Поделиться Поделиться

Желдеткiштiң күштеп әкелуi үшiн электр қозғалтқыштың қуатын есептеу

Желдеткіштің арыны (напор) желдеткіштік ауақұбырлықтағы кедергіні жеңу үшін қажет. Келесі формула бойынша есептелінеді:

Нв = Нт + hмс + hк, Па

мұндағы Нт - Құбырдағы арынның (напор) жоғалтулары;
  hмс   Жергілікті кедергілерден арынның (напор) жоғалтулары;
  hк электрокалорифердегі арынның (напор) жоғалтулары.

Ауақұбырындағы арынның жоғалтулары келесі өрнек бойынша есептелінеді

мұндағы - Құбырдағы ауаның үйкеліс коэффициенті 0,02…0,03;
  l и d - Ауақұбырының ұзындығы және диаметрі;
  Ауақұбырындағы ауаның тығыздығы оның температурасына сәйкес алынады.

Құбырдың ұзындығы жылытқыш-желдету жүйесінің прринципиальды схемасымен анықталады. Ауақұбырының диаметрң ауаберіліспен және оның ауақұбырындағы 15 м/с жоғары емес жылдамдығымен анықталады. Көп берілісті есепке ала отырып ауақұбырындағы ауаның жылдамдығын 14 м/с деп аламыз.

Ауа құбырының тарамына дейін, сур.9.2, оның көлденен қимасының ауданың келесі формула арқылы есептейміз (м2):

Осыдан, ауақұбырының өлшемін тарамына дейін 0,5 х 0,4 м деп алуға болады. Ауақұбырының тарамынан кейін оның көлденен қимасының ауданы 2 есе кіші болуы керек, ауақұбырының өлшемін 0,3х0,3 м деп аламыз.

Ауақұбырының а х в тік төртбұрышты қимасы үшін d шамасын эквивалентті диаметр мәні ретінде есептелінеді (м):

Тарамға дейін ауа құбырының максималды ұзындығы 10 м шамасында, ауа құбырының ұзындығы тарамынан кейін бір жаққа 48 м.

Жергілікті кедергілеріден арынның шығыны жергілікті кедергілер коэффициентінің сомасына тәуелді:

Кірістегі жалюзді кереге – 0,5;

Бұрышпен үш тізе 900 – 3·0,15 = 0,45;

Ауақұбырынан он бес бұрма, ұзындығы 48 м - 15·0,2 = 3.

.

Бұдан (Па):

Электркалорифердегі арынның шығыны, 4.4кестесіне сәйкес, қуаты 190 Па құрайды.

Арынның жалпы шығыны (Па):

Нв = Нт + hмс + hк = 52 + 365 + 451 + 190 =1058

По подаче одного вентилятора Lв бір желдеткішті бергенде және арынғы сәйкес Нв желдеткішті таңдаймыз Ц- 4- 70 №6 (12 қосымша), 1400 айн/мин айналу жиілігінде.

Элетрқозғалтқыштың желдеткішінің қуаты келесі формула бойынша анықталады( Вт):

Электрқозғалтқыштың орнатылған қуаты практикалық есептерде аламыз (Вт):

мұндағы Кз - Қор коэффициенті, кесте 4.5.

13,14 қосымшасынан электрқозғалтқышты таңдаймыз:

4А112М4У3,

Р= 5,5 кВт,

соsj = 0,83,

h = 0,86,

Sн = 3,6%,

mп = 2,0,

mмин = 1,6,

mк =2,2.

Орытынды

Мен осы куртық жұмыста талаптарға сәйкес 400 басқа арналған сиыр қорасының жылыту және желдеткіш жүйесін есептедім: сиыр қорасының габариттері 111,6 х 22,2 х 7 м, мал тұратын жайдың көлемі 100,6 х 21,4 х 2,2 м. Сырттағы ауаның есептік температурасы–200С, ішкі температурасы +12 . Қабырғалары қызыл кірпіштен істелінген, қабырға қалыңдығы 0,38 м, ішінен қабырғалары қалыңдығы 0,02м болатын құмды-цементтік ерітіндімен сылақталынған.

Бөгеу жинақталған қалыңдығы 0,035 м болатын темірбетонды плиталардан істелінген, будан оқшаулағыш бірқабатты рубеноидтан жасалған, қалыңдығы 0,03 м тақтайлардан төсеніш және қалыңдығы 0,16 м минералды мақтадан жылытқыш жасалған.

Мал тұратын жайдың едені қалыңдығы 0,15 м болатын керамзибетоннан жасалған, жайда екіқабатты өлшемдері 1,92х0,92 м болатын 66 терезе және екіқабатты тақтайдан жасалған қалыңдығы 0,03 м жалпы ауданы 36 м2 4 есік бар.

Жануарларды ұстау жайларын жылытуға қажетті жылулық ағын .

Электрокалорифердің спиральінің ұзындығы 599,4 мм, ауа ағырының биіктігі 393 мм, тұрбалар енжарлығының биіктігі 50 мм.

Мен осы мәліметтерді пайдалана отырып, А4 қағазына электрокалорифердің және сиыр қорасының сұлбасын түсірдім.

Жалпы осы курстық жобадан мен көптеген қызықты мәліметтер алдым.

Похожие статьи