Поделиться Поделиться

Обов'язки студента-практиканта

Під час проходження технологічної практики студент зобов'язаний:

· вчасно і якісно виконувати програму практики;

· щодня заповнювати щоденник про пророблену роботу;

· строго дотримувати правил внутрішнього розпорядку підприємства, установи, організації;

· по закінченні строку практики представити звіт, що повністю відображає втримування програми, з необхідними додатками (щоденник і характеристика повинні бути завірені печаткою підприємства).

Студент зобов'язаний строго дотримувати графіка проходження практики. До порушників трудової дисципліни керівники практики від підприємства можуть застосовувати заходу адміністративного впливу, повідомляти про факти порушення на керівникові практики від коледжу для вживання відповідних заходів по місцю навчання.

Кількість днів, відведених на вивчення розділів програми, визначається безпосередньо на місцях проходження практики, виходячи з умов і специфіки бази практики.

Протягом усього періоду практики студенти-практиканти повинні вести щоденник за встановленою формою й відображати в ньому роботу, виконану за кожний день. Всі записи в щоденнику повинні контролюватися керівником практики від підприємства й засвідчуватися його підписом.

Підведення підсумків практики

По закінченню практики студенти представляють керівникові практики звітну документацію відповідно до програми практики..

Звіт є самостійною роботою студента. Керівник практики перевіряє й візує звіт, дає характеристику, у якій відзначається відношення студента до роботи, виявлена ініціатива, трудова дисципліна, ступінь оволодіння навичками роботи комерсанта, участь у науково-дослідній і суспільній роботі. Після перевірки звіту керівником студент здає залік.

Загальні вимоги до оформлення звіту про проходження

Переддипломної практики

Звіт про переддипломну практику оформляється в міру вивчення матеріалу відповідно до програми практики.Звіт про практику повинен містити аналіз досліджуваних матеріалів, конкретні розрахунки, особисто проведені дослідження, акти перевірок. За матеріалами проведених досліджень даються висновки й пропозиції. Аналіз матеріалів і представлені висновки практиканта повинні відрізнятися самостійністю суджень.

При викладі окремих розділів програми практики варто розкрити зміст питань із використанням розрахунків, додатків і заповнених форм статистичної звітності й бухгалтерського обліку; указати метод вивчення (участь у перевірках, самостійні перевірки, ознайомлення), кількість вивчених об'єктів і проведених розрахунків. У міру висвітлення матеріалу необхідно робити посилання на джерела й додатки. Додатки до звіту обов'язково повинні бути вв'язані з текстом, мати наскрізну нумерацію.

Обсяг звіту повинен складатися з 20-40 сторінок друкованого тексту, формат А4, шрифт 14, Times New Roman, інтервал полуторний, вирівнювання - по ширині. Основну частину звіту варто ділити на розділи, підрозділи й пункти й нумерувати їхніми арабськими цифрами, крапки наприкінці номера не ставляться, наприклад: розділи - 1, 2, 3 і т.д.; підрозділи - 1.1, 1.2, 1.3 і т.д., нумерація аркушів звіту - наскрізна по всьому тексту, включаючи додатки; номер сторінки проставляється в правому верхньому куті без крапки, починаючи з 2 аркуша; першим аркушем уважається титульний аркуш, номер аркуша на ньому не ставиться;

Структура звіту включає:

- титульний аркуш;

- зміст;

- основну частину;

- список використаних джерел;

- додатки.

До звіту додаються:

1. Щоденник практики (запису в щоденнику про пророблену роботу, дати прибуття й вибуття, відкликання керівника засвідчуються печаткою й підписом керівника).

2. Необхідні первинні документи у відповідності зі структурою звіту.

← Предыдущая страница | Следующая страница →