Поделиться Поделиться

Завдання і організація статистики в Україні

Завдання статистичної науки тісно пов'язані з практичними потребами державного управління і керівництва розвитком економіки і соціальної сфери. Кожний новий етап розвитку суспільства висуває перед статистикою нові конкретні завдання. На сучасному етапі завдання статистики визначаються актуальними проблемами здійснення радикальних економічних реформ, переходу від командно-адміністративних форм управління до економічних, ринкової економіки та ін.

Статистика виконує важливу роль у механізмі управління економікою. Наявність об'єктивної і своєчасної інформації про соціально-економічні явища і процеси - необхідна умова ефективних управлінських рішень на державному і регіональних рівнях. Склад статистичної інформації в умовах ринкової економіки значною мірою визначається практичними потребами суспільства. Якість і достовірність статистичних даних - основа ефективних рішень, сприяючих успішному реформуванню економіки.

Перехід від командно-адміністративної економіки до ринкової потребує побудови принципово нової статистики - ринкової.

Найважливішими завданнями статистики є:

1. Збирання, розробка, узагальнення і аналіз статистичних даних, які характеризують стан і розвиток суспільного виробництва і соціальної сфери України.

2. Всебічне дослідження на основі науково обґрунтованої системи статистичних показників корінних перетворень економічних і соціальних процесів, що відбуваються у суспільстві. Реалізація державної політики в галузі статистики.

3. Своєчасне забезпечення вичерпною і достовірною інформацією законодавчі, виконавчі, управлінські та господарські органи, а також широкої громадськості.

4. Розробка статистичних даних, які показують хід виконання планів економічного розвитку, а також статистичних даних, необхідних для складання планів і розробки прогнозів розвитку суспільства.

5. Пропаганда передового досвіду, розробка даних, які характеризують ефективність нових технологій, форм організації праці і виробництва, ринкових відносин, міжнародних економічних зв'язків та ін.

6. Всебічне і глибоке вивчення пропорцій і взаємозв'язків у економіці, факторів і резервів підвищення ефективності суспільного виробництва, зростання продуктивності праці і життєвого рівня населення.

7. Удосконалення статистичної методології і системи статистичних показників, які характеризують стан і розвиток економіки і культури України, збирання і обробки статистичної інформації, економіко-статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів, що відбуваються у суспільному житті України. Упровадження новітніх інформаційних технологій з обробки статистичної інформації.

8. Розробка питань створення загальнодержавної автоматизованої системи збирання, нагромадження, обробки і аналізу статистичної інформації на основі новітньої обчислювальної техніки. Збереження та захист статистичної інформації.

9. Забезпечення розробки, вдосконалення та впровадження системи державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації, які використовуються для проведення статистичних спостережень.

10. Розробка заходів відносно зближення вітчизняної методології статистичних досліджень з методологією і стандартами міжнародної статистики, якому здійснюють Статистична комісія ООН, Міжнародний статистичний інститут та інші міжнародні організації, впровадження у статистичну практику системи національних рахунків ООН.

Це найбільш загальні і важливі завдання національної статистики; на окремих етапах розвитку суспільства вони насичуються новим конкретним змістом.

Система статистичних органів України відповідає державному устрою і адміністративно-територіальному поділу країни.

Керівним організаційним і методологічним центром статистики в Україні, котрий здійснює централізоване керівництво справою обліку і статистики, є Державний комітет статистики України (Держкомстат України). Він проводить свою роботу через відповідні статистичні органи на місцях. У автономній республіці Крим таким органом є Державний комітет статистики Криму, а в областях - головні статистичні управління. Низовими органами державної статистики, які знаходяться в безпосередньому підпорядкуванні головних статистичних управлінь, є районні і міські управління статистики.

Структурні підрозділи Державного комітету статисти стики України мають такий склад.

Департамент макроекономічної статистики.

Департамент статистики виробництва.

Департамент міжгалузевої статистики підприємств.

Департамент статистики послуг.

Департамент статистики сільського господарства та навколишнього середовища.

Департамент обстежень домогосподарств. Департамент статистики торгівлі. Департамент статистики праці.

Департамент статистики населення та адміністративно-територіального устрою.

Департамент статистики цін. Департамент інформатизації. Департамент зведеної інформації.

Департамент планування та організації статистичних спостережень. Департамент фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності.

Департамент кадрово-організаційного забезпечення. Адміністративно-господарський департамент.

Управління статистики зарубіжних країн та міжнародного співробітництва.

Сектор правового забезпечення та зв'язків з Верховною Радою України. Сектор контрольно-ревізійної роботи. Сектор режимно-секторної роботи. Сектор контролю виконання.

Всередині департаментів є ряд відділів. Зазначені органи становлять єдину систему органів державної статистики України.

При Держкомстаті України функціонує Науково-дослідний інститут статистики, котрий веде узагальнення наукових досліджень з теорії та методології статистики.

Державний комітет статистики України здійснює державне управління всією, що знаходиться в його веденні єдиною системою статистичних органів, справою статистики, обліку і звітності у всіх галузях економіки, створенням і функціонуванням статистичної інформаційної системи на основі єдиної наукової методології.

Права, обов'язки і функції органів державної статистики визначені Законом України "Про державну статистику" (1992 р.).

У Законі України "Про державну статистику" у ст. 1 зазначається, що державна статистика - це централізована система збирання, опрацювання, аналізу, поширення, збереження, захисту та використання статистичної інформації, а державна статистична діяльність - сукупність заходів пов'язаних з проведенням державних статистичних спостережень і наданням інформаційних послуг, спрямована на збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист і використання статистичної інформації, забезпечення її достовірності, а також удосконалення статистичної методології.

