Публикации: Стандартизация

Что такое «подтверждение соответствия»?

Подтверждение соответствия (ПС) — документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров (В отдельных случаях взамен громоздких определений, данных в ФЗ «О техническом регулировании», приводятся фор... [читать дальше]

Как маркируется продукция, прошедшая процедуру подтверждения соответствия?

Продукция и другие объекты, прошедшие процедуру подтверждения соответствия могут маркироваться знаком соответствия или знаком обращения на рынке Знак соответствия — обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту. Согласно международному стандарту ИСО/МЭК 17030:2003 знак соответствия — это защищенный знак, т.е. знак, юридически защищенный от несанкционированного применения. Принц... [читать дальше]

Органы и службы стандартизации в РФ.

Органы и службы стандартизации - организации, учреждения, объединения и их подразделения, основной деятельностью которых является осуществление работ по стандартизации или выполнение определенных функций по стандартизации. Органы по стандартизации - это органы, признанные на определенном уровне, основная функция которых состоит в руководстве работами по стандартизации. Как отмечалось выше, государственное управление деятельностью по стандартизации в России осуществляет Государственный Комитет Ро... [читать дальше]

Кто имеет право подтверждать соответствие различных объектов?

Орган по сертификации — юридическое лицо или индивидуальный предпри­ниматель, аккредитованные в установленном порядке для выполнения работ по сертификации. В Федеральном законе «О техническом регулировании» сформулированы принципы подтверждения соответствия. Среди них есть положения, связанные с организацией проведения этих работ, например: недопустимость применения обязательного подтверждения соответствия к объектам, в отношении которых не установлены требования технических регламентов; устано... [читать дальше]

Л.Є. Гапонова, В.М. Голенко, Н.В. Леонова,

І.В. Рибалко, Г.А.Чумакова, Т.О. Бруй, О.М. Решетилова, Л.М. Ткач УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) Дніпропетровськ НМетАУ 2012 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Міністерство промислової політики України НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ Державний інститут підготовки та перепідготовки кадрів промисловості Л.Є. Гапонова, В.М. Голенко, Н.В. Леонова, І.В. Рибалко, Г.А.Чумакова, Т.О. Бруй, О.М. Решетилова, Л.М. Ткач УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯ... [читать дальше]

Предмет і завдання курсу, його наукові основи

Оволодіння основами будь-якої професії розпочинається із засвоєння певної системи загальних і професійних знань, тобто опанування фахівцем наукового дискурсу професії, основою якої є сучасна українська літературна мова. Предмет і завдання курсу має обґрунтовані наукові основи. Дисципліна “Українська мова (за професійним спрямуванням)” охоплює питання формування комунікативних навичок майбутніх спеціалістів. Мова професійного спілкування (МПС) – це форма сучасної української літературної мови (СУ... [читать дальше]

Словники в професійному мовленні

Кодифікація – це “упорядкування, систематизація, утворення кодексу”. Кодифікація мови – впорядковування, очищення літературної мови від усього, що суперечить її нормам. Мовні норми кодифікуються в словниках, правописах, довідниках та підручниках з правопису та граматики. Розділ мвознавства, у якому розглядається теорія і практика укладання словників, називається лексикографією (від грец. lехіs – слово і grаfо – пишу). Словники– це зібрання слів, розташованих у певному порядку (алфавітному, темат... [читать дальше]

Мовний етикет. Мовні формули. Стандартні етикетні ситуації

Мовний етикет– це сукупність мовних засобів, які регулюють нашу поведінку в процесі мовлення. Він формується історично в культурних верствах народу й передається від покоління до покоління як еталон мовленнєвої поведінки мовця, виразник загальнолюдської культури, гідності й честі. Мовленнєвий етикет вимагає від комунікантів дотримання норм етикету спілкування. Їх розмова має бути ввічливою, статечною, пристойною, а самі співрозмовники мають виявляти один до одного уважність і повагу. Спілкування... [читать дальше]

Стилі сучасної української літературної мови професійного спілкування

3.1. Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Основні ознаки функціональних стилів Стиль(від лат. stilus – загострена паличка для писання) – це сукупність мовних засобів (слів, граматичних морфем, синтаксичних конструкцій), дібраних відповідно до мети, змісту, сфери спілкування. Термін “функціональний стиль” окреслює власне лінгвістичний (а не літературознавчий) зміст стилю. Функціональний стиль– це своєрідний характер мовлення того чи іншого його різновиду, що відповідає... [читать дальше]

Сутність спілкування, функції

Спілкування є необхідною умовою діяльності людини. Від нього залежить психологічний клімат в організації та на підприємстві, їх організаційна і виробнича мобільність, конкурентні позиції на ринку, сприймання і розуміння людьми одне одного. Правильно організоване спілкування забезпечує ефективний обмін інформацією, дає змогу глибше пізнати співрозмовника, спрогнозувати особливості подальшої ділової взаємодії з партнером. Тому спілкуванняможна охарактеризувати як: – комунікацію, сприймання та пере... [читать дальше]