Поделиться Поделиться

Загальний порядок призначення академічних стипендій та ліміти стипендіатів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Сумський державний університет

Введено в дію наказом ректора

№ ____ від «____»________20___ р.

ПОЛОЖЕННЯ

про стипендіальне забезпечення студентів, клінічних ординаторів,

Аспірантів, докторантів Сумського державного університету

Версія 03

Загальні положення

1.1.Призначення і виплата стипендій здобувачам вищої освіти проводиться відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1050 від 28 грудня 2016р. «Деякі питання стипендіального забезпечення», Постанови Кабінету Міністрів України №1045 від 28 грудня 2016р., Закону України «Про вищу освіту», інших нормативно - правових актів.

1.2.Дія Положення про стипендіальне забезпечення студентів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів Сумського державного університету (далі – Положення) поширюється на здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр, магістр, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст (далі-студенти) які навчаються в Сумському державному університеті за денною формою навчання за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, крім осіб, які навчаються за спеціальностями галузі знань «Державне управління» або спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за замовленням Нацдержслужби, а також на клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів, які навчаються в Сумському державному університеті за денною формою навчання за рахунок коштів загального фонду державного бюджету з відривом від виробництва.

1.3.Організація діяльності відокремлених структурних підрозділів щодо стипендіального забезпечення також регламентується для Конотопського та Шосткінського інститутів СумДУ відповідними додатками до цього Положення, а для коледжів, технікумів та ліцею, що є структурними підрозділами університету - окремими Положеннями; додатки та окремі Положення затверджуються Вченою радою університету.

1.4.Студентам, клінічним ординаторам, аспірантам і докторантам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між Сумським державним університетом та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів таких осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди.

1.5.На загальних підставах відповідно до цього Положення здійснюється призначення і виплата академічних стипендій студентам, клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам з числа іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, якім надано статус біженця в Україні, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, осіб, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах у разі, коли здобуття ними вищої освіти здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

1.6.Призначення і виплата стипендій здобувачам вищої освіти, які є іноземцями і навчаються відповідно до міжнародних договорів України або актів Кабінету Міністрів України, здійснюється відповідно до зазначених документів.

1.7.Для вирішення питань (у тому числі спірних) з призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії, надання матеріальної допомоги, заохочення за участь у громадській, спортивній та науковій діяльності наказом ректора утворюється стипендіальна комісія університету, до складу якої входять ректор університету, проректор за розподілом обов’язків, директори інститутів (декани факультетів), завідувач відділу докторантури та аспірантури, головний бухгалтер, начальник відділу соціальної роботи та представники органів студентського самоврядування та студентської профспілки у кількості не меншій 50% складу стипендіальної комісії.

1.8.Для вирішення питань визначеної Положенням компетенції щодо призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії в кожному окремому інституті (факультеті) за поданням директорів інститутів (деканів факультетів), наказом ректора утворюються стипендіальні комісії інститутів (факультетів) до складу яких також входить не менше 50% осіб, які представляють органи студентського самоврядування та профспілкової організації студентів інституту (факультету).

1.9.Підготовка і розгляд документів стосовно нарахування і виплати академічної стипендії студентам здійснюється стипендіальними комісіями інститутів (факультетів), аспірантам та докторантам – стипендіальною комісією університету згідно порядку призначення академічних стипендій, визначеному цим Положенням.

1.10.Стипендії виплачуються один раз на місяць.

1.11.З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності університет має право надавати матеріальну допомогу та заохочення студентам, клінічним ординаторам, аспірантам за рахунок коштів, передбачених у кошторисі, затвердженому у встановленому порядку.

1.12.Положення, яке включає порядок формування рейтингу успішності оприлюднюється на офіційному сайті університету не пізніше ніж за тиждень до початка нового навчального року. Протягом навчального року зміни до порядку не вносяться.

Стипендіальний фонд

2.1.Планово-фінансовий відділ університету за інформаційними базами даних структурних підрозділів, що узагальнюються відділом соціальної роботи, розраховує розподіл стипендіального фонду та лімітів стипендіатів для кожного інституту (факультету), курсу, спеціальності (напряму підготовки) для призначення академічних стипендій на основі рейтингу успішності здобувачів вищої освіти з урахуванням:

- розмірів академічних стипендій, затверджених у встановленому порядку Кабінетом Міністрів України;

- видатків на виплату академічних стипендій, затверджених університету у встановленому порядку;

- реєстру осіб, яким в установленому порядку можуть бути призначені академічні стипендії за результатами останнього навчального семестру;

- реєстру осіб, які відповідно до рішення стипендіальної комісії інституту (факультету) протягом певного періоду зберігають право на отримання академічних стипендій.

