Поделиться Поделиться

Виробництво продукції і чисельність робітників підприємства

Виробництво продукції, тис. грн. Чисельність працівників у звітному році
фактично у базовому році звітний рік робітників службовців
план фактично

Задача 3

За даними про товарообіг торговельних підприємств, наведеними в таблиці, визначити середній відсоток виконання плану з товарообігу по кожному підприємству і по двох підприємствах одразу.

Філія Підприємство №1 Підприємство №2
Фактичний товарообіг, тис. грн. Виконання плану, % Виконання плану, % План товарообігу, тис. грн.

Задача 4

Розрахувати середній відсоток міського населення та середню густоту населення.

Область Чисельність міського населення, тис. люд. Питома вага міського населення, % Густота населення, люд./км2
Херсонська Черкаська Одеська 699,2 747,9 1612,4 60,2 53,9 65,9

Задача 5

За даними про розподіл працівників підприємства за рівнем продуктивності праці визначити:

1) середню продуктивність праці;

2) моду;

3) медіану;

4) квартілі;

5) середнє лінійне відхилення;

6) дисперсію;

7) середнє квадратичне відхилення;

8) коефіцієнт варіації;

9) коефіцієнт асиметрії. Зробити висновки.

Продуктивність праці працівників, од./люд. до 150 150-200 200-250 250-300 300-350 350 та більше
Кількість працівників, люд.

Задача 6

Методом випадкового повторного відбору було обстежено ряд спеціалізованих крамниць. У результаті вимірювань і розрахунків отримані такі показники (табл.) Визначити:

а) середню і граничну похибку вибірки з заданою ймовірністю;

б) межі генерального середнього. Пояснити зміст результатів і розрахунків.

Кількість обстежених крамниць Середній час, витрачений на обслуговування одного покупця, хв. Середнє квадратичне відхилення, хв. Ймовірність
0,954

Задача 7

Середньорічна кількість встановленого устаткування становила у 2005 році 80 одиниць, а у 2013 році – 128 одиниць. Розрахувати:

а) на скільки абсолютних одиниць та відсотків змінювалась в середньому щорічно кількість устаткування?

б) якою очікується кількість устаткування у 2014 році, якщо абсолютні середні прирости залишаться без змін?

в) абсолютне значення одного відсотку приросту у 2006 році.

Задача 8

Щорічні темпи приросту (%) собівартості продукції підприємства становили:

Рік, що характеризується
Щорічні темпи приросту собівартості, % (порівняно з попереднім роком) -5,6 +3,7 -2,8 -4,9

Визначити:

- на скільки відсотків собівартість продукції 2013 року відрізнялась від собівартості 2009 року?

- яким був середньорічний темп приросту собівартості?

- яким був середньорічний абсолютний приріст, якщо у 2009 році собівартість становила 85 грн. за одиницю продукції.

- абсолютне значення одного відсотку приросту собівартості у 2012 році.

Задача 9

За наступними даними розрахувати:

1) індекси трудомісткості, фізичного обсягу, загальний індекс трудових витрат; показати взаємозв’язок індексів.

2) абсолютну зміну трудових витрат: загальну і за рахунок зміни окремих чинників; зробити перевірку.

Продукція Загальні трудовитрати, тис. люд.-год. Відсоток зміни трудомісткості, %
базисний звітний
А 2,4
Б -5,7

Задача 10

За наступними нижче даними розрахувати:

а) індекси середньої продуктивності праці: змінного, постійного складу і структурних змін, пояснити зміст індексів, показати їх взаємозв'язок;

б) визначити абсолютну зміну середньої продуктивності праці (загальну і в тому числі за рахунок зміни продуктивності праці робітників окремих цехів і за рахунок структурних змін у чисельності працюючих), зробити перевірку.

Період Цех 1 Цех 2
Продуктивність праці, од./люд. Кількість виготовленої продукції, тис. од. Продуктивність праці, од./люд. Кількість виготовленої продукції, тис. од.
базисний 13,58 11,88
звітний 14,70 11,57

Варіант 3

Задача 1

За наступними даними побудуйте групову таблицю, розбиваючи всі підприємства на 5 рівноінтервальних груп за розміром основних фондів. По кожній групі та в цілому по сукупності розрахувати:

1) кількість підприємств;

2) загальну та середню вартість основних фондів;

3) питому вагу підприємств;

4) кумулятивну частоту.

