Поделиться Поделиться

Обов'язки студента, що направляється на практику

Пояснювальна записка

Технологічна практика є складовою частиною навчального процесу студентів спеціальності 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель та споруд» проводиться згідно з наказом N 93 від 08.04.94р. Міносвіти України «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України ».

Програма складається з двох частин:

· практика на отримання робітничої професії - 4 тижні;

· технологічна практика – 8 тижнів.

Основу майбутньої професійної діяльності спеціалістів будівельного профілю є питання виконання, планування, проектування, організації і контролю в галузі будівництва.

Практика студентів є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і набуття студентом професійних навичок та вмінь. Вона є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців і проводиться на оснащених відповідним чином базах навчального закладу, а також на сучасних підприємствах і організаціях різних галузей господарства, науки, освіти, охорони здоров’я, сільського господарства й державного управління.

Виробничо-технологічна практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі майбутньої будівельної професії, отримання ними, на базі одержаних навчальному закладі знань, первинних професійних умінь і навичок, а також відповідної робітничої професії для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах.

Основним завданням учбової практики на отримання робітничої професії є здобуття студентами початкових знань, умінь навичок за обраною спеціальністю.

В результаті проходження учбової практики студенти згідно з вимогами Єдиним тарифно-кваліфікаційним довідником робіт і професій робітників повинні отримати кваліфікацію по одній з робітничих професій муляра, маляра, тесляра, бетоняра 2-го розряду.

Виробнича технологічна практики є продовженням учбової практики і має на меті поглибити та закріпити теоретичні знання, які отримані студентами в процесі вивчення циклу теоретичних дисциплін, практичних навичок, ознайомлення безпосередньо в установі, організації, на підприємстві з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, відпрацювання вмінь і навичок з робітничої професії та спеціальності, а також збір матеріалу для виконання курсових проектів (робіт), підвищення розряду робітничої професії, одержаної в період навчальної практики або придбання нової робітничої професії із передбачених навчальним планом.

Під час виробничо-технологічної практики студенти повинні вивчити:

§ структуру та особливості функціонування підприємства на якому проходять практику;

§ вимогами охорони праці в будівельній галузі;

§ вимоги до охорони навколишнього середовища;

§ систему матеріально-технічного забезпечення виробництва;

§ роботу в межах оторимуваної професії;

Після проходження практики студент повинен вміти:

§ виконувати роботи в межах отриманої професії;

§ керувати роботою робітничих ланок;

§ чітко вміти читати і користуватися робочою документацією під час виконання будівельних робіт;

§ працювати з геодезичними приладами;

Збір матеріалу для звіту з практики, виконання завдання по практиці; ведення щоденника й оформлення звіту по практиці проводиться студентом самостійно. Лише в окремих випадках, при виникненні питань, зв'язаних зі специфікою даного підприємства, практикант звертається за роз'ясненнями до керівника підприємства.

Зміст практики

1.Знайомство з організацією, його структурою, задачами і планом практики, інструктаж з техніки безпеки. Бесіда фахівців підприємства.

Керівник практики від організації разом з ведучими спеціалістами знайомлять студентів з:

· структурою, складом та задачами підприємства, внутрішнім розпорядком та побутом робочих;

· з виробничим планом підприємста, видами та технологією будівельно-монтажних робіт, які будуть виконуватися на об`єкті;

· оснащенням будівельного, машинами та механізмами, ресурсами енергозбереження;

· з бригадами будівництва , ремонту та утримання, робочими місцями в бригаді, фронтом робіт;

· систему контролю за якістю робіт;

· систему матеріально-технічного забезпечення;

· правилами охорони праці, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища;

· з системою оплати в бригаді, розподіленням заробітку між членами бригади. Нормами виробітку.

2. Студенти під час учбової практики на отримання робітничої професії за напрямками кваліфікацію муляра, маляра, тесляра, бетоняра 2-го розряду повинні навчитися виконувати такі роботи:

· Очищання поверхонь металевими шпателями, скребками, щітками, ганчір’ям, пилососом, повітряним струменем з компресора. Згладжування поверхонь подом, пемзою. Прооліфлювання поверхонь пензлем та валиком. Підмазування окремих місць. Протравлювання цементної штукатурки нейтралізуючим розчином з приготуванням розчину. Зіскрібання старої фарби з розшиванням тріщин та розчисткою вибою. Запобігання набризкуванню фарби на поверхню

· Кладка цегляних стовпчиків під лаги підлоги. Приготування розчинів вручну. Очищання цегли від розчину. Пробивання гнізд, борозен та отворів у цегляній і бутовій кладці вручну. Розбирання вручну бутових фундаментів, цегляної кладки стін і стовпів. Засипання каналів або коробів порошкоподібними матеріалами або мінеральною ватою. Зачіплювання піддонів, контейнерів, залізобетонних виробів та інших вантажів інвентарними стропами за монтажні петлі, скоби, гаки тощо.