Головним елементом системи статистичних органів є державна статистика.

Поряд із загальнодержавною статистикою існує відомча статистика, яка обслуговує підприємства, відомства, міністерства. Вона виконує роботи, пов'язані із збиранням та аналізом статистичної інформації, потрібної для керівництва і планування їх діяльності. Для ведення статистики на підприємствах, об'єднаннях, концернах, асоціаціях, міністерствах утворені спеціальні статистичні служби.

Основним завданням усіх органів статистики є збирання, перевірка достовірності, розробка, узагальнення, аналіз і подання в установленні строки законодавчим, виконавчим, управлінським і господарським органам науково обґрунтованих статистичних даних, які характеризують економічний і соціальний розвиток країни, виконання загальнодержавних і регіональних програм, зростання ефективності суспільного виробництва, економічних реформ, використання природних, трудових і матеріальних ресурсів, динаміку життєвого рівня народу тощо.

Органи державної статистики здійснюють соціальні переписи (населення, основних фондів, худоби, багаторічних насаджень тощо) і одночасні обліки, необхідні для глибоко вивчення окремих сторін життя суспільства, виконують роботу відносно подальшого удосконалення організації і методології обліку і статистики, вдосконалення наявної статистичної звітності і доведення її обсягів до потреб системи управління в умовах ринкових відносин, контролюють стан обліку у економіці, забезпечують прискорене переведення обліку і статистики на базу електронної техніки.

Процес інтеграції у світовій економічний простір потребує розширення міждержавних економічних зв'язків і контактів з міжнародними статистичними організаціями. Завжди більш актуальною проблемою стає потреба в міжнародних статистичних дослідженнях. Такі дослідження можуть здійснюватися тільки за умови використання порівнянних даних, одержаних за єдиною методологією, тобто вони повинні бути гармонізованими.

Перехід на міжнародні стандарти статистики і обліку зумовили зміни у вітчизняній системі показників. Це насамперед стосується запровадження національного рахівництва - системи національних рахунків (СНР), яка широко використовується у світовій практиці і відповідає особливостям і вимогам ринкових відносин. Саме СНР дає змогу розрахувати найважливіші макроекономічні показники згідно до міжнародних стандартів.

Метрологічна робота Держкомстату України, а також підвідомчих організацій координується і проводиться за участі міжнародних статистичних організацій.

При Організації Об'єднаних Націй (ООН), починаючи з 1946 р., працює Статистична комісія ООН, форма роботи якої - регулярні сесії. При ній створена спеціальна робоча група, яка складається з цільових підрозділів, що відповідають основним напрямам економічної статистики: 1) національне рахівництво; 2) статистика промисловості; 3) статистика міжнародної торгівлі; 4) статистика фінансів; 5) статистика цін; 6) статистика навколишнього середовища.

Діяльність Статистичної комісії ООН охоплює різні питання статистики і організації проведення найважливіших статистичних робіт: переписів населення і житлового фонду, обчислення валового внутрішнього продукту і національного доходу, розробки системи національних рахунків, міжнародних порівнянь. Комісія розробляє методологічні основи статистичного спостереження, стандартні рекомендації по збиранню та аналізу статистичних даних для ведення міжнародної статистики. Розроблені і схвалені робочими групами і групами експертів рекомендації включаються в проекти робочих документів для розгляду на сесіях Статистичної комісії ООН та для наступного затвердження Комісією економічного і соціального розвитку ради ООН, а по найбільш важливим показникам - Генеральною Асамблеєю ООН.

Комісія проводить роботу по підвищенню міжнародної порівнянності статистичної інформації і координує статистичну діяльність спеціальних закладів ООН: ЮНЕСКО - Комісія ООН по співробітництву в галузі освіти, науки і культури; ФАО - Комісія ООН по продовольству; ВОЗ - Всесвітня організація охорони здоров'я; МОП - Міжнародна організація праці; ВТО - Всесвітня організація торгівлі; СБ - Світовий банк; МВФ - Міжнародний валютний фонд та ін. До регіональних статистичних організацій відносяться: Євростат - статистична організація країн Європейського Союзу, Статистичний комітет Співдружності Незалежних Держав (СНД), утворений в 1992 р. і котрий здійснює координацію діяльності статистичних служб країн-членів СНД.

Виконавчий орган Комісії - Статистичне бюро ООН, яке займається підготовкою статистичних публікацій, методологічних матеріалів, а також підготовкою робочих документів для сесій Статистичної комісії ООН. Статистичне бюро ООН видає Статистичний щорічник ООН, Демографічний щорічник ООН, Щорічник національних рахунків, Щорічник промислової статистики та ін.

Поміж статистичними організаціями немає строгої підпорядкованості. Статистична комісія ООН має офіційний статус "першої серед перших". Вона координує генеральний перелік міжнародних стандартів і класифікацій і несе відповідальність за їх передачу ряду держав.

Міжнародний статистичний інститут зосереджує свою діяльність передусім на статистичній освіті та прикладному застосуванні статистики. Він регулярно публікує матеріали своїх сесій, випускає щорічники за певною програмою показників.

Спільними зусиллями багатьох країн, а також зазначених вище міжнародних статистичних організацій створена Глобальна статистична система, основна мета якої полягає в ефективному використанні наявних ресурсів для здійснення статистичної діяльності на національному і міжнародному рівнях.

← Предыдущая страница | Следующая страница →