Зобразити ряди розподілу графічно (гістограма, кумулята). Зробити висновки.

№ підприємства Середньорічна вартість основних фондів, млн. грн. № підприємства Середньорічна вартість основних фондів, млн. грн.
16,5 42,4
21,5 14,2
10,5 48,8
36,4 19,3
35,1 47,5
38,2 10,0
13,0 43,7
40,8 26,4
28,3 48,5
49,6 12,7
17,7 37,1
29,4 30,8
10,9 9,8
47,4 44,4
24,7 15,0

Задача 2

Використовуючи інформацію, наведену в таблиці, розрахувати всі можливі види відносних величин. Зробити висновки.

Рік Вартість основних фондів, тис. грн. Вартість товарної продукції, тис. грн.
Виробничі Невиробничі

Задача 3

За даними перепису населення його чисельність і частка осіб працездатного віку в регіонах становила:

Вид населення Регіон №1 Регіон №2
Чисельність працездатного населення, млн. люд. Частка працездатного населення, % Загальна чисельність населення, млн. люд. Частка працездатного населення, %
А 5,84 10,42
Б 3,21 12,54

Визначте середню питому вагу працездатного населення для кожного регіону та для двох регіонів разом.

Задача 4

Розрахувати середню собівартість олиниці продукції і середню продуктивність праці працівника.

Підприємство Собівартість одиниці продукції, грн./од. Чисельність працівників, люд. Продуктивність праці, од./люд.
4,5 5,8

Задача 5

За даними про розподіл продукції підприємства за рівнем собівартості визначити:

1) середню собівартість одиниці продукції;

2) моду;

3) медіану;

4) квартілі;

5) середнє лінійне відхилення;

6) дисперсію;

7) середнє квадратичне відхилення;

8) коефіцієнт варіації;

9) коефіцієнт асиметрії. Зробити висновки.

Собівартість продукції, грн./од. до 230 230-300 300-370 370-440 440-510 510 та більше
Кількість продукції, тис. од.

Задача 6

За даними вибіркового спостереження 25 фірм (19%-ний відбір) середня тривалість обороту дебіторської заборгованості становила 72 дні при середньоквадратичному відхиленні 10 днів Визначити граничну похибку вибірки для середньої тривалості обороту з імовірністю 0,954.

Задача 7

За період з 2005 по 2013 рік собівартість продукції в середньому щорічно зменшувалась на 1,7 %. Визначити:

1) на скільки відсотків змінилась собівартість продукції за весь період;

2) абсолютне значення 1 % приросту собівартості в 2006 році, якщо в 2013 році собівартість склала 85 грн./од.;

3) середній абсолютний приріст.

Задача 8

За період з 2005 по 2013 рік обсяг виробництва зменшився на 14 %, або на 35 тис. грн. Визначити, який обсяг виробництва можна очікувати у 2015 році, якщо залишиться без змін середній щорічний:

1) абсолютний приріст;

2) коефіцієнт зростання.

Задача 9

За наступними даними розрахувати:

1) агрегатні індекси собівартості, фізичного обсягу, загальний індекс грошових витрат; показати взаємозв’язок індексів.

2) абсолютну зміну грошових витрат: загальну і за рахунок зміни окремих чинників; зробити перевірку.

Грошові витрати на виробництво, тис. грн. Собівартість продукції, грн./шт.
А Б А Б
базисний звітний базисний звітний базисний звітний базисний звітний
622,44 542,16 233,12 227,05 11,4 10,8 9,4 9,5

Задача 10

Визначити абсолютне відхилення виготовленої продукції:

1) загальне;

2) за рахунок зміни продуктивності устаткування;

3) за рахунок кількості устаткування.

Зробити перевірку.

