Поделиться Поделиться

Система показників статистики ринку цінних паперів

Комплексне статистичне вивчення ринку цінних паперів ґрунтується, з одного боку, на аналізі основних характеристик цінних паперів - їхніх курсів, обсягів і структури торгів, інвестиційної якості, а з іншого - на статистичному оцінюванні діяльності учасників ринку цінних паперів (емітентів, інвесторів, реєстраторів, зберігачів і т. п.).

З погляду на це система статистичних показників ринку цінних паперів включає такі групи:

- показники статистики курсів цінних паперів;

- показники статистики якості цінних паперів;

- показники статистики обсягів і структури операцій з цінними паперами;

- показники статистики діяльності учасників ринку цінних паперів.

Показники курсів цінних паперів

Цінові показники використовуються для аналізу і прогнозування динаміки ринку цінних паперів, оцінювання його ліквідності та ризикованості. Як синонім поняття "ціна цінного папера" використовується поняття "курс цінного папера".

Ціна чи курс цінного папера є одним із найважливіших об'єктів статистики ринку цінних паперів.

У статистичній практиці використовуються такі цінові характеристики цінних паперів:

- номінальна ціна - це ціна, яка вказується на цінному папері для цінних паперів, у яких є бланк, чи оголошена ціна для цінних паперів у бездокументарній формі. Номінальна ціна (РОЦІ) визначається шляхом ділення величини зареєстрованого капіталу на кількість випущених акцій:

де

ЗК - величина зареєстрованого капіталу; Na - кількість випущених акцій.

- ціна первинного ринку (емісійна ціна) - це ціна розміщення на первинному ринку, яка може існувати у формі ціни відсікання (при так званому голландському аукціоні, коли емітентом встановлюється найнижча ціна, за якою відбувається розміщення), ціни андерайтера (ціна, за якою розміщує цінні папери андерайтер), ціни групи купівлі (ціна, за якою розміщує цінні папери брокер згідно з угодою із синдикатом) та ін.

- ціна відсікання - ціна продажу цінного паперу, яка визначається у ході аукціону, коли емітент встановлює найнижчу ціну, за якою можуть розміщуватися цінні папери;

- ціна погашення - спеціальна ціна для облігацій, за якою вони викуповуються в інвестора;

- ціна вторинного ринку (ринкова ціна) - це ціна цінного паперу, яка визначається ринком. Враховуючи, що основною формою організації торгів на фондовому ринку є аукціон, ринкова ціна може існувати у формі аукціонної ціни (ціна, що формується в результаті публічного і гласного змагання продавців і покупців), дилерської ціни (ціна, визначена у дилерській угоді, яка передбачає встановлення котирувань на покупку і на продаж), тендерної ціни (ціна реалізації цінного паперу, визначена у процесі тендеру) та ін.;

- ціна виконання - ціна, за якою виконано угоду відносно конкретного цінного паперу;

- ціна відкриття - ціни виконання першої угоди при відкритті торгової сесії на біржі;

- ціна закриття - ціна виконання останньої угоди при закритті торгової сесії на біржі; За винятком того, проводиться статистичне спостереження цін попиту і пропозиції, які

тільки вказують на наміри операторів ринку, проте за якими не було укладено угод.

- ціна попиту - максимальна ціна, що вказується в заявках потенційних покупців на купівлю цінного паперу, котрий зареєстровано для включення в біржовий аукціон;

- ціна пропозиції - мінімальна ціна, що вказується в пропозиції про продаж цінних паперів,

Об'єктом статистичного вивчення курсів цінних паперів є також спред - різниця поміж ціною попиту і пропозиції. Чим вищий спред, тим нижче ліквідність ринку і тим більше різниця поміж попитом і пропозицією.

Показники якості цінних паперів

Статистика якості цінних паперів розглядає їх з позиції інвестиційної привабливості як об'єкта інвестування коштів та визначає рівень їх ризику, що дає можливість прогнозувати динаміку курсу і згідно визначати тактику інвестування.

