Поделиться Поделиться

Облікова політика підприємства: зміст та необхідність, фактори, що впливають на її формування

Облікова політика підприємства- сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності. Облікова політика передбачає:

− упорядкування облікових процедур на підприємстві;

− методологічне та методичне відображення майна підприємства, господарських операцій та результатів його діяльності;

− надання бухгалтерському обліку планомірності та цілеспрямованості;

− забезпечення ефективності обліку та ін.

Основна її мета - забезпечити одержання достовірної інформації про майновий і фінансовий стан підприємства, результати його діяльності, необхідні для всіх користувачів фінансової звітності з метою прийняття відповідних рішень. Облікова політика під­приємства базується на основних принципах об­ліку та звітності. Документальне оформлення облікової політики підприємства здійснюється у вигляді наказу про облікову політику підприємства, який після його затвердження набуває статусу юридичного документу. Наказ про облікову політику є основним внутрішнім документом, яким регулюється організація облікового процесу на підприємстві та є обов'язковим для виконання всіма службами і працівниками підприємства. Наприклад, якщо у підприємства є основні засоби, то необхідно визначити, на основі якого методу ви будите нараховувати на них амортизацію.

Формування облікової політики звичайно проходить кілька етапів. На першому етапі встановлюють предмет облікової політики для конкретного підприємства відповідно до сукупності об'єктів бухгалтерського обліку (фактів господарської діяльності).

На наступному етапі, залежно від складу об'єктів обліку, визначаються конкретні умови, явища і процеси, які впливають на розробку облікової політики.

Третій етап передбачає аналіз загальновизнаних припущень у побудові облікової політики з погляду виявленої на минулому етапі сукупності факторів; при їхній адекватності ці припущення закладаються в основу облікової політики.

Четвертий етап полягає у відборі потенційно придатних для використання підприємством способів ведення бухгалтерського обліку; відбір ведеться зі всього розмаїття теоретично можливих способів, відповідно до прийнятих на минулому етапі припущень і виявлених на другому етапі факторів вибору.

Наступний етап полягає безпосередньо у виборі способів ведення обліку для даного підприємства; вибір здійснюється за допомогою перевірки кожного способу, який було обрано на минулому етапі системою відповідних критеріїв.

На останньому етапі обрана облікова політика дістає відповідне оформлення, щоб відповідати формальним вимогам.

На вибір облікової політики підприємства впливають такі основні фактори

Облікова політика підприємства: зміст та необхідність, фактори, що впливають на її формування - Инвестирование - 1

Також на облікову політику впливають такі фактори: технічне забезпечення (комп'ютерна техніка, програмні продукти, засоби оргтехніки тощо); наявність ефективної системи інформаційного забезпечення підприємства (за всіма необхідними для підприємства напрямами); рівень кваліфікації управлінських та бухгалтерських кадрів; система матеріального заохочення та матеріальної відповідальності за коло обов'язків, які виконують працівники.

Формування облікової політики передбачає майнову відокремленість і безперервність діяльності підприємства, послідовність застосування облікової політики, а також тимчасову визначеність фактів господарської діяльності. Облікова політика має відповідати принципам повноти, обачності, превалювання сутності над формою, послідовності, безперервності, періодичності та іншим, передбаченим Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

Коли підприємство перевіряють аудитори або податкові органи, облікова політика визначається в першу чергу.


3. Облік бартерних операцій (обмін подібними і неподібними активами)

Товарообмінна (бартерна) операція - господарська операція суб'єкта підприємницької діяльності, що передбачає розрахунок за товари, продукцію (роботи, послуги) у будь-якій формі, в іншій, ніж грошова, включаючи будь-які види погашення (заліку) взаємної заборгованості між сторонами господарської операції без проведення грошових розрахунків. Підставою для проведення обміну товарами є договір бартеру. Це двосторонній договір між учасниками.

За бартерними операціями податкове зобов'язання наступає за першої події (одержання цінностей або відвантаження продукції).