· Основні види лісоматеріалів і властивості деревини; способи грубого оброблення лісоматеріалів; правила поводження з антисептичними та вогнезахисними сумішами і прийоми покривання ними дерев’яних деталей і конструкцій за допомогою щіток; способи розбирання простих дерев’яних конструкцій і їх очищання; правила переміщання та складування вантажів малої маси; види рулонних і штучних покрівельних матеріалів; способи розбирання простих покриттів з рулонних і штучних матеріалів.

· Насікання бетонної поверхні ручними інструментами. Приймання бетонної суміші з транспортних засобів. Дозування складових за масою й об’ємом за допомогою пристроїв. Приготування бетонної суміші вручну. Розбирання бетонних і залізобетонних конструкцій вручну. Пробивання отворів і борозен у бетонних та залізобетонних конструкціях ручними інструментами. Догляд за бетоном. Розбирання опалубки найпростіших конструкцій. Очищання опалубки від бетону.

3. Участь у будівельно-монтажних роботах у складі бригади:

При проходженні технологічної практики студенти повинні ознайомитися з такими питаннями:

· перелік об`єктів будівництва і класифікація будівельно-монтажних процесів будівництва. План БМР і його виконання. Професії і кількісний склад робітників на будівництві.

· організація оплати в будівництві. Правила та обов`язки бригадира. Вимоги техніки безпеки.

· знайомство з робочими кресленнями об`єкта, з ПВР, з місячним планом, з планом матеріально-технічного забезпечення. Участь у будівельно – монтажних роботах (кам`яних, оздоблювальних, покрівельних, монтажних, теслярських). У складі бригад, які виконують виробничий план.

· зчасть у приймальному контролі.

При проходженні технологічної практики студент повинен вміти:

· виконувати роботи за придбаною спеціальністю, а при відповідній підготовці і за суміжною;

· керувати робочою бригадою з забезпеченням правил охорони праці, протипожежного захисту і охорони навколишнього середовища;

· вільно читати проектну документацію і користуватися нею при виконанні розбивочних і будівельних робіт;

· працювати з геодезичними приладами;

· складати наряди, акти прийомки робіт на списання матеріалів;

· сміти визначати якість БМР;

· складати звітну документацію.

·

4. Організація, проведення та керівництво практикоюДо керівництва практикою студентів залучаються викладачі предметної (циклової) комісії, яка складається з викладачів спеціальності «Будівництво, експлуатація будівель та споруд», завідуючі відділеннями навчальних закладів, які брали безпосередню участь в навчальному процесі, по якому проводиться практика.Для керівництва практикою при підготовці студентів за робітничою професією можуть залучатись майстри виробничого навчання.Керівник практики від навчального закладу: - перед початком практики контролює підготовленість баз практики та вважає за потребу до прибуття студентів-практикантів проведення відповідних заходів; - забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед від'їздом студентів на практику: інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки, надання студентам-практикантам необхідних документів - повідомляє студентів про систему звітності з практики, прийняту предметною (цикловою) комісією, а саме: подання письмового звіту, виконання кваліфікаційної роботи, вигляду оформлення виконаного індивідуального завдання, підготовка доповіді, повідомлення, виступу тощо; - у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує високу якість її проходження згідно з програмою; - контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та проведення з ними обов'язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки; - контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, веде або організовує ведення табеля відвідування студентами бази практики; - у складі комісії приймає заліки з практики; - подає заступнику директора з практичного навчання письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення практики студентів.Розподіл студентів на практику проводиться навчальними закладами з урахуванням замовлень на підготовку спеціалістів і їх майбутнього місця роботи після закінчення навчання.Студенти навчальних закладів при проходженні практики зобов'язані: - до початку практики одержати від керівника практики від учбового закладу консультації щодо оформлення всіх необхідних документів; - своєчасно прибути на базу практики; - у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівників; - вивчити і суворо дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії; - нести відповідальність за виконану роботу;

- своєчасно скласти залік з практики.

На студентів, які проходять практику на підприємстві (організації, установі), розповсюджуються законодавство України про працю та правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства (організації, установи).

Тривалість робочого часу студентів під час проходження виробничоїпрактики регламентується законодавством України про працю.

Керівники баз практики своїм наказом зараховують студентів на конкретні робочі місця (посади), а за відсутності робочих місць – дублерами працівників, а також призначають керівників практики.