Статистичне вивчення якості цінних паперів передбачає аналіз за такими напрямами:

- аналіз формування і динаміки рейтингу цінних паперів;

- розрахунок ключових показників ринкової активності емітента;

- оцінювання ліквідності цінних паперів.

Перші рейтинги цінних паперів були надруковані у 1909 році Джоном Муді за результатами аналізу інвестицій у цінні папери залізничних компаній. Спочатку подібна інформація сприймалась інвесторами з великим ентузіазмом. Водночас реакція багатьох компаній-емітентів і банків була негативною внаслідок незадоволення низькими рейтингами, наданими їхнім цінним паперам.

Рейтинг цінних паперів - розряд, категорія, відносний ранг, які характеризують оцінку якості та надійності цінних паперів.

Зараз у світі існує ціла низка рейтингових агентств, проте найбільшою популярністю користуються рейтинги, обчислені всесвітньо відомими фірмами "Moody's Investors Service" ("Moody's"), "Standard&Poor's" ("S&P") і "Fitch Investors Service" ("Fitch").

На основі рейтингових показників дозволяється визначити порогові рівні ризику вкладання коштів і порівняти різні можливості інвестування.

Кредитний рейтинг є показником ризику невиконання боргового зобов'язання відносно конкретних цінних паперів. Величина рейтингу впливає на розмір процентної ставки за цінними паперами та ринкову вартість зобов'язань компанії.

Залежно від ризику несплати цінні папери поділяються на такі класи:

1) папери найвищої якості (highest quality);

2) папери дуже хорошої якості (very good quality);

3) папери хорошої якості (good quality);

4) папери середнього класу (medium grade);

5) папери нижчого та середнього класу (lower medium grade);

6) папери низької якості (poor quality);

7) спекулятивні папери (speculative);

8) папери найнижчої якості (lowest quality/ default).

Кожен з цих класів має відповідний символ за класифікацією інвестиційних агентств. Наприклад, за винятком стандартної шкали рейтингів, агентство "Moody's" застосовує до облігацій класу від "АА" до "ВВ" цифрові символи (1, 2 та 3); агентство "S&P" для тих самих цінних паперів застосовує знаки "+" та "-". Це забезпечує більш чітке відображення місця цінних паперів конкретного випуску у межах рейтингового класу.

До показників ринкової активності, які дозволяють визначити ступінь використання акціонерного капіталу та ефективність інвестування в акції компанії, відносять:

- прибуток на акцію чи прибутковість акції (Earnings Per Share, EPS) - характеризує максимально можливий обсяг дивідендних виплат на одну просту акцію і обчислюється як співвідношення поміж чистим прибутком, зменшеним на суму дивідендів за привілейованими акціями, та середньорічною кількістю простих акцій;

- цінність акції (Price / Earnings Ratio, P/E) - показує, скільки згодні платити інвестори в конкретний момент за одиницю прибутку на акцію, і розраховується як відношення ринкової акції до прибутку на акцію;

- дивідендна прибутковість акції (Dividend Yield, DY) - характеризує процент повернення коштів на капітал, вкладений в акції фірми, і обчислюється як співвідношення поміж дивідендом на акцію та середнім прибутком на акцію;

- дивідендний вихід (Dividend Payout, DP) - вказує на можливість зміни в попиті на акції за умов тенденції до зростання їхньої ринкової ціни і розраховується як відношення дивіденду на одну акцію до середнього прибутку на акцію;

- коефіцієнт котирування акції (Market-to-Book Ratio чи Price to Book Value, P/B) - характеризує відповідність ринкової оцінки внутрішній вартості акцій та визначається як відношення ринкового курсу акції до її балансового курсу. Значення коефіцієнта P/B більше одиниці означає, що інвестори, купуючи акції, здатні дати за неї ціну, що перевищує облікову оцінку реального капіталу, котрий припадає на одну акцію. Значення P/B менше одиниці розглядається як свідчення недооціненості акцій.

