Поделиться Поделиться

Перелік дисциплін, на яких базується дана дисципліна

Курс “Статистика” тісно пов’язаний з іншими економічними і соціально-психологічними дисциплінами: менеджментом, економічною теорією, фінансами, бухгалтерським обліком, аналізом господарської діяльності, соціологією, теорією імовірності і іншими дисциплінами.

Структура дисципліни

Шифр спеціальності Форма навчання Курс Семестр Всього годин В тому числі Контроль
Академічних годин Кредитів ECTS Лекційних занять Практичних занять Самостійної роботи Залік Іспит
8.18010016 заочна IX + -

Теми оглядових лекцій дисципліни

№ п/п Найменування лекцій, їх короткий зміст Обсяг, годин Форми контролю
лек.
1. Лекція 1. Методологічні засади статистики. Узагальнюючі статистичні показники Предмет статистики. Основні категорії статистики. Форми статистичних законо-мірностей. Статистичні ознаки. Методи статистичного дослідження. Суть та види статистичних показників. Абсолютні статистичні величини, одиниці їх вимірювання. Відносні величини, їх види за аналітичною функцією. Середні величини, умови наукового їх застосування. Види середніх величин. Середня арифметична, основні її властивості. Середня гармонійна, її різновиди і сфера використання Середня геометрична.   Входять до переліку питань екзаменаційних білетів
3. Лекція 3. Аналіз інтенсивності динаміки. Індексний метод Суть та елементи ряду динаміки. Методологічні принципи аналізу динамічних рядів. Види динамічних рядів. Основні показники аналізу рядів динаміки; їх характеристика, методики розрахунку. Обчислення середніх значень показників аналізу рядів динаміки. Суть та функції індексів у статистичному дослідженні. Види індексів. Агрегатна форма індексів. Середньозважені індекси, приведення їх до агрегатної форми. Індекси середніх величин: змінного складу; фіксованого складу і структурних зрушень; їх взаємозв’язок   Входять до переліку питань екзаменаційних білетів
  Разом:  

Теми практичних занять дисципліни

№ п/п Найменування практичних занять, їх короткий зміст Обсяг, годин Форми контролю
практ
1. Практичне заняття 1. Зведення і групування статистичних даних Зведення результатів спостереження, побудова рядів розподілу   Експрес-опитування
2. Практичне заняття 2. Узагальнюючі статистичні показники. Аналіз рядів розподілу Обчислення умовно-натуральних показників та відносних величин. Обчислення середніх величин по різним початковим даним. Обчислення характеристик центру розподілу: середня, мода, медіана. Обчислення показників варіації, пояснення їх суті.   Експрес-опитування
3. Практичне заняття 3. Аналіз інтенсивності динаміки. Індексний метод Забезпечення порівняльності значень рядів динаміки, обчислення показників динамічного ряду, їх характеристика. Обчислення агрегатних індексів якісних та кількісних показників, їх характеристика. Обчислення середньозважених та співзалежних індексів. Факторний аналіз складних явищ в абсолютному вимірі   Експрес-опитування
  Разом:  

Самостійна робота студентів заочної форми навчання

Для самостійного вивчення студентам заочної форми навчання пропонуються такі теми:

№ п/п Найменування тем, що винесені на самостійне вивчення Обсяг, годин Рекомендована література
1. Статистичне спостереження [1, с.13-30] [2, с.24-37] [3, с.11-29]
2. Зведення і групування статистичних даних [1, с.30-50] [2, с.37-65] [3, с.29-41]
3. Аналіз рядів розподілу [1, с.118-141] [2, с.88-112] [3, с.60-81]
4. Аналіз концентрації, диференціації та подібності розподілів [4, с.120-145] [5, с.85-107]
5. Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків [1, с.141-187] [2, с.130-155] [3, с.100-121]
6. Аналіз тенденцій розвитку та коливань [1, с.222-245] [2, с.167-178] [3, с.126-139]
7. Вибірковий метод. Статистична перевірка гіпотез [1, с.268-298] [2, с.112-130] [3, с.81-100]
8. Подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти [1, с.50-82] [5, с.36-55]
  Разом:  

Порядок виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни „Статистика”

Структура контрольної роботи включає:

ü відповідь на одне теоретичне питання у вигляді доповіді (есе) обсягом 10-15 стор. тексту;

ü розв’язання задач, які собою представляють типові ситуації в галузі статистики.

Оформлення контрольної роботи.До контрольних робіт з дисципліни “Статистика” виставляються такі вимоги:

1) Контрольна робота повинна бути написана самостійно і відрізнятися критичним аналізом питань, що входять до її предмету. Текст роботи має бути надрукований на принтері через 1,5 міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці на одному боці аркуша білого паперу формату А4. Шрифт Times New Romal, 14 пт. Текст розміщується на сторінці, яка обмежується полями: лівим — 20 мм, правим — 10 мм, верхнім — 20 мм, нижнім — 20 мм. Відстань між заголовком і текстом має бути в межах 15–20 мм.

2) Практична частина контрольної роботи повинна містити обґрунтовані висновки до кожної вправи.

Порядок зарахування контрольної роботи. Контрольна робота оцінюється викладачем з урахуванням повноти відповіді на теоретичне питання і кількості вірно розв’язаних задач.

