори­стування природними ресурсами належать:

1. Право на використання земельної ділянки, закріпле­не у відповідному договорі чи підтверджене патентом на право оренди земельної ділянки.

1. Право користування надрами, підтверджене відпо­відною ліцензією[1].

2. Право на користування геологічною та іншою інфор­мацією про природне середовище. Така інформація є у зві­тах, картах та інших матеріалах.

3. Право на використання інших ресурсів природного середовища, яке може впливати на рівень екологічної без­пеки життєдіяльності підприємства, населеного пункту, регіону тощо.

До нематеріальних активів — об'єктів права на вико­ристання економічних, організаційних та інших переваг зараховують:

1. Економічні переваги від використання монопольно­го становища, яке визначає Антимонопольний комітет України.

2. Право на використання економічних та інших приві­леїв, що визначається на підставі документів, які його під­тверджують, зокрема інформації, представленої податко­вою інспекцією.

Використання нематеріальних активів без отримання відповідних прав тягне за собою відповідальність згідно із законами України. Наприклад, відповідно до ст. 164-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (недобросовісна конкуренція), незаконне копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, самовільне використання його імені тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до сорока чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь вироб­ництва і сировини чи без такої. Кримінальним кодексом України передбачена також кримінальна відповідаль­ність за незаконне використання прав інтелектуальної власності.

Аналогічна відповідальність за порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топогра­фію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналіза­торську пропозицію встановлена ст. 177 Кримінального кодексу України. Статтею 229 Кримінального кодексу

України передбачена також кримінальна відповідальність .ні незаконне використання знака для товарів і послуг, фір­мового найменування, кваліфікованого зазначення похо­дження товару.

Згідно з П(с)БО 8 «Нематеріальні активи», бухгалтер­ський облік нематеріальних активів ведуть щодо кожного об'єкта за такими групами:

— права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про при­родне середовище тощо);

— права користування майном (право користування земельною ділянкою, будівлею, право на оренду примі­щень тощо);

— права на комерційні позначення (права на торго­вельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фір­мові) найменування тощо);

— права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інте­гральних мікросхем, комерційні таємниці, у т. ч. ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо);

— авторське право та суміжні з ним права (право на літе­ратурні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компі­ляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеогра­ми, передачі (програми) організацій мовлення тощо);

— інші нематеріальні активи (права на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

Бухгалтерський облік руху нематеріальних активів ведуть на рахунку 12 «Нематеріальні активи».

Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з ціни (вартості) придбання (крім отриманих торговельних знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосе­редньо пов'язаних з його придбанням та доведенням нема­теріального активу до стану можливості його використан­ня в запланованих цілях.

При реалізації нематеріальних активів різницю між їх собівартістю та реалізаційною ціною включають відповід­но до доходів чи витрат.

Метод амортизації нематеріального активу підприєм­ство обирає самостійно, зважаючи на умови отримання майбутніх економічних вигод. Якщо такі умови визначити неможливо, то амортизацію нараховують із застосуванням прямолінійного методу (на основі строку служби об'єкта нематеріальних активів, який підприємство визначає само­стійно). Розрахунок амортизації при застосуванні відповід­них методів нарахування здійснюють згідно з П(с)БО 7 «Основні засоби». У податкових розрахунках амортизацію нематеріальних активів нараховують за прямолінійним методом, зважаючи на термін служби об'єкта, але не більше 10 років.

Нематеріальні активи з невизначеним строком корис­ного використання амортизації не підлягають. До них належать ті, щодо яких підприємство не визначило обме­ження строку, протягом якого очікують збільшення гро­шових коштів (чи їх еквівалентів) від використання таких нематеріальних активів.

Накопичена амортизація нематеріальних активів — це сума амортизації об'єкта нематеріальних активів з початку його корисного використання.

Надходження та оприбуткування об'єктів нематеріаль­них активів на підприємстві оформлюють відповідними первинними документами, в яких наводять: детальну характеристику об'єкта, його вартість, строк використан­ня, норму амортизації, підрозділ, у якому буде використа­ний об'єкт, реквізити документа, який підтверджує право власності на об'єкт.

Типовими формами первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних акти­вів, затвердженими наказом Міністерства фінансів Украї­ни від 22.11.04 № 732, є такі:

— НА-1 «Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів»;

— НА-2 «Інвентарна картка обліку об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних акти­вів »;

— НА-3 «Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інте­лектуальної власності у складі нематеріальних акти­вів »;

— НА-4 «Інвентаризаційний опис об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних акти­вів».

Основні проводки за операціями з нематеріальними активами наведено в табл. 5.22. Господарська операція Дебет Кредит Сума
Придбання НА за грошові кошти
Перераховано кошти постачальнику
пдв
Капітальні інвестиції
Списано заборгованість із ПДВ
Списано послуги сторонніх організацій, пов'язані з придбанням та введенням в експлуатацію НА
Заборгованість із ПДВ
Оплата послуг сторонніх організацій
Оприбуткування 12х
Безоплатне передання нематеріальних активів (первісна вартість НА — 9000 грн, накопичена амортизація — 3000 грн)
Списано накопичену амортизацію НА 12х
Списання у сумі собівартості (залишкової вартості) 12х
Нараховано ПДВ на звичайну ціну (у разі відсутності звичайної ціни — на залишкову вартість)
Закриття рахунка доходу
Безоплатне отримання нематеріального активу (первісна вартість НА — 9000 грн, накопичена амортизація — 3000 грн)
Оприбутковано НА у сумі залишкової вартості 12х
Оприбутковано накопичену амортизацію НА 12х
Відображення суми податку на прибуток, що підлягає сплаті за операцією з безоплатного одержання об'єкта нематеріальних активів (за наявності поточного податку на прибуток) (6000 • 0,25)
Закінчення таблиці 5.22
Реалізація нематеріального активу (первісна вартість НА — 9000 грн, накопичена амортизація — 3000 грн)
Одержано попередню оплату за рахунком за НА
Відображено податкове зобов'язання з ПДВ
Відображено дохід від реалізації нематеріального активу
Списано податковий кредит
Закрито рахунок доходу на фінансовий результат
Списано вартість НА у сумі накопиченої амортизації 12х
Списано собівартість НА 12Х[2]
Закрито рахунок витрат на фінансовий результат

З урахуванням первісної вартості нематеріальних ак­тивів і встановленого строку їх використання визначають норму амортизації. У фінансовому обліку строк корисного використання підприємство визначає самостійно. Норму амортизації затверджують внутрішнім нормативним до­кументом підприємства.

← Предыдущая страница | Следующая страница →