За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики. При цьому не менше п'ятдесяти відсотків часу відводиться на загально-професійну підготовку за програмою практики.

Підприємства, установи організації, які використовуються як бази практики, повинні відповідати наступним умовам:

- забезпечення виконання студентом програми практики;

- наявність структур, що відповідають напряму підготовки (спеціальності, спеціалізації),за яким здійснюється підготовка фахівців;

- можливість кваліфікованого керівництва практикою студентів;

- можливість надання студентам під час практики робочих місць;

- можливість наступного працевлаштування випускників

Робота студентів на місцях без оплати праці

В цей період студенти виконують роботи, передбачені програмою, які не можуть бути засвоєні в умовах підприємства із-за їх відсутності.

В результаті проходження практики студент повинен знати і вміти виконувати:

· найпростіші роботи під час фарбування, обклеювання та ремонту поверхонь.

· найпростіші роботи під час кладки та ремонту кам’яних конструкцій, будов, мостів, промислових і гідротехнічних споруд

· найпростіші теслярські й опалубні роботи, найпростіші роботи під час улаштовування рулонних покрівель насухо з пришиванням цвяхами та покрівель з штучних матеріалів

· найпростіші роботи під час приготування бетонної суміші й укладання її у конструкції

5. Вимоги до складання та оформлення документації про проходження практики.

Під час проходження виробничої технологічної практики студент повинен вести щоденник проходження практики, де в хронологічній послідовності повинен записувати всі проведені роботи з використанням сучасних методів виконання робіт, які використовуються на базі практики. Після закінчення технологічної практики студент повинен оформити у письмовому вигляді звіт про виконання програми практики у письмовій формі

Головним документом звітності є щоденник практики, який містить такі основні розділи:

· направлення на практику;

· календарний графік проходження практики;

· відгук і оцінка роботи студента під час практики – заповнюється керівником практики від підприємства;

· висновок керівникиа практики від технікуму про роботу студента.

У звіті з практики відображають результати проходження технологічних процесів , які виконувалися згідно з видами будівельно монтажних робіт на базі практики. Також додаються висновки та рекомендації, копії документів та рішень. Розмір текстової частини звіту складає 12-15 сторінок.

Правила оформлення звіту з технологічної практики

Звіт оформляється рукописним або машинним способом на стандартних листах розміром 210x297 мм. Листи звіту підшиваються разом по вертикалі зліва.

Бланки з відгуками, протоколами, підписані договори підприємств, програми в звіт не підшиваються, а вкладаються в нього.

Оформлення тексту звіту виконується на листах з полями:

- зверху-25 мм

- снизу- 15 мм

- зліва - 20 мм

- справа -10 мм.

Всі сторінки звіту (окрім додатків) нумеруються, починаючи з титульного листа. Номер листа ставиться в його верхній частині посередині. На титульному листі номер сторінки не ставиться.

Звіт починається з титульного листа. У момент здачі звіту в технікум керівникові практики на титульному листі має бути підпис наставника практики з боку підприємства.

На другій сторінці звіту повинен розміщуватися його зміст з вказівкою всіх розділів, підрозділів і номерів сторінок підрозділів.

Розділи звіту мають крізну нумерацію арабськими цифрами. Підрозділи мають двозначні номери (наприклад, 1.1, 1.2, 2.1 і інш.). Перша цифра позначає номер відповідного розділу, друга цифра - номер підрозділу даного розділу. Після номера розділу (підрозділу) йде його назва. Крапка в кінці заголовка не ставиться. Перенесення слів в назвах не допускається.

Розділи повинні починатися з нової сторінки. Підрозділи можуть продовжуватися один за одним безперервно. У тексті звіту послідовно висловлюються всі питання, вивчення яких передбачене програмою практики.

У тексті звіту не повинно бути скорочень, за винятком дозволених.

У тексті звіту можуть розміщуватися малюнки і таблиці. Малюнки і таблиці повинні супроводитися номерами і назвами. Номер і назва малюнка розміщуються під малюнком, номер і назва таблиці розміщуються зверху і справа.

В кінці звіту приводяться документи, що пояснюють зміст звіту. В цілях наочнішого представлення змісту звіту документи можуть чергуватися з листами тексту. Документи стандартного формату 210x297 мм підшиваються як листи звіту.

В кінці звіту обов'язково має бути приведений список використаної літератури.

5.1 Правила оформлення щоденника практики

Щоденник по практиці оформляється в окремому зошиті рукописним способом. У щоденнику щодня записується в короткому вигляді вся виконана робота: поточна на підприємстві, виконувана згідно програмі практики, виконувана самостійно удома або в бібліотеці і інш. Дата першого запису в щоденнику повинна збігатися з першим днем практики, дата останнього запису - відповідно з останнім днем практики.

