Публикации: Статистика

Показники варіації

При вивчені масових соціально-економічних явищ і процесів статистика зустрічається з різноманітною варіацією (коливанням) ознак, характеризуючих окремі одиниці сукупності. Величини ознак змінюються під впливом різних факторів. Очевидно, що чим різноманітніші умови, що... [читать дальше]

Характеристики випадкових величин

Випадкову величину X дозволяється повноцінно характеризувати функцією розподілу подій сс>і, (функція визначена на просторі елементарних подій £2). Функція розподілу у вигляді гістограми (для дискретної змінної) чи функції щільності (для неперервної змінної) дає... [читать дальше]

Кореляційно-регресійний аналіз

Будь - яке явище природи і суспільства не може бути усвідомленим і зрозумілим без обґрунтування його зв'язків з іншими явищами. Щоби пізнати сутність явищ, необхідно розкрити їх взаємовідносини, кількісно визначити вплив тих чи інших об'єктивних і суб'єктивних факторів... [читать дальше]

Множинна кореляція

До цих пір розглядалися моделі простої кореляції, тобто кореляційної залежності поміж двома ознаками. Проте в практиці економічного аналізу часто доводиться вивчати явища, які складаються під впливом не одного, а багатьох різних факторів, кожний з яких окремо може не... [читать дальше]

Методологія статистичних групувань

Науковому статистичному групуванню передує теоретико-економічний аналіз досліджуваного явища. і разом з тим використання сучасних статистичних методів дозволяє кількісно оцінити ступінь однорідності виділених груп, здійснити відбір істотних групувальних ознак... [читать дальше]

"Статистика діяльності небанківських фінансових посередників"

Ефективне функціонування економіки залежить від ефективної діяльності не тільки банківських установ, а й небанківських фінансових посередників, адже останні в змозі забезпечити фінансування розвитку економіки дешевими та довгостроковими фінансовими ресурсами. До... [читать дальше]

Статистична оцінка конкурентоспроможності продукції підприємств

Конкурентоспроможність продукції оцінюють, виходячи із суті поняття "конкурентоспроможність". Конкурентоспроможність продукції - це комплексна характеристика, яка відображає відповідність продукції вимогам ринку, можливість збуту її на конкретному ринку. її... [читать дальше]

Критерій Крамера-Велча T

Критерій Крамера-Велча Т побудований на підході оцінювання рівності математичних очікувань генеральних сукупностей, звідки взято вибірки. Статистика критерію має вигляд: -у/п1п2 (х 1 " х2) = і 2 2 , (5.11) ^ 1 + п2 5 2 де невідомі дисперсії замінені їхніми вибірковими оцінками... [читать дальше]

Методи багатомірного статистичного аналізу

2.1. Дати сутність поняття "багатомірний статистичний аналіз". - Кількісний статистичний метод . - Математичний метод. * Об'єднання ряду методів, призваних дослідити поєднання взаємопов'язаних ознак. - Розрахунково-конструктивний метод. 2.2. Дати визначення багатомірної... [читать дальше]

Фінансовий сектор економіки та його структура

Коли фінансова наука оперує в основному поняттями фінансової системи та фінансового ринку, то статистична наука використовує поняття "сектор "Фінансові корпорації" і "секція "Фінансова діяльність". Сектор "Фінансові корпорації" включає резидента... [читать дальше]