Поделиться Поделиться

Виплата стипендій студентам, які реалізували право на академічну мобільність

6.4. Студенти, аспіранти (докторанти), які реалізують право на академічну мобільність і зберігають статус здобувача вищої освіти (наукового ступеня) за денною формою навчання (навчаються з відривом від виробництва) в Університеті, протягом терміну навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі поза межами України отримують стипендію, призначену відповідно до цих Правил, у разі, коли умовами договору про навчання за програмою академічної мобільності, укладеного ними з Університетом, регулярна безповоротна фіксована фінансова підтримка у грошовій формі протягом всього терміну навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі не передбачена або передбачена у розмірі, що у перерахунку на національну грошову одиницю на дату укладення договору про академічну мобільність є меншою за розмір стипендії, що її призначено особі відповідно до цих Правил.

6.5. Виплата стипендій студентам, які реалізували право на академічну мобільність з одночасним збереженням статусу здобувача вищої освіти за державним замовленням за денною формою навчання в Університеті за основним місцем навчання і не отримували регулярної безповоротної фіксованої фінансової підтримки у грошовій формі протягом всього терміну навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі, здійснюється:

− у разі, коли термін навчання в іншому навчальному закладі не перевищує одного семестру, − у розмірі, що призначений Стипендіату Університетом (у разі, якщо Університет є основним місцем навчання за результатами останнього семестрового контролю відповідно до цих Правил);

− у разі, коли термін навчання в іншому навчальному закладі перевищує один семестр, − протягом першого семестру навчання в іншому навчальному закладі у розмірі, що призначений Стипендіату навчальним закладом за основним місцем навчання за результатами останнього семестрового контролю відповідно до цих Правил.

6.5.1. Питання подальшого призначення стипендії вирішується Стипендіальною комісією Університету за поданням Стипендіальної комісії факультету / інституту після повернення здобувача вищої освіти до Університету, що є основним місцем навчання за таких умов:

− визнання результатів, отриманих під час навчання за програмою академічної мобільності в іншому вищому навчальному закладі, не призвело до збільшення терміну навчання особи за відповідним освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) та спеціальністю (напрямом підготовки) порівняно з нормативним;

− у разі наявності за результатами навчання за програмою академічної мобільності у здобувача вищої освіти академічної заборгованості така заборгованість має бути ліквідована у встановленому законодавством порядку до закінчення першого після повернення особи семестрового контролю згідно з навчальним планом за відповідним курсом та спеціальністю (напрямом підготовки) в Університеті.

6.5.2. Якщо на дату закінчення першого після повернення студента, семестрового контролю згідно з навчальним планом за відповідним курсом та спеціальністю (напрямом підготовки) в Університеті (у разі, якщо Університет є основним місцем навчання) здобувач вищої освіти не має академічної заборгованості, питання призначення стипендії вирішується Стипендіальною комісією Університету відповідно до цих Правил на загальних підставах.

6.5.3. У разі, коли термін навчання студента в іншому навчальному закладі перевищував один семестр і така особа ліквідувала академічну заборгованість, та у разі позитивного рішення Стипендіальної комісії Університету особі виплачується стипендія, що не була виплачена, за весь період її навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі на території України чи поза її межами, у повному обсязі.

7. Академічна стипендія аспірантам і докторантам

7.1. Академічна стипендія аспірантам і докторантам, які навчаються за денною формою (з відривом від виробництва), установлюється у розмірі 90 % відповідного посадового окладу, визначеного за схемою посадових окладів (з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах), а саме:

викладача − для аспірантів;

доцента − для докторантів.

7.2. Розмір стипендії докторанта збільшується на розмір доплат за наявний науковий ступінь або вчене звання, встановлених у граничних розмірах згідно з нормативно-правовими актами, у разі, коли відповідна освітньо-наукова (наукова) програма за профілем збігається з науковим ступенем або вченим званням. У разі наявності у докторанта кількох наукових ступенів (вчених звань) доплата встановлюється за вищим науковим ступенем (вченим званням)[10]. Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством.

7.3. Аспіранти, докторанти мають право на роботу в режимі неповного робочого часу (але не більш як на 0,5 ставки за займаною посадою). При цьому академічна стипендія, призначена відповідно до цих Правил, виплачується у повному обсязі.

7.4. Аспірантам, докторантам, які поновили навчання після наданої їм в установленому порядку перерви у навчанні, та аспірантам або докторантам, яким в установленому порядку продовжено термін навчання в аспірантурі або докторантурі, академічна стипендія призначається на весь наступний період навчання.

7.5. Аспірантам, докторантам, які реалізують право на академічну мобільність з одночасним збереженням статусу здобувача вищої освіти / наукового ступеня за денною формою навчання (з відривом від виробництва) в Університеті й не отримують регулярної безповоротної фіксованої фінансової підтримки у грошовій формі протягом всього терміну навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі, виплата стипендії припиняється на термін навчання в іншому навчальному закладі.

7.6. Питання виплати стипендії вирішується Стипендіальною комісією Університету після повернення такої особи до навчального закладу за основним місцем навчання на підставі рішення відповідної кафедри Університету за результатами розгляду письмового звіту здобувача вищої освіти / наукового ступеня.

7.7. Обов’язковою умовоюприйняття Стипендіальною комісією Університету позитивного рішення про виплату стипендії є вимога, що визнання результатів, отриманих під час навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі, не привели до збільшення терміну навчання особи у аспірантурі, докторантурі в Університеті за основним місцем навчання порівняно з нормативним. У разі прийняття зазначеного рішення Стипендіальної комісії Університету аспіранту, докторанту виплачується стипендія, що не була виплачена за весь період навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі на території України чи поза її межами, у повному обсязі.


Похожие статьи