Поделиться Поделиться

Типологія соціальних інститутів

Найважливішими соціальними інститутами є політичні. За їхньої допомоги встановлюється і підтримується політична влада. Економічні інститути забезпечують процес виробництва і розподілу благ і послуг. Сім' я - також один із важливих соціальних інститутів. її діяльність (відносини поміж батьками, батьками та дітьми, методи виховання і т. д.) визначається системою правових і інших соціальних норм. Поряд із цими інститутами істотне значення мають і такі соціально-культурні інститути, як система освіти, охорона здоров' я, соціальне забезпечення, культурно-виховні заклади і т.д. Усе також помітну роль у суспільстві продовжує відігравати інститут релігії.

Р. Міллс розрізняв головні інститути:

1) економічний - інститути, що організують господарську діяльність;

2) політичний - інститути влади;

3) сімейний - інститути, що регулюють статеві відносини, народження і соціалізацію дітей;

4) військовий - інститути, що організують законну спадщину;

5) релігійний - інститути, що організують колективне шанування богів.

Микола Шульга поділяв соціальні інститути на слаборесурсні та сильноресурсні.


ТИПИ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ*200

*200: {Глотов М. Б. Социальный институт: определение, строение, классификация // Социологические исследования. - 2003. - № 10. - С. 13-19. }

Лютер Бернард

"зрілі" та "незрілі"

Броніслав Малиновський

"універсальні" і "партикулярні"

Лойд Баллард

"регулятивні" і "санкціоновані чи оперативні"

Френсис Чепін

"специфічні чи нуклеативні" і "головні чи дифузно-символічні"

Г. Барнз

"первинні", "вторинні" і "третинні"

В. Ільїн соціальні інститути поділяє на:

o інститути-суб'єкти - це організації різного типу й масштабу (держава, партії, профспілки, асоціації, церква, фірми й т.д. Вони мають здатність діяти як надіндивідуальні суб'єкти, що прагнуть конструювати навколишній світ за своїми проектами);

o інститути-механізми - це стійкі ціннісно-нормативні комплекси, що регулюють різні сфери життя людей (шлюб, родина, власність, капітал, релігія й т.д.).*201

*201: {Ильин В. И. Социальное неравенство. - М., 2000.}

Ознаки та структурні компоненти соціальних інститутів

К. Панунзіо розрізняє чотири підсистеми в структурі соціального інституту :

1) підсистеми символічних і утилітарних інструментів (будинки, фабрики, автомобілі, прапори, знаки відмінності й т.п.)*202;

*202: {Глотов М. Б. Социальный институт: определение, строение, классификация // Социологические исследования. - 2003. - № 10. - С. 13-19.}

2) підсистеми договірних, сімейних і примусових асоціацій (трудові союзи, шкільні правління, політичні партії, спортивні об'єднання й т.п.);

3) підсистеми звичаїв і правил життя й звичок (шлюбна церемонія, обов'язкове відвідування у школі, виборна кампанія й т. п.);

4) підсистеми ідей, вірувань, ідеалів (віра в бога, ідеал політичної демократії й т.п.).

Схожим є підхід С. Фролова, котрий розрізняє п'ять ознак (складових компонентів) соціальних інститутів.

ОЗНАКИ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ (С. ФРОЛОВ)*203

*203: {Фролов С. С. Социология: Учебник для вузов. - М., 1996. - С. 161-190.}

СІМ'Я

ДЕРЖАВА

БІЗНЕС

ОСВІТА

РЕЛІГІЯ

1. УСТАНОВКИ ТА ЗРАЗКИ ПОВЕДІНКИ

Прив'язаність Лояльність Відповідальність

Повага

Послухання Лояльність Субординація

Продуктивність

Економічність

Виробництво прибутку

Любов до знань

Відвідування

Повага

Лояльність

Поклоніння


2. СИМВОЛІЧНІ КУЛЬТУРНІ ОЗНАКИ

Обручка

Шлюбний

ритуал

Прапор Герб Печатка Національний гімн

Фабрична марка Патентний знак

Шкільна емблема

Шкільні пісні

Шкільна форма

Хрест Ікони Святині Гімн

3. УТИЛІТАРНІ КУЛЬТУРНІ РИСИ

Дім

Квартира Меблі

Громадські

будинки

Суспільні

роботи

Бланки і

форми

Магазини Фабрики Обладнання Бланки і форми

Класи Бібліотеки Спортивні зали

Церковні

будови

(храми)

