Поделиться Поделиться

ІV. Порядок формування рейтингу

4.1. Примірний порядок формування рейтингу затверджується МОН.

4.2. Порядок формування рейтингу затверджується вченою радою Університету і є невід’ємною складовою цих Правил.

4.3. Цей порядок не стосується академічних стипендій осіб, які навчаються згідно з угодами, укладеними між навчальними закладами та фізичними або юридичними особами, стипендії яким можуть виплачуватися за рахунок коштів таких осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди.

Стипендіальний фонд

4.4. На основі рейтингу Університет щомісячно розраховує стипендіальний фонд для призначення академічних стипендій з урахуванням:

- розмірів академічних стипендій, затверджених у встановленому порядку Кабінетом Міністрів України;

- видатків на виплату академічних стипендій, затверджених Університету у встановленому порядку;

- затвердженого ректором Університету реєстру осіб, яким в установленому порядку призначені академічні стипендії за результатами останнього навчального семестру та їх успішності;

- реєстру осіб, які відповідно до рішення ректора Університету протягом певного періоду зберігають право на отримання академічних стипендій.

Місячний обсяг стипендіального фонду Університету повинен забезпечувати виплату академічних стипендій:

- встановленому ліміту стипендіатів;

- за особливі успіхи у навчанні, у тому числі заснованих Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;

- особам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі, і яким виплачується академічна стипендія у розмірі, встановленому за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі;

- особам, які протягом попереднього навчального семестру отримували академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склали семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом; а також перерахунок коштів та виплату академічної стипендії у повному обсязі в разі її призначення після ліквідації академічної заборгованості після припинення тимчасової непрацездатності;

- особам, які реалізували право на академічну мобільність і щодо яких стипендіальною комісією Університету прийнято позитивне рішення стосовно виплати у повному обсязі академічної стипендії, яка не була виплачена за весь період їх навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі на території України чи поза її межами відповідно до абзацу восьмого підпункту 2.4 цих Правил.

4.5. Стипендіальний фонд для призначення академічних стипендій на основі рейтингу успішності студентів Університету розраховується щомісячно з урахуванням:

- видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених Університету у встановленому порядку;

- раніше сформованих зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам;

- зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам, сформованих у поточному місяці.

4.6. До раніше сформованих належать зобов’язання з виплати академічних стипендій студентам:

- раніше сформовані на основі рейтингу успішності студентів;

- перед особами, призваними на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі, яким виплачується стипендія у розмірі, встановленому за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі;

- перед особами, яка протягом попереднього навчального семестру отримували академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склали семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом, а також в разі призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості, якщо здійснюється перерахунок коштів та виплата академічної стипендії у повному обсязі за попередні місяці;

- перед особами, які реалізували право на академічну мобільність, щодо яких прийнято позитивне рішення стипендіальної комісії про виплату в повному обсязі стипендії, що не була виплачена за весь період їх навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі на території України чи поза її межами відповідно до абзацу восьмого підпункту 2.5 цих Правил;

- щодо заборгованості з виплати стипендій, яка не була виплачена на початок поточного місяця.

При розрахунку стипендіального фонду враховується припинення зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам у встановлених законодавством випадках.

4.7. До зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам, сформованих у поточному місяці, належать:

- сформовані в поточному місяці на основі рейтингу за результатами семестрового контролю до місяця, в якому закінчується складання наступного семестрового контролю або закінчення навчання включно, або на поточний місяць;

- сформовані в поточному місяці перед особами, які мають право на призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості1 до місяця, в якому закінчується складання наступного семестрового контролю або закінчення навчання включно, або на поточний місяць;

- сформовані в поточному місяці перед особами, які були раніше призвані на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, якщо таким студентам (курсантам) було призначено академічну стипендію за результатами семестрового контролю, який передував перериванню навчання, до місяця завершення наступного семестрового контролю включно або завершення навчання, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

Ліміт стипендіатів

4.8. Перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю вчена рада Університету з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених йому у встановленому порядку, визначає однаковий для всіх факультетів, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки) ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами такого семестрового контролю.

Ліміт першокурсників-стипендіатів встановлюється до 1 липня попереднього навчального року.

Перед початком підведення підсумків семестрового контролю за другий семестр відповідного навчального року також встановлюється ліміт осіб, які зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до Університету.