Записи в щоденнику ведуться щодня. Не допускається об'єднувати декілька днів одним записом, навіть якщо характер роботи протягом цих днів був один і той же. Щоденник повинен регулярно підписуватися наставником практики від підприємства в день його відвідин об'єкту практики .

Звіт про проходження практики включає:

· напрям на практику з відмітками про день прибуття і убування (обов'язковий друк);

· письмовий особистий звіт студента про виконану роботу за період проходження практики, який складається з наступних відділів:

· докладний опис студентом виконаної роботи; ступінь виконання ним програми практики, висновок про те, якою мірою практика сприяла закріпленню і поглибленню теоретичних знань, придбанню практичних навиків роботи за фахом;

· недоліки і упущення в роботі органів, організацій, установ, які були відмічені практикантом при проходженні практики, в якій формі вони були винні безпосередньому керівникові практики, чи були вони усунені;

До звіту додаються:

· характеристика, підписана і завірена керівником або особою, його замінюючою (обов'язкові реквізити: підпис, друк, дата підписання);

· щоденник практики (з щоденним записом студента про виконану роботу, вивчені матеріали, нормативні акти), підписаний практикантом завірений підписом безпосереднього керівника практики;

Обов'язки студента, що направляється на практику

· Отримати направлення керівника від навчального закладу на практику, методичні вказівки і програму практики.

· Своєчасно приступити до практики.

· Сумлінно виконувати всі завдання, передбачені програмою практики, індивідуальні доручення і вказівки керівників практики.

· Вести щоденник проходження практики.

· В строк, вказаний керівником практики від коледжу здати звіт по практиці і публічно захистити його.

7. Підведення підсумків практики

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання.

Загальна і характерна форма звітності студента за практику – це подання письмового звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником від бази практики. Характеристика керівника практики від підприємства повинна бути завірена його підписом і печаткою організації

Письмовий звіт разом з іншими документами, установленими навчальним закладом (щоденник, характеристика та інше), подається на рецензування керівнику практики від навчального закладу.

Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділівпрограми практики та індивідуального завдання, мати розділи з питання охорони праці, висновки і пропозиції, список використаної літератури та інші. Оформляється звіт за вимогами, які встановлює вищий навчальний заклад, з обов'язковим врахуванням Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД).

Звіт з практики захищається студентом (з диференційованою оцінкою) в комісії, призначеній завідуючим відділення або заступником директора навчального закладу. До складу комісії входять керівники практики від навчального закладу і, за можливості, від баз практики, предметної (циклової) комісії, які викладали практикантам спеціальні дисципліни.

Комісія приймає залік у студентів на базах практики в останні дні її проходження або у навчальному закладі протягом перших десяти днів семестру, який починається після практики.

Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписами членів комісії.

Оцінка студента за практику враховується стипендіальною комісією при визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за результатом підсумкового контролю.

Студенту, який не виконав програму практики без поважних причин, може бути надано право проходження практики повторно при виконанні умов, визначених вищим навчальним закладом. Студент, який востаннє отримав негативну оцінку по практиці в комісії, відраховується з вищого навчального закладу.

7.1 Критерії оцінювання знань, умінь і навичок практикантів

Студент отримує оцінку "відмінно", якщо його відповідь повна, розуміння матеріалу глибоке, основні вміння сформовані та засвоєні; виклад логічний, доказовий; висновки і узагальнення точні й пов'язані з явищами навколишнього життя; відгук про проходження студентом практики позитивний: матеріали про проходження практики оформлені за встановленими вимогами.

Студент отримує оцінку "добре'', якщо його відповідь задовольняє зазначеним вимогам, але виклад недостатньою мірою систематизований, окремі вміння недостатньо сформовані, у визначенні понять та узагальненнях наявні окремі неточності, які легко виправляються за допомогою відповідей на додаткові запитання викладача; відгук про проходження практики позитивний; наявні незначні зауваження щодо змісту і оформлення матеріалів про проходження практики.

Студент отримує оцінку "задовільно" якщо його відповідь свідчить про розуміння ним основних питань програми практики, проте спостерігаються значні прогалини у знаннях: визначення понять нечіткі, неточні, вміння сформовані недостатньою мірою, висновки і узагальнення аргументовані слабо, у них наявні помилки: знання практиканта фрагментарні, неповні: спостерігається невміння працювати з документами; відгук про проходження практики позитивний; недбало оформлено матеріали про проходження практики.

Студент отримує оцінку "незадовільно", якщо відгук про проходження ним практики негативний; на запитання членів комісії студент не дає правильних відповідей; програма технологічної практики виконана не в повному обсязі.

Похожие статьи