Поделиться Поделиться

Обов'язкове страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, відносно відшкодування шкоди, якому може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час

Таке страхування проводять з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю людини, власності -та навколишньому природному середовищу внаслідок виникнення страхових випадків.

Суб'єктами обов'язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, відносно відшкодування шкоди, якому може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів є страхувальники, страховики і треті особи, яким заподіяно шкоду.

Страхувальники - експортери небезпечних відходів і особи, які відповідають за утилізацію (видалення) небезпечних відходів.

Страховики - юридичні особи, резиденти України, які отримали в установленому порядку ліцензію на проведення обов'язкового страхування.

Треті особи - фізичні чи юридичні особи, яким заподіяно шкоду під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів, а також фізичні та юридичні особи, що здійснювали превентивні заходи.

Об'єктом обов'язкового страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству та пов'язані з відшкодуванням страхувальником шкоди, заподіяної третім особам і навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів.

Страховими ризиками, на випадок яких проводять обов'язкове страхування, є шкода, заподіяна здоров'ю фізичних осіб, власності будь-яких суб'єктів, навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів.

Страховий випадок - це подія, що сталася під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів, унаслідок якої заподіяно шкоду здоров'ю фізичних осіб, власності будь-яких суб'єктів,навколишньому природному середовищу і виникла цивільно-правова відповідальність страхувальника стосовно відшкодування ним даної шкоди. Сукупність усіх претензій та позовів, пред'явлених третіми особами стосовно відшкодування шкоди, спричиненої однією подією, вважаються одним страховим випадком.

Страховою сумою є грошова сума, в межах якої страховик згідно до умов договору обов'язкового страхування зобов'язаний у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику чи за його дорученням третім особам.

Страхова сума встановлюється у такому розмірі:

а) для експортера небезпечних відходів за перевезення небезпечних відходів вагою до 1 тонни включно - 200 тис. грн, від

1 до 5 тонн включно - 1 млн грн, від 5 до 25 тонн включно -

2 млн грн, від 25 до 50 тонн включно - 4 млн грн, від 50 до 1000 тонн включно - 6 млн грн, від 1000 до 10000 тонн включно - 10 млн грн, а також додатково 500 грн за тонну в разі перевезення таких відходів вагою понад 10000 тонн, проте не більше, ніж ЗО млн грн;

б) для особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, - 2 млн грн.

Страхові виплати розподіляються згідно до умов договору обов'язкового страхування. У разі заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу на її відшкодування повинно бути спрямовано не менше, ніж 55% страхової суми. Зазначені кошти спрямовуються до державного, республіканського Автономної Республіки Крим та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища згідно до законодавства.

Максимальний розмір страхових тарифів встановлюється:

а) для експортера небезпечних відходів - 0,25% страхової суми;

б) для особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, - 0,2% страхової суми.

Договір обов'язкового страхування відповідальності експортера небезпечних відходів укладається поміж страховиком та страхувальником до дня відправлення повідомлення про транскордонне перевезення небезпечних відходів компетентним органам заінтересованих держав.

Договір обов'язкового страхування відповідальності особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, укладається поміж страховиком та страхувальником до дня отримання імпортером письмової згоди Мінекоресурсів на імпорт небезпечних відходів.

У разі настання страхового випадку страхувальник зобов'язаний у триденний термін після отримання інформації про його настання повідомити страховика.

Для отримання страхового відшкодування страховику подаються такі документи:

- заява про виплату страхового відшкодування із зазначенням обставин і причин настання страхового випадку, які відомі на момент подання заяви;

- копія договору страхування;

- акт комісії з розслідування страхового випадку (у разі проведення розслідування);

- документи, що підтверджують настання, обставини і причини настання страхового випадку;

- документи, що засвідчують задоволення претензій третіх осіб, рішення судових органів (витяги з рішень) про стягнення зі страхувальника збитків у розмірі заподіяної шкоди (у разі розгляду матеріалів у судових органах);

- листок непрацездатності потерпілої третьої особи (нотаріально засвідчена копія);

- копія рішення медико-соціальної експертної комісії про встановлення потерпілій третій особі інвалідності;

- свідоцтво про смерть потерпілої третьої особи (нотаріально засвідчена копія);

- експертні висновки організацій, які мають офіційні дозволи на проведення експертиз, про розміри збитків;

- документи, що підтверджують витрати третіх осіб на проведення превентивних заходів.

Документи на виплату страхового відшкодування подаються страхувальником чи третьою особою (її спадкоємцями) з повідомленням про це страхувальника. У разі загибелі чи смерті третьої особи внаслідок настання страхового випадку її спадкоємці подають документ про правонаступниптво. На підставі отриманих документів страховик чи уповноважена ним особа складає не пізніше, ніж протягом 15 днів після їх отримання страховий акт, котрий є підставою для виплати суми страхового відшкодування.

Страховик приймає протягом 20-ти днів після отримання необхідних документів рішення про виплату суми страхового відшкодування чи про відмову в його виплаті. У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування страховик у триденний термін після його прийняття повідомляє заявника в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови.

Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у разі:

- вчинення навмисних дій страхувальником чи особою, на користь якої укладено договір страхування, спрямованих на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням цими особами громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) чи захисту майна, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій страхувальника чи особи, на користь якої укладено договір обов'язкового страхування, встановлюється згідно до законодавства;

- вчинення страхувальником чи іншою особою, на користь якої укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;

- подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування чи факт настання страхового випадку;

- отримання страхувальником повного відшкодування збитків від винної особи;

- несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних причин чи перешкоджання страховику у визначенні його обставин, характеру та розміру завданих збитків.

Умовами договору обов'язкового страхування також можуть бути передбачені інші підстави для відмови у здійсненні страхових виплат, коли це не суперечить законодавству.

Похожие статьи