Показники 2012 рік 2013 рік
1. Виготовлено продукції на підприємстві, тис. од.
2. Продуктивність устаткування, од. прод./місяць

Варіант 4

Задача 1

За наступними даними побудуйте групову таблицю, розбиваючи всі підприємства на 5 рівноінтервальних груп за відсотком продукції 1-го сорту. По кожній групі та в цілому по сукупності розрахувати:

1) кількість підприємств;

2) питому вагу підприємств;

3) кумулятивну частоту.

Зобразити ряди розподілу графічно (гістограма, кумулята). Зробити висновки.

№ підприємства Питома вага продукції 1-го сорту, % № підприємства Питома вага продукції 1-го сорту, %
95,2 97,9
90,4 90,2
87,2 89,6
91,7 91,2
94,7 95,8
95,3 95,0
90,7 90,5
89,7 89,3
90,0 90,4
95,8 94,2
93,2 91,9
90,8 90,2
89,4 89,5
90,9 90,2
94,9 95,1

Задача 2

За даними таблиці визначити в розрізі окремих товарних груп і в цілому по крамниці:

1) Відносні величини динаміки, виконання плану і планового завдання.

Перевірити наявність взаємозв'язку між показниками.

2) Визначити за кожний період структуру товарообігу.

Товарні групи Товарообіг минулого року, тис. грн. Товарообіг звітного року, тис. грн.
за планом фактично
М'ясні вироби Рибні вироби Кондитерські вироби 78,2 76,0 80,4

Задача 3

За даними підприємств о витратах сировини на одиницю продукції визначте середні витрати по кожному підприємству та по двох підприємствах разом:

Цех Підприємство №1 Підприємство №2
Витрати сировини на одиницю продукції, кг Всього витрачено сировини, т Витрати сировини на одиницю продукції, кг Вироблено продукції, тис. шт.
0,8 0,7
0,7 0,9

Задача 4

Розрахувати середній відсоток беробітних та середній відсоток трудових ресурсів в загальному населенні регіонів.

Регіон Трудові ресурси, тис. люд. Питома вага безробітних в трудових ресурсах, % Питома вага трудових ресурсів в населенні, %
6,2 4,8 55,3 49,7

Задача 5

За даними про розподіл підприємств за обсягом основних фондів визначити:

1) середню вартість основних фондів

2) моду;

3) медіану;

4) квартілі;

5) середнє лінійне відхилення;

6) дисперсію;

7) середнє квадратичне відхилення;

8) коефіцієнт варіації;

9) коефіцієнт асиметрії. Зробити висновки.

Вартість основних фондів, млн. грн. до 0,7 0,7-1,4 1,4-2,1 2,1-2,8 2,8-3,5 3,5-4,2
Кількість підприємств, од.

Задача 6

В результаті випадкового безповторного відбору робітників із загальної кількості в 1000 чоловік отримані такі дані про розподіл робітників за рівнем продуктивності праці (дет/люд).

Групи робітників за рівнем продуктивності праці (дет/люд) Кількість робітників  
 
50-60  
60-70  
70-80  
80-90  
90-100  
100-110  

Розрахувати межі значень продуктивності праці з ймовірністю 0,954 і 0,997, а також частки робітників із виробітком 80 деталей і більше із ймовірністю 0,683 і 0,954.

Задача 7

У 2012 році обігові кошти підприємства становили:

на 01.01.2012 р. – 410 тис. грн.

на 01.04.2012 р. – 450 тис. грн.

на 01.07.2012 р. – 480 тис. грн.

на 01.10.2012 р. – 445 тис. грн.

на 01.01.2013 р. – 470 тис. грн.

Обчислити середньорічну кількість обігових коштів у 2012 році. Яким був середній щоквартальний приріст обігових коштів в абсолютному виразі і у відсотках?

Задача 8

У 2008 році порівняно з 2001 роком кількість виготовленої продукції на підприємстві зменшилась на 8,8 %, а у 2013 році порівняно з 2008 роком – збільшилась у 1,35 рази. Визначити:

а) у скільки разів кількість продукції 2013 року відрізнялась від 2001 р.;

б) середній щорічний приріст кількості продукції в 2001-2013 роках:

- в абсолютному вимірі, якщо в 2008 році було виготовлено 450 тис. од. продукції;

- у відсотках.

