Поделиться Поделиться

Алгоритм призначення академічних стипендій

Алгоритм призначення академічних стипендій - Инвестирование - 1До наказу №_____ від ___________________ 2017

Додаткові бали за науково-інноваційну діяльність
Підстави Особливості/конкретизація Кількість балів Документи (підтверджуються кафедрою)
Призери у конкурсах (стартап-проектах, хакатонах тощо) Призери конкурсів, колектив до 5 осіб 30 балів/особа Сертифікати, грамоти, лист від інвестора, підтвердження в ЗМІ
Призери в інших всеукраїнських, міжнародні конкурсах, колектив до 5 осіб 10 (за кожний конкурс, але не більше ніж 30)балів/особа Сертифікати, грамоти, листи від інвестора/організатора, підтвердження в ЗМІ
Участь у олімпіадах Призер всеукраїнської олімпіади (2 тур) / міжнародної олімпіади 20 / 30 балів/особа Грамоти, листи від оргкомітету
Учасник всеукраїнської олімпіади (2 тур) / міжнародної олімпіади 10 / 20 балів/особа
Участь у 2-му турі всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт Призер   30 балів/особа   Грамоти, листи від оргкомітету
Учасник 20 балів/особа
Участь у науково-дослідних роботах (включення до творчих колективів)   20 балів/особа Витяг з протоколу засідання кафедри
Публікації у фахових наукових виданнях (цитовані видання) Дольова участь у публікаціях – відбувається пропорційний розподіл між учасниками публікації українські виданнях – 20 балів/особа, Посилання на публікацію (електронне видання) або витяг з наукового видання
міжнародні видання – 30 балів/особа
Отримання патентів Дольова участь у творчій роботі – відбувається пропорційний розподіл між учасниками   1 патент на винахід – 30 балів/особа 1 патент на корисну модель – 10 балів/особа Копія Свідоцтва (патенту) про реєстрацію винаходу (корисної моделі)
Участь у наукових та науково-технічних гуртках Наприклад: Формула, Лампа, гурток авіамоделебудування, тощо до 20 балів/особа Рекомендація (письмова) керівника гуртка та завідувача кафедрою
Додаткові бали за участь у громадському житті
Підстави Особливості/конкретизація Кількість балів Документи
Участь в роботі органів студентського самоврядування, та Первинної профспілкової організації студентів Список осіб затверджується рішенням організації до початку залікової сесії   Бали, що отримані від різних організацій, сумуються, але сума має бути не більше 30 балів/особа до 30 балів/особа (на рівні університету/студмістечка)   до 20 балів/особа (на рівні факультету/інституту)   Клопотання (письмове) від голови Студентського самоврядування або Голови Первинної профспілкової організації студентів
Громадського формування по охороні громадського порядку не більше 30 балів 1 вихід = 0,75 балу/особа За особливі досягнення (відпрацювання з працівниками поліції, затримання злочинця, запобігання правопорушенням) – 5 балів/особа Подання (письмове) керівника ГФОГП
Участь в студентських ініціативах   Приклад: Башня, КПІ-ТВ, Радіо, Колізей, Белка, Скала тощо не більше 30 балів/особа   бали, що отримані від різних організацій, сумуються, але сума має бути не більше 30балів Подання (письмове) керівника департаменту, за яким закріплено студентську ініціативу
Волонтерська діяльність в Університеті Приклад: Студентська соціальна служба, Центр розвитку кар’єри до 10 балів/особа Подання (письмове) керівника департаменту, за яким закріплено волонтерську організацію
Наукове товариство студентів та аспірантів   до 20 балів/особа Подання (письмове) керівників департаментів
Участь у гуртках (крім наукових та науко-технічних) Приклад: BЕSТ, ЕSТІЕМ до 10 балів/особа Рекомендація (письмова) керівника гуртка підтверджена керівником відповідного підрозділу
Участь в програмах розвитку Університету, міста, країни   до 50 балів/особа Подання (письмове) керівників департаментів
Додаткові бали за спортивні досягнення
Підстави Особливості/конкретизація Кількість балів Документи
Участь у змаганнях українського і світового рівня призери (українських/міжнародних) 20/30 балів/особа Грамоти, протоколи тощо
участь (українських/міжнародних) 10/20 балів/особа
Участь в Олімпійських іграх, Універсіади 50 балів/особа
Призери Олімпійських ігр/Універсіади   100/50 балів/особа

Додаткові бали за творчу активність (для мистецьких спеціальностей)

Підстави Особливості/конкретизація Кількість балів Документи
Персональні виставки На рівні університету   До 10 балів/особа   Посилання на проведення виставки, грамоти, дипломи, свідоцтва, листи організаторів, накази тощо
У Спілці художників України та міжнародних До 30 балів/особа
Публікації   До 20 балів/особа Посилання на видання (в т.ч. електронні) та копії публікацій

[1]Студентам, аспірантам і докторантам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між навчальними закладами та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів таких осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди.