2.2.Розподіл стипендіального фонду повинен забезпечувати виплату академічних стипендій:

1) розрахованому ліміту стипендіатів;

2) за особливі успіхи у навчанні, у тому числі, заснованих Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно- правовими актами;

3) особам, призваним на військову службу у зв'язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі, і яким виплачується академічна стипендія у розмірі, встановленому за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі;

4) особам, які протягом попереднього навчального семестру отримували академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склали семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом; а також, перерахунок коштів та виплату академічної стипендії у повному обсязі в разі її призначення після ліквідації академічної заборгованості після припинення тимчасової непрацездатності;

5) особам, які реалізували право на академічну мобільність, і щодо яких стипендіальною комісією прийнято позитивне рішення стосовно виплати у повному обсязі академічної стипендії, яка не була виплачена за весь період їх навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі на території України чи поза її межами.

2.3.Стипендіальний фонд для призначення академічних стипендій на основі рейтингу успішності студентів корегується щомісячно з урахуванням:

- видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених університету у встановленому порядку;

- раніше сформованих зобов'язань з виплати академічних стипендій студентам;

- зобов'язань з виплати академічних стипендій студентам, сформованих у поточному місяці.

2.4.До раніше сформованих належать зобов'язання з виплати академічних стипендій студентам, визначені у п.2.2, а також:

- раніше сформовані на основі рейтингу успішності студентів;

- перед особами, які є іноземцями і навчаються в державних або комунальних навчальних закладах відповідно до міжнародних договорів України або актів Кабінету Міністрів України, і виплата стипендій яким здійснюються відповідно до зазначених документів;

- перед особами, визначеними підпунктом 4) п.2.2, якщо здійснюється перерахунок коштів та виплата академічної стипендії у повному обсязі за попередні місяці;

- щодо заборгованості з виплати стипендій, яка не була виплачена на початок поточного місяця.

При розрахунку стипендіального фонду та ліміту стипендіатів враховується припинення зобов'язань з виплати академічних стипендій студентам у встановлених законодавством випадках.

2.5.До зобов'язань з виплати академічнихстипендій студентам, сформованих у поточному місяці, належать:

- сформовані в поточному місяці на основі рейтингу успішності студентів за результатами семестрового контролю до місяця, в якому закінчується складання наступного семестрового контролю або закінчення навчання включно, або на поточний місяць;

- сформовані в поточному місяці перед особами, які мають право на призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості до місяця, в якому закінчується складання наступного семестрового контролю або закінчення навчання включно, або на поточний місяць;

- сформовані в поточному місяці перед особами, які були раніше призвані на військову службу у зв'язку з оголошенням мобілізації, якщо таким студентам було призначено академічну стипендію за результатами семестрового контролю, який передував перериванню навчання, до місяця завершення наступного семестрового контролю включно або завершення навчання, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

2.6.Право на призначення академічної стипендії до завершення навчання мають студенти, для яких навчальними планами для відповідних інститутів (факультетів), курсів та спеціальностей (напрямів підготовки) не передбачається надалі проведення семестрового контролю (атестація здобувачів та захист практики перед нею не є семестровим контролем).

2.7.Стипендіат, який протягом попереднього навчального семестру отримував академічну стипендію і внаслідок:

- тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я;

- участі у Всесвітніх, Міжнародних та інш. спортивних змаганнях, підтверджених відповідною довідкою;

- участі у Міжнародних та Всеукраїнських мистецьких конкурсах підтверджених відповідною довідкою;

не склав семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом, має право на отримання академічної стипендії у розмірі мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії. Рішенням директора інституту (декана факультету) таким особам встановлюється строк ліквідації академічної заборгованості, але не більш як місяць з дня припинення тимчасової непрацездатності, після чого питання призначення академічної стипендії такій особі вирішується на загальних підставах відповідно до цього Положення. У разі коли особі призначена академічна стипендія, здійснюється перерахунок коштів та виплата академічної стипендії у повному обсязі.

Якщо стипендіат втратить право на призначення академічної стипендії, виплата такої стипендії припиняється, відшкодування коштів, отриманих такою особою під час ліквідації академічної заборгованості, не здійснюється.

Загальний порядок призначення академічних стипендій та ліміти стипендіатів

3.1.Академічні стипендії студентам призначаються стипендіальними комісіями інститутів (факультетів) згідно з рейтингом успішності (далі - рейтинг), який складається на підставі об’єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з кожного навчального предмета (дисципліни) та додаткових балів, визначених згідно даного Положення і до якого включаються всі студенти, які навчаються в певному інституті (на факультеті) за денною формою навчання, за відповідними курсом та спеціальністю (напрямом підготовки).

3.2.Рейтинг, відповідно до якого студентам призначаються і виплачуються академічні стипендії, формується за результатами останнього навчального семестру в кожному інституті (на факультеті), на курсі і за кожною спеціальністю (напрямом підготовки) на підставі успішності з кожного навчального предмета (дисципліни) з урахуванням участі у науковій, науково-технічній діяльності, творчій активності, громадському житті та спортивній діяльності.