Задача 9

За наступними даними розрахувати:

1) індекси ціни, фізичного обсягу, загальний індекс товарообігу; показати взаємозв’язок індексів.

2) абсолютну зміну товарообігу: загальну і за рахунок зміни окремих чинників; зробити перевірку.

Продукція Вартість продукції, тис. грн. Відсоток зміни кількості продукції, %
базисний звітний
А -1,4
Б -0,9

Задача 10

За наступними нижче даними розрахувати:

а) індекси середньої трудомісткості одиниці продукції: змінного, постійного складу і структурних змін, пояснити зміст індексів, показати їх взаємозв'язок;

б) визначити абсолютну зміну трудових витрат (загальну і в тому числі за рахунок зміни трудомісткості окремих видів продукції, за рахунок структурних змін у кількості продукції і загальної кількості продукції), зробити перевірку, пояснити отримані результати.

Період Продукція А Продукція Б
Трудомісткість продукції, люд.-год./од. Кількість продукції, тис. од. Трудомісткість продукції, люд.-год./од. Кількість продукції, тис. од.
базисний 10,8 8,5
звітний 12,4 8,8

Варіант 5

Задача 1

За наступними даними побудуйте групову таблицю, розбиваючи всі підприємства на 6 рівноінтервальних груп за розміром обсягу виробленої продукції. По кожній групі та в цілому по сукупності розрахувати:

1) кількість підприємств;

2) загальний та середній обсяг виробленої продукції;

3) питому вагу підприємств;

4) кумулятивну частоту.

Зобразити ряди розподілу графічно (гістограма, кумулята). Зробити висновки.

№ підприємства Обсяг виробленої продукції, млн. грн. № підприємства Обсяг виробленої продукції, млн. грн.
29,8 72,0
58,1 55,7
16,5 14,0
94,0 77,5
42,5 23,7
80,0 57,3
22,0 35,6
97,3 84,7
32,7 60,2
91,5 16,3
20,0 68,5
79,0 50,0
46,8 70,0
97,0 17,7
17,4 33,5

Задача 2

В 2012 році на підприємстві було вироблено 12600 одиниць продукції, при цьому недовиконання плану склало 10,2 %. Визначити обсяг виробництва продукції підприємства в 2011 році, якщо планувалося в 2012 році збільшити виробництво на 3,5 %.

Задача 3

Реалізація продукції на експорт характеризується даними таблиці:

Продукція Підприємство №1 Підприємство №2
Питома вага продукції реалізованої на експорт, % Реалізовано продукції на експорт, тис. шт. Питома вага продукції реалізованої на експорт, % Реалізовано продукції, тис. шт.
А 131,5 250,4
Б 125,8 216,2

Розрахувати середній відсоток продукції реалізованої на експорт для кожного підприємства та для двох підприємств разом.

Задача 4

Розрахувати середню ціну продукції та середню продуктивність робітників.

Підприємство Ціна одиниці продукції, грн./од. Обсяг виготовленої продукції, тис. од. Середня продуктивність робітників, од./люд.
16,5 23,5
14,0 14,3
18,2 17,1

Задача 5

За даними про розподіл підприємств за чисельністю працівників визначити:

1) середню чисельність працівників;

2) моду;

3) медіану;

4) квартілі;

5) середнє лінійне відхилення;

6) дисперсію;

7) середнє квадратичне відхилення;

8) коефіцієнт варіації;

9) коефіцієнт асиметрії. Зробити висновки.

Чисельність працівників, люд. до 300 300-500 500-700 700-900 900-1100 1100 та більше
Кількість підприємств, од.

Задача 6

Методом випадкового повторного відбору з генеральної сукупності взято визначену кількість деталей для виміру маси деталі. У результаті вимірювань і деяких розрахунків отримані такі показники:

Чисельність вибірки, деталей Середня маса деталі, г Середнє квадратичне відхилення, г Ймовірність, Р1
4,3 0,954

Розрахувати:

1) середню і граничну похибки вибірки з ймовірністю Р1;

2) межі генерального середнього з ймовірністю 0,683 і Р1.

Пояснити зміст результатів розрахунку.

