Публикации: Роботостроение

Технологія розв’язання задач АСФР у центральних та місцевих фінансових органах

Організація автоматизованого розв’язування комплексу задач у фінансових органах усіх рівнів характеризується різноманітністю варіантів технологічних процесів, які враховують вимоги комплексу технічних засобів, характером розв’язуваних задач, методами і засобами їх реалізації на ЕОМ. При вирішені задач за умов автоматизації розрахунків необхідно врахувати такі фактори як: необхідність розв’язання задач в задані терміни; обсяги оброблювальної інформації; оперативність подання результатів розв’яза... [читать дальше]

Призначення та особливості побудови автоматизованої системи фінансових розрахунків

Найвищою формою організації обробки інформації Мінфіну є автоматизована система фінансових розрахунків (АСАР), пов’язана з формуванням та виконанням Держбюджету за допомогою обчислювальної техніки. Завдяки створеній в рамках АСФР базі даних сфера автоматизації поширюється на: 1) функції планових розрахунків; 2) функції обліку; 3) оперативного аналізу; 4) регулювання; 5) контролю та 6) формуванню звітності. АСФР охоплює всі ланки фінансово-бюджетної системи країни, при цьому її організаційна стру... [читать дальше]

Типи і призначення електронних грошей

З економічної теорії випливає п’ять головних функцій грошей: 1) міра вартості; 2) засіб обігу; 3) засіб платежу; 4) засіб нагромадження; 5) світові гроші. Кожну з цих функцій вони виконують, набираючи конкретної форми, в якій можуть функціонувати. Гроші у безготівковій формі існують як записи на рахунках у кредитних і фінансових установах. Коли така інформація зберігається на магнітних (машинних) носіях, сприймається і обробляється електронними засобами, то такі безготівкові гроші називаються ел... [читать дальше]

Електронна пошта НБУ, як основа взаємодії між банківськими установами України

Електронна пошта (Е-mail) – це комп’ютерна мережа, щоскладається із вузлів (компютерів), які мають між собою можливість з’єднання для передавання електронних листів (повідомлень) своїх абонентів. Вузли поділяються на абонентні пункти 1-го типу (АП-1) та 2-го типу (АП-2) (поштампи). АП-1 передає повідомлення його абонентів та приймає лише адресовані їм повідомлення. АП-2 передає будь-які повідомлення. Всяке повідомлення E-mail має мати електронну поштову адресу. Щоб вона була інформативною, необх... [читать дальше]

Загальна структура інформаційних ситем: функціональна і заперечувальна частини. Компоненти системи

Інформаційні системи у фінансових установах належать до складних (багаторівневих), тому існує проблема їх структуризації. В цілому їх поділяють на простіші складові (елементи системи) та подання меншим числом узагальнених (більших, складніших) елементів. У загальному вигляді структура ІС складається з двох частин, кожна з яких поділяється в свою чергу на простіші елементи - має свої підсистеми: (1) функціональної частини (ФЧ) – до неї належать ті елементи системи, що визначають її функціональні... [читать дальше]

Особливості інформаційних систем у фінансових установах

Інформаційна сфера діяльності людини стала визначальним фактором розвитку економіки, науки й техніки. За даними ЮНЕСКО, більше половини зайнятого населення розвинутих країн світу бере участь у процесах виробництва та поши­рення інформації, до половини національного продукту цих країн пов'язано з інформаційною діяльністю суспільства. Як зазначає американський економіст Р.Клітгаард: «Інформація і знання - основа розвитку. Індивіди і суспільство, які мають найменші можливості отримувати й обробляти... [читать дальше]

Фінансова інформація та її особливості

Термін «інформація» поширений як в усіх галузях науки, так і у повсякденному житті. Вона супроводжує людину на кожному кроці. Сам термін «інформація» розуміють як подані певним способом повідомлення, що виникають під час здійснення певного виду людської діяльності. Найбільший обсяг усієї сукупної інформації становить технічна та економічна або техніко-економічна інформація. Відповідно, економічна інформація, характеризує явища економічного життя суспільства. Економічна інформація – сукупність по... [читать дальше]

Форма навчання: Денна, заочна

м.Ужгород- 2010 Курс лекцій з дисципліни «Інформаційні системи і технології у фінансових установах» за напрямом підготовки 6.030508 – Ужгород, 2010. – 50 с. Укладач: Бутурлакіна Т.О ., к.е.н., доцент кафедри фінансів УжНУ Рецензент: Маляр М.М. - к.т.н., доцент, декан математичного факультету УжНУ Відповідальний за випуск: Пітюлич М.М.– к.е.н., доцент кафедри фінансів УжНУ, в.о. зав.кафедри фінансів УжНУ Затверджено на засіданні кафедри фінансів економічного факультету УжНУ, протокол № 1 від «3... [читать дальше]

Напрям підготовки: 6.030508 – фінанси і кредит

КУРС ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ У ФІНАНСОВИХ УСТАНОВАХ» Напрям підготовки: 6.030508 – фінанси і кредит Спеціальність: Фінанси Освітньо-кваліфікаційний Рівень підготовки: Бакалавр Форма навчання: Денна, заочна м.Ужгород- 2010 Курс лекцій з дисципліни «Інформаційні системи і технології у фінансових установах» за напрямом підготовки 6.030508 – Ужгород, 2010. – 50 с. Укладач: Бутурлакіна Т.О ., к.е.н., доцент кафедри фінансів УжНУ Рецензент: Маляр М.М. - к.т.н., доцент... [читать дальше]