4.9. Ліміт стипендіатів визначає частку студентів денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням на певному факультеті, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) і набувають право на призначення академічної стипендії до місяця завершення наступного семестрового контролю включно або завершення навчання.

4.10. Розрізняють такі види лімітів стипендіатів:

- загальний ліміт стипендіатів - однаковий для всіх факультетів, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки) ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового контролю на основі здобутого ними рейтингового бала, включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні;

- ліміт стипендіатів-відмінників, яким буде призначатися академічна стипендія за особливі успіхи в навчанні на основі здобутого ними рейтингового бала (може встановлюватись різний для факультетів, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки);

- ліміт першокурсників-стипендіатів, які зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до Університету.

4.11. Загальний ліміт стипендіатів встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням на певному факультеті, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних факультетів, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки).

4.12. Конкретна кількість стипендіатів (включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні) визначається стипендіальними комісіями на певному факультеті, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) шляхом округлення до цілого числа в бік зменшення добутку ліміту стипендіатів на фактичну кількість студентів денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням на певному факультеті, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю або приступили до навчання через десять днів після його початку (для першокурсників).

У разі одночасної наявності на певному факультеті, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) студентів, які навчаються за повним та скороченим термінами навчання, ліміти стипендіатів для них розраховуються окремо. За рішенням стипендіальної комісії Університету спільно може бути розраховано ліміт стипендіатів для різних курсів та/або факультетів за певною спеціальністю (напрямом підготовки), якщо відповідні студенти складали семестровий контроль за однаковим навчальним планом.

У разі наявності двох осіб на курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) кількість стипендіатів складає одну особу.

4.13. Перевищення лімітів стипендіатів припускається в разі призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості, повернення до навчання студентів після академічної відпустки з медичних підстав, по закінченню відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, з догляду за дитиною, а також раніше призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, оскільки призначення академічних стипендій цим категоріям студентів не може бути підставою для перегляду рішень про призначення академічних стипендій іншим особам.

4.14. З урахуванням наявних видатків на стипендіальне забезпечення ліміт стипендіатів і ліміт стипендіатів-відмінників може підвищуватись рішенням стипендіальної комісії Університету строком на один місяць з наданням права окремим студентам на призначення академічної стипендії (заміну академічної стипендії на академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні) в поточному місяці.

4.15. Право на призначення академічної стипендії до завершення навчання мають студенти, для яких навчальними планами для відповідних факультетів, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки) не передбачається надалі проведення семестрового контролю (атестація здобувачів та захист практики перед нею не є семестровим контролем).

Рейтинг успішності

4.16. Формування рейтингу студентів факультету відноситься до повноважень його стипендіальної комісії. Загальне керівництво організацією рейтингу покладається на декана факультету.

4.17. Рейтинг студентів складається на підставі об’єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з кожної навчальної дисципліни і до якого включаються всі студенти, які навчаються на певному факультеті за денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю (напрямом підготовки).

Рейтинг студентів, які навчаються на одному факультеті Університету за денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю (напрямом підготовки), оприлюднюється на офіційному веб-сайті Університету не пізніше ніж через три робочих дні після прийняття відповідного рішення стипендіальною комісією.

4.18. При формуванні рейтингу повинні бути дотримані такі обов’язкові вимоги:

- затвердження і оприлюднення порядку формування рейтингу здійснюється не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року. Протягом навчального року зміни до такого порядку не вносяться;

- рейтинг, відповідно до якого студентам призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом першого року навчання до першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу до Університету;

- рейтинги, відповідно до яких студентам призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом наступних навчальних семестрів, складаються за результатами останнього навчального семестру за кожним факультетом, курсом і за кожною спеціальністю (напрямом підготовки) на підставі успішності з кожної навчальної дисципліни з урахуванням участі у науковій, науково-технічній діяльності (творчій активності для мистецьких спеціальностей), громадському житті та спортивній діяльності. Перелік таких показників встановлюється вченою радою факультету не пізніше початку семестру. При цьому складова успішності повинна становити не менше 90 відсотків рейтингового бала. Процедура визначення рейтингового бала, що визначає місце особи у рейтингу, є однаковою для здобувачів вищої освіти, які навчаються на одному факультеті, курсі за однією спеціальністю (напрямом підготовки) в Університеті;

- навчальні досягнення (успішність) з вивчення навчальної дисципліни визначаються у балах, які встановлюються згідно з критеріями оцінювання, визначеними відповідними кафедрами залежно від обсягу та складності навчального матеріалу, трудомісткості підготовки, інтегрованості з іншими курсами або темами, наявності творчої компоненти тощо для кожного виду навчальних занять, що передбачає оцінювання, та кожного контрольного заходу, що передбачений навчальним планом;

- визначається діапазон балів, що їх може отримати особа, яка на дату закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом протягом навчального семестру не виконала вимог навчального плану з певної навчальної дисципліни за мінімальними критеріями. Встановлюється, що особи, які відповідають зазначеним критеріям, мають незадовільні результати навчання.