Задача 7

Кількість клієнтів комерційного банку з 1997 по 2004 рік зменшилась на 8%. У 2013 році (порівняно з 2004 роком) кількість клієнтів зросла у 1,14 рази і досягла 3472 особи. У скільки разів зросла кількість клієнтів банку за весь період? Якими були середньорічні:

- абсолютний приріст;

- темп приросту кількості клієнтів.

Задача 8

Кількість працюючих на підприємстві зменшилась на 12,5%. За цей же період продуктивність праці збільшилась на 3,6 %, а грошові витрати на виробництво продукції зменшились на 1,9 %. На скільки відсотків при цьому змінилась собівартість одиниці продукції?

Задача 9

По наведеним нижче даним визначити абсолютне відхилення товарообігу торгівельного підприємства:

1) загалом;

2) за рахунок зміни торгових площ;

3) за рахунок зміни товарообігу з одиниці торгової площі. Зробити перевірку, висновки.

Показники Базовий період Поточний період
Товарообіг торгового підприємства, тис. грн. Площа торгового підприємства, м2 480,0 555,0

Задача 10

За наступними нижче даними розрахувати:

а) індекси середньої ціни одиниці продукції: змінного, постійного складу і структурних змін, пояснити зміст індексів, показати їх взаємозв'язок;

б) визначити абсолютну зміну середньої ціни одиниці продукції (загальну і в тому числі за рахунок зміни ціни окремих видів продукції і за рахунок структурних змін у кількості продукції), зробити перевірку, висновки.

Період Продукція А Продукція Б
Ціна продукції, грн./од. Вартість продукції, тис. грн. Ціна продукції, грн./од. Вартість продукції, тис. грн.
базисний 2,8 12,6 5,4 43,2
звітний 4,5 14,4 5,6 36,4

Варіант 6

Задача 1

За наступними даними побудуйте групову таблицю, розбиваючи всі підприємства на 6 рівноінтервальних груп за розміром середньооблікової чисельності працівників. По кожній групі та в цілому по сукупності розрахувати:

1) кількість підприємств;

2) загальну та середню чисельність працівників;

3) питому вагу підприємств;

4) кумулятивну частоту.

Зобразити ряди розподілу графічно (гістограма, кумулята). Зробити висновки.

№ підприємства Середньооблікова чисельність працівників, люд. № підприємства Середньооблікова чисельність працівників, люд.

Задача 2

Підприємство на виробничі потреби використало таку кількість палива:

Види палива Витрати палива, т., тис м3 Теплотворна здатність, ккал/кг.
2012 рік 2013 рік
Дизельне паливо 10,0
Мазут 9,6
Природний газ 8,4
Кам’яне вугілля 6,3

Розрахувати, скільки в цілому умовного палива було використано підприємством в кожному році, якщо за умовну одиницю вважають паливо з теплотворною здатністю 7 ккал./кг. Визначити структурні зрушення в витратах палива.

Задача 3

За наступними даними розрахувати середню заробітну плату працівників для кожного підприємства та для двох підприємств разом:

Цех Підприємство №1 Підприємство №2
Заробітна плата працівників, грн./люд. Фонд заробітної плати, тис. грн. Заробітна плата працівників, грн./люд. Кількість працівників, люд.
409,5
374,0

Задача 4

Розрахувати середній відсоток мігрантів в населенні регіонів та середню питому вагу жінок в загальній чисельності мігрантів.

Регіон Питома вага мігрантів в населенні регіону, % Чисельність мігрантів, тис. люд. Питома вага жінок в загальній чисельності мігрантів, %
А 0,8 31,2
Б 0,5 46,1

Задача 5

За даними про розподіл продукції за рівнем трудомісткості визначити:

1) середню трудомісткість продукції;

2) моду;

3) медіану;

4) квартілі;

5) середнє лінійне відхилення;

6) дисперсію;

7) середнє квадратичне відхилення;

8) коефіцієнт варіації;

9) коефіцієнт асиметрії. Зробити висновки.

Трудомісткість продукції, люд.-год./од. до 20 20-28 28-36 36-44 44-52 52 та більше
Кількість продукції, тис. од.

