Поделиться Поделиться

Оцінка природно-ресурсного потенціалу

Природні ресурси - це компоненти й сили природи, які за даного рівня розвитку суспільства та сьогочасного ступеня вивченості використовуються чи можуть бути використані для задоволення матеріальних чи духовних потреб людини [7,с.29]

Природно-ресурсний потенціал (ПРП) території являє собою: по-перше, сукупну продуктивність природних ресурсів, виражену в їхній сукупній споживчій вартості; по-друге, сукупність природних ресурсів, які потенційно можуть бути використані для задоволення матеріальних і духовних потреб суспільства з урахуванням тенденцій науково-технічного прогресу [7,с.29].

При оцінці природно-ресурсного потенціалу регіону, як правило, використовують перше значення ПРП.

Інтегральний (загальний) ПРП регіону, на основі досліджень українського економіко-географа В. П. Руденка, може бути оцінений як сума споживчої вартості наступних видів природних ресурсів:

1) потенціал мінеральних ресурсів (паливно-енергетичні й металеві корисні копалини, нерудна сировина для металургії, гірничо-хімічна сировина, будівельні матеріали) - оцінка заснована на показниках умовної річної продуктивності родовищ, помноженої на розрахунковий термін їх експлуатації;

2) потенціал водних ресурсів (поверхневий стік і підземні води) - оцінка здійснюється, виходячи із сумарного економічного ефекту, одержуваного від використання води в провідних галузях господарства (зрошуваному землеробстві, промисловому виробництві, гідроенергетиці);

3) потенціал земельних ресурсів (землі, з урахуванням сільськогосподарського призначення й ґрунтового покриву) - заснований на економічній оцінці сільськогосподарських угідь, що визначається як добуток середньої величини валової продукції на площу сільгоспугідь;

4) потенціал лісових ресурсів - оцінка проводиться за оптовими цінами 1 кубометра деревини, помноженого на її середньорічний приріст (з урахуванням регіональних відмінностей якості);

5) потенціал фауністичних ресурсів (мисливські, рибні, медоносні ресурси) в основу оцінки покладено середньорічну продуктивність цих ресурсів;

6) потенціал природно-рекреаційних ресурсів (рекреаційні території, мінеральні води й лікувальні грязі) - оцінка природних рекреаційних угідь може бути розрахована на основі вартості вільного робочого часу, що використовується рекреантами, які можуть бути прийняті на відпочинок, а оцінка потенціалу мінеральних вод і лікувальних грязей - на основі їх балансових експлуатаційних запасів і регіональних приведених витрат [23, с. 78-89].

Т.О.Стеценко пропонує використовувати наступну формулу для економічної оцінки територіального комплексу природних ресурсів (ТКПР) регіону:

де еткпр - економічна оцінка ТКПР регіону;

Я1 Я2, Яз-. Я„ - економічна оцінка (рента) кожного виду природних ресурсів регіону з урахуванням фактора часу;

В - інтегральні витрати природоохоронного значення [25, с. 79- 80].

При цьому формула оцінки кожного виду ресурсів, що входить до складу ТКПР, виглядає в такий спосіб:

де Яг- рента, якому приносить 7-й ресурс; і - вид ресурсу;

Т7 - період експлуатації і-го ресурсу, починаючи з ?0-го року;

РОЦІ- вартість продукції (включаючи всі види супутніх продуктів), що одержується з одиниці і -го ресурсу, розрахована в кінцевих витратах і-го року;

5і- одноразові й поточні витрати, здійснені в і -му році для обробки одиниці і-го ресурсу;

Qt - річний / обсяг споживання і-го ресурсу;

е - коефіцієнт дисконтування (норматив обліку фактора часу) [25, с.77].

Похожие статьи