4.19. До рейтингу не включаються особи, які:

- протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю з будь-якої навчальної дисципліни набрали меншу кількість балів, ніж визначена в Університеті межа незадовільного навчання. Рішенням ректора Університету таким особам може встановлюватися строк, протягом якого вони можуть покращити результати навчання, але не більш як до дати початку наступного навчального семестру згідно з навчальним планом за відповідною спеціальністю (напрямом підготовки). У разі коли у визначений строк академічна заборгованість1 не ліквідована, здобувач вищої освіти підлягає відрахуванню з числа осіб, які навчаються за державним замовленням;

- виконали навчальне навантаження в кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС) за поточний навчальний рік, семестр або з початку навчання в обсязі, меншому ніж мінімальний норматив, встановлений (робочим) навчальним планом для відповідного факультету, семестру та спеціальності (напряму підготовки)/???мають навчальне навантаження у кредитах трансферно-накопичувальної системи на поточний навчальний рік у обсязі, меншому ніж норматив, встановлений навчальним планом для відповідного факультету, курсу та спеціальності (напряму підготовки);

- протягом навчального семестру до початку семестрового контролю або під час семестрового контролю отримали незадовільну підсумкову оцінку або не з’явились на контрольний захід без поважної причини з будь-якої навчальної дисципліни, захисту курсової роботи (проекту), звіту з практики, у тому числі в разі успішного повторного складання контрольного заходу з метою покращення отриманої раніше оцінки;

- станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість1;

- до дати завершення семестрового контролю, визначеногої навчальним планом підготовки фахівців, не склали семестровий контроль з будь-якої навчальної дисципліни, курсової роботи (проекту), практики, крім випадку, коли особи, які протягом попереднього навчального семестру отримували академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склали семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом підготовки фахівців; а також, перерахунок коштів та виплату академічної стипендії у повному обсязі в разі її призначення після ліквідації академічної заборгованості після припинення тимчасової непрацездатності.

У разі

Методика визначення рейтингу

Перший етап. Формування бази даних за абсолютними показниками навчальної успішності студентів (внесення в електронну відомість рейтингових оцінок у балах).

Другий етап. Розрахунок рейтингового бала студента за формулою:

ІV. Порядок формування рейтингу - Инвестирование - 1 ,

де: ІV. Порядок формування рейтингу - Инвестирование - 2 – максимальна оцінка за навчальні досягнення ІV. Порядок формування рейтингу - Инвестирование - 3 , визначається Порядком формування рейтингу успішності в Університеті;

ІV. Порядок формування рейтингу - Инвестирование - 4 – додатній ваговий коефіцієнт ІV. Порядок формування рейтингу - Инвестирование - 5 -ї навчальної дисципліни, курсової роботи (проекту), практики;

ІV. Порядок формування рейтингу - Инвестирование - 6 – підсумкова оцінка студента з ІV. Порядок формування рейтингу - Инвестирование - 5 -ї навчальної дисципліни, курсової роботи (проекту), практики;

ІV. Порядок формування рейтингу - Инвестирование - 8 – сума вагових коефіцієнтів навчальних дисциплін, курсових робіт (проектів), практик;

ІV. Порядок формування рейтингу - Инвестирование - 9 – максимально можлива оцінка з навчальної дисципліни за шкалою оцінювання Університету;

ІV. Порядок формування рейтингу - Инвестирование - 10 – додатковий бал за участь у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності ІV. Порядок формування рейтингу - Инвестирование - 11 .

При визначенні рейтингу враховувати, що всі вагові коефіцієнти дорівнюють одиниці.

вагові коефіцієнти дорівнюють кількості кредитів ЄКТС з відповідної навчальної дисципліни, курсової роботи (проекту), практики.