Задача 6

Вибірковий 10-відсотковий розподіл підприємств за середньо­річною вартістю основних промислово-виробничих засобів характе­ризується такими даними:

Групи підприємств за середньорічною вартістю основних промислово-виробничих засобів, млн. грн. Кількість підприємств
до 1,5
1,5-2,5
2,5-3,5
3,5-4,5
4,5 та більше
У цілому

На основі цих даних визначити:

1) з імовірністю 0,997 граничну похибку вибірки й інтервал, в якому знаходиться середньорічна вартість основних промис­лово-виробничих засобів всіх підприємств у генеральної сукуп­ності;

2) з імовірністю 0,954 граничну похибку вибірки для визна­чення частки й інтервалу, в яких буде знаходитись частка під­приємств за вартістю основних промислово-виробничих засобів 3,5 млн. грн. і вище.

Задача 7

За період з 2004 по 2013 рік середня кількість працюючих на підприємстві скоротилась на 15 % і становила у 2013 році 748 осіб. Визначити:

- на скільки відсотків в середньому щорічно змінювалась кількість працюючих на підприємстві?

- на скільки осіб кількість працюючих у 2013 році відрізнялась від 2004 року?

- абсолютне значення одного відсотку приросту у 2005 році.

Задача 8

У четвертому кварталі 2012 року прибуток підприємства становив 560 тис. грн. У третьому кварталі 2013 року прибуток був більший ніж у четвертому кварталі 2012 року на 13,4 %, а у четвертому кварталі 2013 року порівняно з третім кварталом прибуток знизився на 4,8 %. Визначити:

а) який прибуток одержало підприємство у четвертому кварталі 2013 р.?

б) яким можна очікувати прибуток у другому кварталі 2014 року, якщо припустити, що незмінним залишиться середньоквартальний:

- коефіцієнт зростання;

- абсолютний приріст.

Задача 9

За наступними даними розрахувати:

1) агрегатні індекси врожайності, посівних площ, загальний індекс валового збору; показати взаємозв’язок індексів.

2) абсолютну зміну валового збору: загальну і за рахунок зміни окремих чинників; зробити перевірку.

Посівна площа, тис. га. Врожайність, ц./га.
пшениця ячмінь пшениця ячмінь
базисний звітний базисний звітний базисний звітний базисний звітний
67,4 80,2 32,5 30,1 34,2 34,5 20,3 19,4

Задача 10

Вартість біржового продажу акцій у 2012 році становила 280 млн. грн. У 2013 році ціни на акції збільшилися на 10 %, а їх кількість скоротилася на 16 %. Визначте зміни вартості біржового продажу акцій у 2013 році в абсолютному виразі:

- загалом;

- за рахунок зміни цін на акції;

- за рахунок зміни кількості акцій.

Зробіть висновки, первірку.

Варіант 7

Задача 1

За наступними даними побудуйте групову таблицю, розбиваючи всі підприємства на 6 рівноінтервальних груп за розміром основних фондів. По кожній групі та в цілому по сукупності розрахувати:

1) кількість підприємств;

2) загальну та середню вартість основних фондів;

3) питому вагу підприємств;

4) кумулятивну частоту.

Зобразити ряди розподілу графічно (гістограма, кумулята). Зробити висновки.

№ підприємства Середньорічна вартість основних фондів, млн. грн. № підприємства Середньорічна вартість основних фондів, млн. грн.
17,7 37,1
29,4 30,8
10,9 9,8
47,4 44,4
24,7 15,0
42,4 32,1
14,2 20,4
48,8 45,6
19,3 33,7
47,5 10,7
10,0 39,0
43,7 28,0
26,4 39,5
48,5 11,9
12,7 18,8

Задача 2

Є такі дані по підприємству:

Показники Базовий рік Звітний рік
План Факт
1. Виробництво продукції, тис. грн. 730,2 750,0 735,9
2. Загальні витрати часу, тис. люд.-год. 1240,6 1210,0 1260,2
3. Загальні витрати на виробництво, тис. грн. 690,4 650,5 672,6

Визначити відносні величини планового завдання, виконання плану та динаміки за цими показниками. Зробити висновки.

