Поделиться Поделиться

Облікова політика підприємства

Формування ринкової економіки, наявність різних форм власності, розширення міжнародних економічних зв'язків вітчизняних підприємців є основою для впровадження в організацію бухгалтерського обліку облікової політики.

Для складання фінансової звітності відповідно до діючих нормативних актів та надання її користувачам керівництво підприємства формує облікову політику: обирає принципи, методи і процедури обліку таким чином, щоб достовірно відобразити фінансовий стан і результати діяльності підприємства та забезпечити зіставність показників фінансових звітів.

Сукупність принципів, методів і процедур, які обираються підприємством виходячи із загальноприйнятих правил та особливостей своєї діяльності для складання і подання фінансової звітності називається обліковою політикою.

Основною метою облікової політики є забезпечення одержання достовірної, повної та своєчасної інформації про майновий і фінансовий стан підприємства, результати його діяльності, необхідної всім користувачам фінансової звітності для прийняття відповідних управлінських та інвестиційних рішень, а також забезпечення зіставності з даними звітності за інші періоди (інших підприємств).

Способи ведення бухгалтерського обліку, що повинні передбачатися в обліковій політиці підприємства, наведено нижче (рис. 1.29).

Облікова політика підприємства - Инвестирование - 1

Отже, під обліковою політикою підприємств розуміють обрану цим підприємством сукупність способів ведення бухгалтерського обліку -первісного спостереження, вартісного виміру, поточного групування та підсумкового узагальнення фактів господарської (статутної та іншої) діяльності. Облікова політика розробляється на багато років і може змінюватись лише в тому випадку, якщо: змінюються статутні вимоги; змінюються вимоги органу, що затверджує положення (стандарти) бухгалтерського обліку; зміни забезпечать більш достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства.

Облікова політика підприємства згідно з П(С)БО 1 розкривається у Примітках до фінансової звітності, в яких підприємство відображає принципи оцінки статей звітності та методи обліку за окремими статтями звітності. Облікова політика є складовою частиною фінансової звітності і повинна розроблятися самостійно кожним підприємством в Україні, зареєстрованим у встановленому чинним законодавством порядку. її зміст оформлюється спеціальним Цаказом про облікову політику, який розроблюється головним бухгалтером підприємства, що несе відповідальність за його формування, і затверджується Наказом керівника, який несе відповідальність за його зміст. Саме підпис керівника надає Наказу про облікову політику юридичної сили.

В бухгалтерському обліку є багато положень, які допускають багатоваріантність їх виконання: оцінка запасів, методи нарахування амортизації необоротних активів тощо. Тому кожне підприємство обирає той варіант, який враховує особливості його діяльності.

На вибір положень облікової політики можуть впливати такі фактори:

-форма власності та організаційно-правова форма (ТзОВ, АТ, СП, ДП тощо);

-вид діяльності чи галузеве підпорядкування (комерційна діяльність, будівництво, промисловість тощо);

-обсяги виробництва, середньоспискова чисельність працівників тощо;

-відносини із системою оподаткування (звільнення від різного виду податків, зменшення ставок податків, надання пільг по оподаткуванню);

-можливість самостійних дій з питань ціноутворення;

-стратегія фінансово-господарського розвитку (мета і завдання економічного розвитку підприємства на довгострокову перспективу, напрями інвестицій, які будуть надані, тактичні підходи до вирішення перспективних завдань);

-наявність технічного оснащення функцій управління (забезпечення ЕОМ, засобами оргтехніки, програмними засобами);

-наявність ефективної системи інформаційного забезпечення підприємства (за всіма необхідними для підприємства напрямами);

-рівень кваліфікації бухгалтерських кадрів, економічної сміливості та ініціативності керівників підприємства;

-система матеріального заохочення ефективної роботи працівників підприємства і матеріальної відповідальності за коло обов'язків, що виконуються.

Облікова політика підприємства - Инвестирование - 2

1. Які дії проводить підприємство для забезпечення ведення бухгалтерського обліку?

2. Які форми організації бухгалтерського обліку передбачені в Україні?

3. Які функції покладаються на головного бухгалтера з питань, організації бухгалтерського обліку на підприємстві?

4. Хто несе відповідальність за відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій, що відбуваються на підприємстві?

5. Які основні функції виконує бухгалтерія?

6. Що таке облікова політика підприємства і яка її мета?

7. Які способи ведення бухгалтерського обліку повинні передбачатись обліковою політикою підприємства?

8. В чому полягає правило Зомбарта?

9. Що таке Наказ про облікову політику?

10. Ким складається Наказ про облікову політику? Назвати основні його пункти.

Облікова політика підприємства - Инвестирование - 3

Бухгалтерія— це самостійний структурний підрозділ апарату управління (служба, відділ), в якому працюють спеціалісти, що здійснюють бухгалтерський облік господарсько-фінансової діяльності підприємства.

Облікова політика— це сукупність принципів, методів і процедур, які обирається підприємством виходячи із загальноприйнятих правил та особливостей своєї діяльності для складання і подання фінансової звітності.

Облікова політика підприємства - Инвестирование - 4

← Предыдущая страница | Следующая страница →