Обмін може здійснюватися на подібні і неподібні активи. Подібні активи мають відповідати одразу двом умовам - мати однакове функціональне призначення і єдину справедливу вартість. П(С)БО 9 "Запаси" передбачає, що первісна вартість одиниці запасів, придбаних у результаті обміну на подібні запаси, дорівнює балансовій вартості переданих запасів. Якщо вона перевищує їх справедливу вартість, то первісною вартістю отриманих запасів є їх справедлива вартість. Різниця між балансовою і справедливою вартістю переданих запасів включається до складу витрат звітного періоду. Первісною вартістю запасів, що придбані в обмін на неподібні запаси, визнається справедлива вартість отриманих запасів.

Справедлива вартість - це фактично договірна ціна, визначена для певного активу, тобто покупець згоджується заплатити за актив таку суму, а продавець - віддати його за цю ціну.

П(С)БО 15 "Дохід" встановлює, що дохід не визнається, якщо здійснюється обмін продукцією (товарами, роботами, послугами та іншими активами), що подібна за призначенням та має однакову справедливу вартість. Отже, при обміні подібними активами дохід не відображається.

Таблиця.Облік обміну подібними активами, якщо справедлива вартість вища від балансової

Зміст господарських операцій Дт Кт Сума
Відображення операцій в агрофірмі "Нива":
списано балансову вартість переданого лісу круглого
відображено податкове зобов'язання з ПДВ
оприбутковано одержаний шифер
відображено податковий кредит з ПДВ
зараховано взаємозалік заборгованостей
Відображення операцій у TOB "Зоря":
списано балансову вартість переданого шиферу
відображено податкове зобов'язання з ПДВ
оприбутковано одержаний ліс круглий
відображено податковий кредит з ПДВ
зараховано взаємозалік заборгованостей

Якщо обмінювані активи мають різне функціональне призначення або різні справедливі вартості, то такі активи вважаються неподібними. П(С)БО 9 "Запаси" передбачає, що первісною вартістю запасів, придбаних в обмін на неподібні активи, визнається справедлива вартість отриманих запасів. Відповідно до П(С)БО 15 "Дохід" суму доходу за бартерним контрактом визначають за справедливою вартістю активів, робіт, послуг, що одержані або підлягають одержанню підприємством, зменшеною або збільшеною відповідно на суму переданих або одержаних грошових коштів та їх еквівалентів. Якщо справедливу вартість активів, робіт, послуг, які отримані або підлягають отриманню за бартерним контрактом, достовірно визначити неможливо, то дохід визначається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг (крім грошових коштів та їх еквівалентів), що передані за цим бартерним контрактом.

Приклад 2.

Якщо справедливі вартості обмінюваних запасів різні, то виникають грошові розрахунки на суми доплат. Тобто, якби у наведеному прикладі справедлива вартість зерна була 700грн, а бензину 900 грн, то агрофірма "Нива" повинна була б доплатити 200 грн TOB "Зоря". Розрахунки за такими доплатами обліковують на рахунках 37 "Розрахунки з різними дебіторами" (на суму доплат до отримання) і 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" (на суму доплат до перерахування).

Таблиця. Облік обміну неподібними активами, якщо справедлива вартість їх однакова

Зміст господарських операцій Дт Кт Сума
Відображення операцій в агрофірмі "Нива":
списано балансову вартість переданого зерна
відображено дохід від переданого зерна
відображено податкове зобов'язання з ПДВ
оприбутковано одержаний бензин
відображено податковий кредит з ПДВ
Сформовано фінансовий результат:
списано балансову вартість зерна
списано справедливу вартість бензину
відображено зарахування заборгованостей
Відображення операцій у TOB "Зоря":
списано балансову вартість переданого бензину
відображено дохід від переданого бензину
відображено податкове зобов'язання з ПДВ
оприбутковано одержане зерно
відображено податковий кредит з ПДВ
Сформовано фінансовий результат:
списано балансову вартість бензину
списано справедливу вартість зерна
відображено зарахування заборгованостей
← Предыдущая страница | Следующая страница →