Задача 3

За наступними даними розрахувати середню фондовіддачу для кожного підприємства та для двох підприємств разом:

Цех Підприємство №1 Підприємство №2
Фондовіддача, грн. прод./грн. ОФ Вартість товарної продукції, тис. грн. Фондовіддача, грн. прод./грн. ОФ Вартість основних фондів, тис. грн.
2,5 2,9
3,4 3,1

Задача 4

Розрахувати середню продуктивність праці та середню заробітну плату працівників.

Підприємство Кількість працівників, люд. Продуктивність праці робітників, од./люд. Фонд заробітної плати, тис. грн.
411,6
446,8

Задача 5

За даними про розподіл працівників галузі за рівнем заробітної плати визначити:

1) середню заробітну плату;

2) моду;

3) медіану;

4) квартілі;

5) середнє лінійне відхилення;

6) дисперсію;

7) середнє квадратичне відхилення;

8) коефіцієнт варіації;

9) коефіцієнт асиметрії. Зробити висновки.

Заробітна плата працівників, грн./люд. до 950 950-1050 1050-1150 1150-1250 1250-1350 1350 та більше
Кількість працівників, люд.

Задача 6

Середній стаж роботи працівників підприємства становить 11,3 року при середньому квадратичному відхиленні 2,4 року. Визначити з імовірністю 99,7 % граничну похибку вибірки та інтервал, в якому знаходиться середній розмір стажу роботи.

Задача 7

Середньорічна кількість встановленого устаткування становила у 2003 році 150 одиниць, а у 2013 році – 220 одиниць. Розрахувати:

а) на скільки абсолютних одиниць та відсотків змінювалась в середньому щорічно кількість устаткування?

б) якою очікується кількість устаткування у 2014 році, якщо абсолютні середні прирости залишаться без змін?

в) абсолютне значення одного відсотку приросту у 2004 році.

Задача 8

Щорічні темпи приросту (%) собівартості продукції підприємства становили:

Рік, що характеризується
Щорічні темпи приросту собівартості, % (порівняно з попереднім роком) +8,2 - 2,5 -6,8 -5,9

Визначити:

- на скільки відсотків собівартість продукції 2013 року відрізнялась від собівартості 2009 року?

- яким був середньорічний темп приросту собівартості?

- яким був середньорічний абсолютний приріст, якщо у 2013 році собівартість становила 58 грн. за одиницю продукції.

- абсолютне значення одного відсотку приросту собівартості у 2012 році.

Задача 9

За наступними даними розрахувати:

1) агрегатні індекси собівартості, фізичного обсягу, загальний індекс грошових витрат; показати взаємозв’язок індексів.

2) абсолютну зміну грошових витрат: загальну і за рахунок зміни окремих чинників; зробити перевірку.

Грошові витрати на виробництво, тис. грн. Собівартість продукції, грн./шт.
А Б А Б
базисний звітний базисний звітний базисний звітний базисний звітний
622,44 542,16 233,12 227,05 11,4 10,8 9,4 9,5

Задача 10

За наступними нижче даними розрахувати:

а) індекси середньої ціни одиниці продукції: змінного, постійного складу і структурних змін, пояснити зміст індексів, показати їх взаємозв'язок;

б) визначити абсолютну зміну вартості продукції (загальну і в тому числі за рахунок зміни ціни окремих видів продукції, за рахунок структурних змін у кількості продукції і загальної кількості продукції), зробити перевірку, пояснити отримані результати.

Період Продукція А Продукція Б
Ціна продукції, грн./од. Кількість продукції, тис. од. Ціна продукції, грн./од. Кількість продукції, тис. од.
базисний 35,6 29,4
звітний 40,8 28,9

Варіант 8

Задача 1

За наступними даними побудуйте групову таблицю, розбиваючи всі підприємства на 6 рівноінтервальних груп за відсотком продукції 1-го сорту. По кожній групі та в цілому по сукупності розрахувати:

1) кількість підприємств;

2) питому вагу підприємств;

3) кумулятивну частоту.

Зобразити ряди розподілу графічно (гістограма, кумулята). Зробити висновки.

← Предыдущая страница | Следующая страница →