Поделиться Поделиться

Випуск консервного заводу по переробці овочів і фруктів

у 2013 році, в банках різноманітної ємності

Випуск продукції в банках, тис. шт. Ємність банок, см3
план факт план факт план факт план факт

Задача 3

За наведеними даними про якість продукції двох цехів розрахувати середній процент першосортної продукції у кожному цеху і для двох цехів разом.

Бригада Цех № 1 Цех № 2
Процент продукції 1 сорту Випущено про- дукції усього, тис. шт. Процент продукції 1 сорту Випущено продукції 1 сорту, тис. шт.

Задача 4

За наступними даними розрахувати середню продуктивність праці та середній відсоток бракованої продукції.

Підприємство Продуктивність праці, од/люд. Кількість працівників, люд. Питома вага бракованої продукції, %

Задача 5

За даними про розподіл працівників галузі за рівнем заробітної плати визначити:

1) середню заробітну плату;

2) моду;

3) медіану;

4) квартілі;

5) середнє лінійне відхилення;

6) дисперсію;

7) середнє квадратичне відхилення;

8) коефіцієнт варіації;

9) коефіцієнт асиметрії. Зробити висновки.

Заробітна плата працівників, грн./люд. до 1400 1400-1700 1700-2000 2000-2300 2300-2600 2600 та більше
Кількість працівників, люд.

Задача 6

Методом випадкового повторного відбору з генеральної сукупності взято визначену кількість деталей для виміру маси деталі. У результаті вимірювань і деяких розрахунків отримані такі показники:

Чисельність вибірки, деталей Середня маса деталі, г Середнє квадратичне відхилення, г Ймовірність, Р1
3,6 0,997

Розрахувати:

1) середню і граничну похибки вибірки з ймовірністю Р1;

2) межі генерального середнього з ймовірністю 0,683 і Р1.

Пояснити зміст результатів розрахунку.

Задача 7

За період з 2009 по 2013 рік середня кількість працюючих на підприємстві скоротилась на 20 % і становила у 2013 році 840 осіб. Визначити:

- на скільки відсотків в середньому щорічно змінювалась кількість працюючих на підприємстві?

- на скільки осіб кількість працюючих у 2013 році відрізнялась від 2009 року?

- абсолютне значення одного відсотку приросту у 2010 році.

Задача 8

У четвертому кварталі 2012 року прибуток підприємства становив 220 тис. грн. У третьому кварталі 2013 року прибуток був більший ніж у четвертому кварталі 2012 року на 8,5 %, а у четвертому кварталі 2013 року порівняно з третім кварталом прибуток знизився на 2,3 %. Визначити:

а) який прибуток одержало підприємство у четвертому кварталі 2013 р.?

б) яким можна очікувати прибуток у другому кварталі 2014 року, якщо припустити, що незмінним залишиться середньоквартальний:

- коефіцієнт зростання;

- абсолютний приріст.

Задача 9

За наступними даними розрахувати:

1) агрегатні індекси собівартості, фізичного обсягу, загальний індекс грошових витрат; показати взаємозв’язок індексів.

2) абсолютну зміну грошових витрат: загальну і за рахунок зміни окремих чинників; зробити перевірку.

Кількість продукції, тис. шт. Собівартість продукції, грн./шт.
А Б А Б
базисний звітний базисний звітний базисний звітний базисний звітний
98,2 95,4 44,7 40,2 8,6 8,9 6,1 5,8

Задача 10

За наступними нижче даними розрахувати:

а) індекси середньої заробітної плати працюючих: змінного, постійного складу і структурних змін, пояснити зміст індексів, показати їх взаємозв'язок;

б) визначити абсолютну зміну середньої заробітної плати працюючих (загальну і в тому числі за рахунок зміни середньої заробітної плати працюючих кожної групи і за рахунок структурних змін у чисельності працюючих), зробити перевірку.

Період Робітники Керівники
Середня заробітна плата, грн./люд. Фонд заробітної плати, тис. грн. Середня заробітна плата, грн./люд. Фонд заробітної плати, тис. грн.
базисний 400,4 11,1
звітний 281,6 10,5

Варіант 2

Задача 1

За наступними даними побудуйте групову таблицю, розбиваючи всі підприємства на 5 рівноінтервальних груп за розміром середньооблікової чисельності працівників. По кожній групі та в цілому по сукупності розрахувати:

1) кількість підприємств;

2) загальну та середню чисельність працівників;

3) питому вагу підприємств;

4) кумулятивну частоту.

Зобразити ряди розподілу графічно (гістограма, кумулята). Зробити висновки.

№ підприємства Середньооблікова чисельність працівників, люд. № підприємства Середньооблікова чисельність працівників, люд.

Задача 2

Використовуючи інформацію наведену в таблиці, визначити такі відносні величини:

а) структура працівників;

б) планове завдання з обсягу виробництва продукції;

в) виконання планового завдання з виробництва продукції;

г) динаміка випуску продукції;

д) координації;

е) інтенсивності розвитку.

Зробити висновки.

← Предыдущая страница | Следующая страница →