В процесі оцінювання якості цінних паперів аналізуються і такі показники ліквідності цінних паперів:

- кількість заявок на купівлю і продаж;

- кількість угод, здійснених за певний період часу, за видами цінних паперів - показує торгову активність відносно різних видів цінних паперів;

- частка здійснених угод за видами цінних паперів у загальній сукупності здійснених угод - показує структуру виконання угод на ринку цінних паперів;

- відношення кількості днів торгівлі цінними паперами до загальної кількості днів у періоді, за видами цінних паперів - показує частоту торгів конкретними видами цінних паперів;

- частка цінних паперів конкретного виду, за якими укладені угоди протягом певного часу, у загальній кількості цінних паперів цього виду, випущених емітентом в обіг;

- відношення кількості заявок на купівлю до кількості заявок на продаж цінних паперів, за видами цінних паперів;

- спред "бід-аск";

- оборотність цінних паперів як фінансових активів - визначається як співвідношення поміж обсягом торгів окремими видами цінних паперів за певний період та середньою ринковою вартістю цих видів цінних паперів, що знаходяться в обігу протягом цього періоду.

Показники обсягів та структури операцій з цінними паперами

Ключовими статистичними показниками обсягу та структури цінних паперів:

- вартість і структура цінних паперів, що знаходяться в обігу;

- вартість і структура нових емісій, кількість емісій - дані показники зазвичай розраховуються за рік;

- кількість цінних паперів, включених до біржових реєстрів організаторів торгівлі

- обсяг торгівлі цінними паперами, обсяг і кількість здійснених угод з цінними паперами - показники обсягу торгівлі та кількості укладених угод можуть розраховуватися за торгову сесію, місяць, квартал, рік;

- капіталізація ринку акцій, яка визначається як добуток вартості акцій та кількості акцій, які знаходяться в обігу;

- обсяг ринку непогашених боргових цінних паперів, котрий визначається аналогічно показнику капіталізації ринку акцій, проте для непогашених боргових цінних паперів;

- показники ризику, ліквідності та доходності цінних паперів, які відносять до сфери інвестиційного аналізу.

Статистичне вивчення обсягів і структури ринку цінних паперів передбачає аналіз ринку за видами цінних паперів.

В Україні емісія акцій і облігацій структурується Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за підприємствами (за винятком банків і страхових компаній), банками і страховими компаніями, а також визначається випуск інвестиційних сертифікатів інститутами спільного інвестування.

Окремо ведеться статистика кількості випусків та загальної суми облігацій місцевих позик, а також надаються дані відносно емітентів цих облігацій.

Обсяг біржових контрактів (договорів) визначається за категоріями організаторів торгів, видами цінних паперів та видами ринку:

- для первинного і вторинному ринку - визначається обсяг угод з акціями, облігаціями підприємств, державними облігаціями України, облігаціями місцевих позик, цінними паперами інститутів спільного інвестування (інвестиційні сертифікати і акції) та похідними цінними паперами (деривативами);

- для ринку приватизації - визначається обсяг угод з акціями;

- для строковому ринку - визначається обсяг угод з похідними цінними паперами (деривативами);

- для ринку РЕПО - визначається обсяг угод з акціями, облігаціями підприємств, облігаціями місцевих позик та інвестиційними сертифікатами.

За винятком того, визначаються ті організатори торгівлі, які мають найбільший обсяг торгів фінансовими інструментами протягом певного періоду. Для цього розраховуються частки біржових контрактів (договорів) з фінансовими інструментами, здійснених окремими організаторами торгівлі у певний період часу, у загальному обсязі біржових торгів за даний період часу.

Показники статистики діяльності учасників ринку цінних паперів

Статистика діяльності учасників ринку цінних паперів забезпечує відповідну інформацію за такими напрямами:

- кількість професійних учасників ринку цінних паперів за видами учасників, на рівні країни і регіонів. При цьому визначають показники: кількість емітентів, які здійснили емісію протягом певного періоду часу; кількість акціонерних товариств; кількість інвесторів різних категорій; частка інвесторів різних категорій в акціонерному капіталі товариств та на борговому ринку; кількість професійних учасників за видами ліцензій;

- аналіз фінансового стану, обсягів і структури інвестицій та операційної діяльності учасників ринку цінних паперів у цілому та за його сегментами - наприклад, розподіл учасників ринку за величиною власного капіталу, прибутку/збитку, доходу, кількості працівників.