3.3.Призначення академічних стипендій згідно сформованого рейтингу у межах коштів, передбачених для виплати стипендій здійснюється у два етапи: основного і, за необхідності, додаткового.

3.4.Перед початком проведення основного етапу, рішенням стипендіальної комісії університету у межах виділених коштів визначається ліміт стипендіатів, який встановлюється в діапазоні від 40% до 45%однаковим у відсотковому значенні від фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються у певному інституті (на факультеті) на курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) і набувають право на призначення академічної стипендії до місяця завершення наступного семестрового контролю включно або до завершення навчання, включає академічну стипендію за особливі успіхи у навчанні і встановлюється з врахуванням визначеного у п.2.2., 2.6, 2.7.

3.5.У разі одночасної наявності у певному інституті (на факультеті), курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) студентів, які навчаються за повним та скороченим термінами навчання, ліміти стипендіатів для них розраховуються окремо. За рішенням стипендіальної комісії університету спільно розраховується ліміт стипендіатів для різних курсів та/або факультетів за певною спеціальністю (напрямом підготовки), якщо відповідні студенти складали семестровий контроль за однаковим навчальним планом.

3.6.Перед початком підбиття підсумків семестрового контролю за другий семестр відповідного навчального року стипендіальною комісією університету встановлюється на рівні загального ліміту стипендіатів ліміт осіб, які згідно рейтингу, складеного приймальною комісією, зараховані на перший рік навчання та яким до першого семестрового контролю призначатиметься академічна стипендія на підставі конкурсного балу, здобутого під час вступу. Ліміт стипендіатів – першокурсників встановлюється до 1 липня поточного навчального року.

3.7.Кількість стипендіатів (включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні) визначається у певному інституті (факультеті) на курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) шляхом округлення до цілого числа в бік зменшення добутку ліміту стипендіатів на фактичну кількість студентів денної форми навчання, які навчаються у певному інституті (на факультеті), на курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю або приступили до навчання через десять днів після його початку (для першокурсників). При цьому:

- у випадку, якщо за рахунок коштів загального фонду держаного бюджету за певною спеціальністю на курсі навчається одна особа, то рейтинг успішності формується для студентів груп спеціальностей відповідного курсу, які навчаються за однаковими семестровими навчальними планами;

- у разі наявності двох осіб на курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) кількість стипендіатів складає одну особу.

3.8.Ліміт стипендіатів відмінників, яким буде призначатись академічна стипендія за особливі успіхи в навчанні (підсумкові оцінки семестрового контролю студента з усіх дисципліни (навчальних предметів), курсових робіт (проектів), практик складають не менше 90 % від максимального балу за відповідною шкалою оцінювання) на основі здобутого ними рейтингового бала, не перевищує 10% стипендіатів, але не може бути менше 1 особи, якщо на відповідному курсі, спеціальності (напрямі підготовки) за кошти загального фонду державного бюджету навчається від 1 до 9 осіб, визначеними за зазначеними у цьому пункті критеріями, і які займають найвищі рейтингові позиції у загальному ліміті стипендіатів, які навчаються у певному інституті (на факультеті), курсі, за певною спеціальністю (напрямом підготовки).

3.9.З урахуванням наявних видатків настипендіальне забезпечення ліміт стипендіатів і ліміт стипендіатів-відмінників може підвищуватись рішенням стипендіальної комісії університету строком на один місяць з наданням права окремим студентам на призначення академічної стипендії (заміну академічної стипендії на академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні) в поточному місяці.

3.10.Перевищення лімітів стипендіатів припускається в разі неможливості врахування у плановому порядку підстав, визначених у п.2.5., а саме: призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості, повернення до навчання студентів після академічної відпустки з медичних підстав, по закінченню відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, з догляду за дитиною, а також раніше призваним на військову службу у зв'язку з оголошенням мобілізації, оскільки призначення академічних стипендій цим категоріям студентів не може бути підставою для перегляду рішень про призначення академічних стипендій іншим особам.

3.11.Ліміт стипендіатів для основного етапу може встановлюватися стипендіальною комісією університету різним (у відсотках) для інститутів (факультетів), курсів, спеціальностей (напрямів підготовки).

3.12. Стипендіальна комісія інституту(факультету) розглядає пропозиції деканату щодо підсумків проведення основного етапу. За її рішенням проект наказу ректора про призначення стипендій вносить директор інституту (декан факультету); наказ візують: проректор з фінансово-економічної діяльності, проректор за розподілом обов’язків, начальник відділу соціальної роботи, начальник планово-фінансового відділу, голова студентського самоврядування університету.

3.13. На додаткових етапах допризначення стипендії проводиться за процедурами п.3.12. із врахуванням визначеного у п.2.4., 2.5. до вичерпання ліміту, визначеного згідно п.3.4. цього Положення.

Похожие статьи