Форма закріплення варіанта.Номер теоретичного питання і варіанти до практичних завдань (якщо задача передбачає різні варіанти) обираються студентом виходячи з цифри його порядкового номеру у навчальному журналі групи.


ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1. Абсолютні величини, їх характеристики, сфера застосування. Різновиди абсолютних величин.

2. Характеристики, сфера застосування і форми представлення відносних величин. Види відносних величин. Методика їх розрахунку.

3. Необхідність і сутність графічних зображень статистичних даних. Різновиди графіків; правила їх побудови і сфера застосування.

4. Характеристики і види середніх величин. Сфера їх застосування і методика розрахунку середнього арифметичного, а також його різновидів (просто і зважено).

5. Характеристики і види середніх величин. Сфера застосування і методика розрахунку середньої гармонійної, а також її різновидів (простої і зваженої).

6. Характеристики і види середніх величин. Методика розрахунку і сфера застосування середньої арифметичної і середньої гармонійної.

7. Характеристики і сфера застосування структурних середніх величин: моди і медіани в дискретних і інтервальних рядах розподілу.

8. Порівняльна характеристика, методика розрахунку і сфера застосування показників варіації.

9. Характеристики і різновиди рядів розподілу. Графічне зображення дискретних і інтервальних рядів розподілу.

10. Характеристики і різновиди рядів розподілу. Змикання рядів динаміки і приведення їх до загальної основи.

11. Основні характеристики рядів динаміки (абсолютні прирости, темпи зростання і приросту, абсолютне значення одного процента приросту). Взаємозв'язок різноманітних показників рядів динаміки (ланцюгових і базисних абсолютних приростів, темпів зростання, взаємозв'язок темпів зростання і приросту).

12. Методика розрахунку і характеристика середніх показників ряду динаміки (середній рівень ряду в моментних та інтервальних рядах динаміки, середнього абсолютного приросту, середнього темпу зростання і приросту).

13. Необхідність і сутність вирівнювання (згладжування) рядів динаміки. Методи вирівнювання (укрупнення інтервалів). Метод змінного середнього, аналітичне вирівнювання. Порівняльна характеристика і сфера застосування

14. Сутність сезонних коливань, необхідність і методи їх вивчення. Методика розрахунку і характеристика індексів сезонності. Побудова сезонної хвилі.

15. Поняття про вибіркове спостереження, його задачі. Переваги і недоліки вибіркового спостереження, практика застосування. Сутність і методика розрахунку середньої похибки вибірки для середнього значення ознаки при повторному відборі.

16. Сутність похибки вибірки, її різновиди. Методика розрахунку середньої похибки вибірки для частки при повторному і безповторному способі відбору.

17. Характеристика граничної похибки вибірки. Методика її розрахунку для середнього значення ознаки і частки при повторному і безповторному способі відбору.

18. Визначення необхідного об’єму вибірки, джерела інформації для її розрахунку. Методика розрахунку об’єму вибірки з заданою можливістю похибки при дослідженні середнього значення ознаки і частки при повторному і безповторному засобі відбору.

19. Сутність малої вибірки, її відмінні риси. Методика розрахунку і характеристики похибки вибірки і об’єм для малої вибірки.

20. Правила побудови агрегатних індексів. Характеристика чисельника і знаменника агрегатних індексів: цін, обсягу, собівартості, трудомісткості продукції, продуктивності праці. Формулювання сенсу індексного числа, а також різниці чисельника і знаменника кожного з вказаних індексів.

21. Характеристики, різновиди і сфера застосування середньозважених індексів (на прикладі індексу цін, фізичного обсягу, трудомісткості продукції, продуктивності праці).

22. Використання індексів при аналізі динаміки середньої величини. Характеристика і методика розрахунку індексів змінного, постійного складу і структурних зрушень (на прикладі індексу цін, трудомісткості продукції).

Взаємозв'язок названих індексів.

23. Поняття статистичної сукупності. Характеристика і види статистичних показників.

24. Статистичне спостереження, його види: по ознаках часу, охопленню одиниць досліджуваної сукупності, джерелу відомостей.

25. Статистичні таблиці, їх види і правила побудови.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Варіант 1

Задача 1

За наступними даними побудуйте групову таблицю, розбиваючи всі підприємства на 5 рівноінтервальних груп за розміром обсягу виробленої продукції. По кожній групі та в цілому по сукупності розрахувати:

1) кількість підприємств;

2) загальний та середній обсяг виробленої продукції;

3) питому вагу підприємств;

4) кумулятивну частоту.

Зобразити ряди розподілу графічно (гістограма, кумулята). Зробити висновки.

№ підприємства Обсяг виробленої продукції, млн. грн. № підприємства Обсяг виробленої продукції, млн. грн.
39,7 22,0
18,3 97,3
64,0 32,7
56,0 91,5
65,0 20,0
20,8 79,0
77,5 46,8
47,6 97,0
98,2 17,4
29,8 72,0
58,1 55,7
16,5 14,0
94,0 77,5
42,5 23,7
80,0 57,3

Задача 2

Визначити загальну кількість виробленої продукції підприємством в умовно-натуральних одиницях вимірювання по плану та фактично. Розрахувати виконання плану по випуску продукції в 2013 році в умовно-натуральних одиницях вимірювання.

За умовну одиницю вимірювання взяти банку ємністю:

а) 250 см3;

б) 400 см3.

← Предыдущая страница | Следующая страница →