Щомісячно Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку складає інформаційну довідку відносно розвитку фондового ринку України, яка містить статистичні дані відносно:

1. Інфраструктури фондового ринку:

- загальна кількість ліцензій, які видано Комісією професійним учасникам фондового ринку на здійснення професійної діяльності, у через те числі діяльності з торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності зберігачів цінних паперів, діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, діяльності з управління активами інвестиційних інвесторів, діяльності з організації торгівлі на ринку цінних паперів (бірж та торговельно-інформаційних систем), розрахунково-клірингової діяльності, депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів;

- загальна кількість професійних учасників фондового ринку з урахуванням суміщення декількох видів професійної діяльності;

- кількість виданих та анульованих ліцензій на здійснення певних видів професійної діяльності на ринку цінних паперів.

2. Діяльності організаторів торгівлі та обігу цінних паперів за категоріями організаторів торгівлі:

- кількість бірж та торговельно-інформаційних систем, які здійснювали діяльність з організації торгівлі на ринку цінних паперів;

- кількість організаторів торгівлі, які отримали ліцензію на ведення діяльності з організації торгівлі на ринку цінних паперів;

- загальний обсяг виконаних біржових договорів з цінними паперами, у через те числі за категоріями організаторів торгівлі і періодами;

- кількість цінних паперів, які включено до біржових списків та біржових реєстрів організаторів торгівлі, у через те числі до котирувального списку біржового реєстру за І та II рівнем лістингу, обсяг позалістингових цінних паперів;

- структура цінних паперів, що входять до біржового списку (акції, облігації підприємств, облігації зовнішньої державної позики, облігації внутрішніх державних позик, облігації місцевих позик, інвестиційні сертифікати, деривативи, іпотечні облігації та ін.).

3. Реєстрації випусків акцій:

- обсяг і кількість випусків акцій, зареєстрованих центральним апаратом Комісії з розподілом за положеннями (підставою емісії) та періодами часу;

- перелік емітентів, обсяги емісії акцій яких суттєво вплинули на загальну структуру і загальний обсяг емісії акцій).

4. Реєстрації випусків облігацій:

- обсяг та кількість випусків облігацій підприємств, у через те числі перелік емітентів, які мають найбільш значні обсяги емісії облігацій;

- обсяг та кількість випусків облігацій місцевих позик та державних облігацій.

5. Реєстрації випусків цінних паперів інститутів спільного інвестування:

- обсяг зареєстрованих інвестиційних сертифікатів та акцій за видами інститутів спільного інвестування;

6. Діяльності професійних учасників ринку цінних паперів та саморегулівних організацій:

- загальний обсяг торгів на ринку цінних паперів, цінні папери, обсяг торгів якими є найбільшим;

- обсяг виконаних договорів, у через те числі з нерезидентами;

- загальна сума активів інститутів спільного інвестування,

- акції емітентів, які найчастіше зустрічаються в активах інститутів спільного інвестування;

- облігації емітентів, які найчастіше зустрічаються в активах інститутів спільного інвестування;

- загальна вартості активів недержавних пенсійних фондів;

- кількість емітентів, які самостійно ведуть реєстри власників іменних цінних паперів, та реєстраторів, які ведуть реєстри власників іменних цінних паперів;

- кількість операцій переходу прав власності на цінні папери;

- обсяг іменних цінних паперів, що обліковуються на особових рахунках у реєстраторів, номінальна вартість пакетів іменних цінних паперів, які відносять юридичним особам-нерезидентам, та їхня структура за країнами;

- кількість рахунків депонентів у зберігачів цінних паперів, у через те числі рахунки фізичних осіб-резидентів та нерезидентів;

7. Статистики надходжень до інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

- обсяг зареєстрованих емітентів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- кількість емітентів, що розкрили квартальну та річну інформацію.

← Предыдущая страница | Следующая страница →