Публикации: РПС

Господарство району

Промислово-аграрного характеру. В сукупному валовому продукті регіону промисловість має близько 60 %. Галузі спеціалізації - харчова, легка промисловість, машинобудування, електроенергетика, сільське господарство (рис. 13.9). Енергетика представлена потужною Рівненською... [читать дальше]

Охорона лісових ресурсів

Лісові ресурси підлягають охороні і захисту, що передбачає здійснення комплексу заходів спрямованих на їх збереження від знищення, пошкодження, ослаблення та іншого шкідливого впливу, на їх захист від шкідників і хвороб. Важливого значення набувають заходи по... [читать дальше]

Рослинництво

Рослинництво належить до провідної галузі у сільському господарстві. Використовуючи землю як засіб виробництва люди досягають позитивних результатів, спрямовуючи свою працю на отримання сільськогосподарської рослинної продукції, яка використовується для... [читать дальше]

Проблеми та напрями розвитку і розміщення продуктивних сил регіону

Проблеми і перспективи комплексного розвитку Карпатського регіону пов'язані з наявним потенціалом соціально-економічних та природних ресурсів, екологічною ситуацією, тенденціями розвитку економіки в державі. Важливою проблемою є наявна екологічна ситуація, яка... [читать дальше]

Місце дисципліни у системі наукового пізнання та її взаємозв'язок з іншими дисциплінами

Перехід до ринкових відносин, зміна схем поступлення ресурсів, які необхідні для економічного розвитку, поставили перед регіонами проблему самовизначення в загальній системі відтворювальних відносин. Однак виділити місце регіональної соціально-економічної системи, її... [читать дальше]

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

В царині економічних та суспільно-географічних наук провідне місце належить такій галузі знань, як регіональна економіка. Це динамічна дисципліна, яка здатна дати відповідь на актуальні питання відносно становлення, функціонування та розвитку практично усіх сфер... [читать дальше]

Реструктуризація регіональної економіки в умовах ринку

Перехід до ринкових умов господарювання висуває певні вимоги до регіональної економіки. Однією з найбільш значимих вимог є гнучкість економічних суб'єктів, їх уміння швидко адаптуватися до зовнішнього середовища, яке є перманентним. Дотримання і виконання даної вимоги... [читать дальше]

Економічне районування та територіальна організація господарства

Розвиток галузей народного господарства, виробничих комплексів, соціально-виробничої інфраструктури, а також господарств економічних регіонів став однією з найважливіших економічних і екологічних проблем не тільки в Україні, проте й в інших країнах світу... [читать дальше]

Сутність державної регіональної політики

Державна регіональна політика - це сукупність організаційних, правових та економічних заходів, які здійснюються державою у сфері регіонального розвитку країни з врахуванням поточного соціально-економічного стану регіонів та стратегічних завдань. Заходи спрямовуються... [читать дальше]