У вагових коефіцієнтах можуть враховуватись інші характеристики обсягу та складності навчального матеріалу, трудомісткості підготовки, інтегрованості з іншими курсами або темами, наявність творчої компоненти тощо.

Для розрахунку додаткового балу ІV. Порядок формування рейтингу - Инвестирование - 12 використовуються критерії основних досягнень, що враховуються в рейтингу, з їх переліком та балами, що надаються за кожне з таких досягнень. Додаткові бали рекомендується встановлювати з урахуванням рівня досягнень та особистого внеску студента.

Якщо сума балів студента за участь у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності перевищує визначене Університетом максимальне значення, то його додатковий бал встановлюється рівним цьому максимальному значенню.

У рейтингу успішності студенти впорядковуються за незростанням рейтингового балу.

У разі важливості розташування студентів у рейтингу для призначення стипендій, вища позиція надається особі з більшим значенням складової за навчальні досягнення. При неможливості визначення місця в рейтингу за цим показником рішення ухвалює стипендіальна комісія Університету.

Рейтинг оприлюднюється на офіційному веб-сайті Університету не пізніше ніж через три робочих дні після його затвердження стипендіальною комісією.

Приклад для розрахунку

Вчена рада Університету визначає відсоток студентів, які мають право на отримання академічних стипендій загалом, і відсоток студентів, які мають право на отримання підвищених академічних стипендій, виходячи з умови балансу стипендіального фонду:

ІV. Порядок формування рейтингу - Инвестирование - 13 ,

де:

ІV. Порядок формування рейтингу - Инвестирование - 14 – розмір місячного стипендіального фонду після вирахування стипендій аспірантам та докторантам;

ІV. Порядок формування рейтингу - Инвестирование - 15 – загальна кількість студентів, які навчаються за державним (регіональним) замовленням на денній формі навчання, окрім студентів, які навчаються за спеціальностями, переліченими в додатку до Постанови кабінету Міністрів України № 1047 від 28 грудня 2016 року;

ІV. Порядок формування рейтингу - Инвестирование - 16 – загальна кількість студентів, які навчаються за державним (регіональним) замовленням на денній формі навчання за спеціальностями, переліченими в додатку до Постанови кабінету Міністрів України № 1047 від 28 грудня 2016 року (яким виплачується стипендія в підвищеному розмірі);

ІV. Порядок формування рейтингу - Инвестирование - 17 - місячний розмір звичайної академічної стипендії (1100 грн. для студентів, які навчаються у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації);

ІV. Порядок формування рейтингу - Инвестирование - 18 – коефіцієнт підвищення стипендії за особливі успіхи у навчанні ( ІV. Порядок формування рейтингу - Инвестирование - 19 );

ІV. Порядок формування рейтингу - Инвестирование - 20 – коефіцієнт підвищення стипендії для студентів, які навчаються за спеціальностями, переліченими в додатку до Постанови кабінету Міністрів України № 1047 від 28 грудня 2016 року (яким виплачується стипендія в підвищеному розмірі),

ІV. Порядок формування рейтингу - Инвестирование - 21 для ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації,

ІV. Порядок формування рейтингу - Инвестирование - 22 - загальний ліміт стипендіатів;

ІV. Порядок формування рейтингу - Инвестирование - 23 – ліміт стипендіатів-відмінників;

Алгоритм розрахунку.

1. Встановлюється ІV. Порядок формування рейтингу - Инвестирование - 22 - загальний ліміт стипендіатів; має бути в межах від 0,4 до 0,45.

2. ІV. Порядок формування рейтингу - Инвестирование - 23 – ліміт стипендіатів-відмінників, які отримують підвищену за особливі успіхи у навчанні:

ІV. Порядок формування рейтингу - Инвестирование - 26

або з урахуванням конкретних числових значень

ІV. Порядок формування рейтингу - Инвестирование - 27 .

У формулі передбачається, що ліміт першокурсників-стипендіатів встановлюється на рівні загального ліміту стипендіатів.

У разі незадовільного значення ліміту стипендіатів-відмінників необхідно скорочувати загальний ліміт стипендіатів.

Третій етап. Ранжування студентів за результатами рейтингу.

Узагальнена та систематизована інформація про загальний рейтинг студентів на рівні курсу та спеціальності певного факультету за підписом декана та представника студентського самоврядування факультету подається до стипендіальної комісії Університету.

V. Порядок звітності за результатами використання коштів,

Похожие статьи