Особам, які навчалися згідно з угодами і в установленому порядку переведені (поновлені) на навчання за державним замовленням за денною формою навчання (з відривом від виробництва) академічна стипендія призначається з місяця, що настає за датою переведення (поновлення) особи на навчання відповідно до наказу ректора.

[2]Призначається студентам, які за результатами семестрового контролю отримали середній бал не менше ніж «85» з урахуванням умов п. 4.2.

[3]До раніше сформованих належать зобов’язання з виплати академічних стипендій студентам:

− раніше сформовані на основі рейтингу студентів;

− перед особами, які є іноземцями і навчаються в Університеті відповідно до міжнародних договорів України або актів Кабінету Міністрів України і виплата стипендій яким здійснюються відповідно до зазначених документів;

− перед особами, призваними на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом терміну перебування на військовій службі, яким виплачується стипендія у розмірі, встановленому за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі;

− перед особами, які протягом попереднього навчального семестру отримували академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склали семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом, а також у разі призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості, якщо здійснюється перерахунок коштів та виплата академічної стипендії у повному обсязі за попередні місяці;

− перед особами, які реалізували право на академічну мобільність, щодо яких прийнято позитивне рішення Стипендіальної комісії про виплату в повному обсязі стипендії, що не була виплачена за весь період їх навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі на території України чи поза її межами відповідно до абзацу восьмого п. 14 Порядку КМУ;

− заборгованість із виплати стипендій, яка не була виплачена на початок поточного місяця.

[4]До зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам, сформованих у поточному місяці, належать:

− сформовані у поточному місяці на основі рейтингу успішності студентів за результатами семестрового контролю до місяця, в якому закінчується складання наступного семестрового контролю або закінчення навчання включно, або на поточний місяць;

− сформовані у поточному місяці перед особами, які мають право на призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості до місяця, в якому закінчується складання наступного семестрового контролю або закінчення навчання включно, або на поточний місяць;

− сформовані в поточному місяці перед особами, які розпочали навчання після повернення з академічної відпустки з медичних підстав, після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною, а також раніше призваних на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, якщо таким студентам було призначено академічну стипендію за результатами семестрового контролю, який передував перериванню навчання, до місяця завершення наступного семестрового контролю включно або завершення навчання.

[5]Раніше сформовані зобов’язання з виплати стипендій аспірантам та докторантам.

[6]Сформовані у поточному місяці зобов’язання з виплати стипендій аспірантам та докторантам до завершення їх навчання.

[7] За наявності груп з неповним контингентом (для ОС «Бакалавр» − менше ніж 8 осіб, ОС «Магістр» − менше ніж 4 особи) розрахунок стипендій відбувається об'єднанням груп за спеціальністю або курсом.

[8]Навчальні досягнення (успішність) із вивчення навчального предмета (дисципліни) визначаються у балах, які встановлюються згідно з критеріями оцінювання, визначеними відповідними кафедрами (цикловими комісіями) залежно від обсягу та складності навчального матеріалу, трудомісткості підготовки, інтегрованості з іншими курсами або темами, наявності творчої компоненти тощо для кожного виду навчальних занять, що передбачає оцінювання, та кожного контрольного заходу, що передбачений навчальним планом.

Визначається діапазон балів, що їх може отримати особа, яка на дату закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом протягом навчального семестру не виконала вимог навчального плану з певного навчального предмета (дисципліни) за мінімальними критеріями. Встановлюється, що особи, які відповідають зазначеним критеріям, мають незадовільні результати навчання.

[9]У разі, коли розмір стипендії, розрахований відповідно до цих Правил, визначений у гривнях з копійками, розмір такої стипендії заокруглюється до найближчого цілого числа, більшого за розрахункове.

[10]Питання про відповідність наукових ступенів, вчених звань профілю освітньо-наукової (наукової) програми вирішує ректор Університету.

Похожие статьи