Церковний

реквізит

Література

4. КОДЕКС УСНИЙ ЧИ ПИСЬМОВИЙ

Сімейні заборони і допущення

Конституція Закони Укази Президента Постанови

уряду

Контракти Ліцензії

Правила учнів

Віра

Церковні заборони

5. ІДЕОЛОГІЯ

Романтичне кохання Сумісність Індивідуалізм

Державне право Демократія Націоналізм

Монополії Вільна торгівля Право на працю

Академічна свобода Прогресивна освіта

Рівність при навчанні

Греко-католицька Православна Протестантизм

Додатково дозволяється назвати такі ознаки соціального інституту:

o об'єктивність (соціальний інститут існує незалежно від наших бажань);

o примусовість (обов'язковість);

o моральний авторитет та легітимність (соціальний інститут має користуватися довірою, авторитетом у громадськості);

o історичність (соціальний інститут повинен пройти певний шлях для виникнення і закріплення).

Конфуцій казав, що для успішного правління потрібно три речі: достатня кількість продовольчих ресурсів, вдосталь засобів захисту, а також довіра до влади. У крайньому випадку дозволяється жертвувати будь-чим, проте не довірою до влади.

У нашій країні державним інституціям довіряють значно менше, аніж сім' ї чи співгромадянам.

Соціальний інститут - стійкий комплекс норм, правил та символів, які регулюють певну сторону людської діяльності та організовують їх у систему статусів та ролей.


До загальних ознак соціального інституту відносять*204

*204: {Гавра Д. П. "Понятие социального института" // Регион. Экономика, политика, идеология - 1999. - № 1-2.}

o виокремлення певного кола суб'єктів, що у процесі діяльності вступають у відносини, які набувають стійкого характеру;

o визначена (більш-менш формалізована) організація;

o наявність специфічних соціальних норм і приписів, що регулюють поведінку людей у межах соціального інституту;

o наявність соціально значущих функцій інституту, що інтегрують його в соціальну систему й забезпечують участь у процесі її інтеграції.

Соціальні інститути та соціальні організації: спільне та відмінне*205

*205: {Гавриленко І. М. Соціологія. - Кн. 1. Соціальна статика: Навч. посіб. - К., 2000.}

Соціальні інститути

Соціальні організації

Спільне

регламентують, координують, примушують, схематизують, стереотипізують та інтегрують суспільну активність людей, надають їй доцільності і більшої ефективності.

Відмінне

Соціальні інститути об'єднують глобальні людські спільноти.

Соціальні організації об'єднують відносно локальні спільноти.

У них відмінні ресурсна і дійова потужності

Відносно соціальних інститутів, то мета їх діяльності - радше щось формальне і зовнішнє. Вони не лише не досягають поставленої мети, а й не можуть визначити, реалізована вона чи ні. Через те, наприклад, більшість держав взагалі не визначають своїх цілей, а виробляють лише загальну стратегію руху, перспективну орієнтацію. Ставлять перед собою мету переважно тоталітарні держави: нацистські - досягти світового панування; радянські - побудувати комунізм; деякі сучасні арабські держави поєднують технічну цивілізацію з релігійним фундаменталізмом. Проте такі цілі не тільки не досягаються, а й наперед не визначаються їхні конкретні зміст, час і простір, а також чіткі емпіричні ознаки, за якими дозволяється довідатись, що мета досягнута.

Соціальні організації здатні не лише визначати межі своєї діяльності, проте в більшості випадків досягати їх. Для цього в них є чітко визначені критерії досягнень - гроші, влада, престиж.

Життя соціальних інститутів - вічне. Вони лише змінюють відповідний структурно-функціональний вигляд.

Соціальні інститути продовжують існувати далі, не виконуючи своїх основних функції: немає потужнішої структури, що могла б покарати їх за недостатню функціональність.

Життя соціальних організацій обмежене. Не досягши мети, соціальні організації припиняють своє існування: закриваються, банкрутують, самоліквідовують-ся, зливаються з іншими організаціями і т. ін.

У них різні не лише організми, а й хвороби

Найпоширеніші хвороби соціальних інститутів - деспотичне переродження (надмірна керованість), нефункціональність (нездатність задовольнити ті колективні потреби, заради задоволення яких вони створюються), відчуження (від задоволення колективних потреб і суспільного контролю за їх діяльністю).

Найпоширенішими хворобами соціальних організацій є неефективність, втрата керованості, бюрократизація.

Соціальні інститути - результат подальшого ускладнення та розвитку структурно-функціональної організації суспільства. Їх складовими компонентами є власне соціальні організації та адміністративні органи.

Таким чином, соціальні інститути дозволяється також визначити як впорядковану сукупність соціальних організацій та адміністративних органів, цільовим призначенням яких є реалізація соціальних функцій (задоволення колективних потреб).

← Предыдущая страница | Следующая страница →