Публикации: Религиоведение

Пресвітеріани

Пресвітеріани - близькі до реформатства (кальвінізму) представники напряму, яке на перший план виносило питання церковного устрою. Вони наполягали на поверненні до устрою ранньої Християнської Церкви. На практиці пресвітеріанство відзначається 4-ма організаційними... [читать дальше]

Поняття "національна церква"

Поняття "національна церква" не вживалося в науковій літературі радянської доби, оскільки це стимулювало б самосвідомість націй і сприяло їхньому "сепаратизмові". М.Грушевський і деякі зарубіжні дослідники користувалися цим поняттям, проте без якогось... [читать дальше]

Перші віки християнства Християнство в Римі

Появу християнства в Римі пов'язують із проповідницькою діяльністю апостола Павла. Проте це також нічого не говорить ні про перемогу, ні про визнання християнства. У той час до всесвітньої столиці збігалися всі струмки людської думки, через те в ній були представлені всі... [читать дальше]

Культ Мітри

Культ Мітри досить швидко поширився внаслідок римських завоювань та роботи місіонерів. "Мітра" в перекладі означає "сонце", "повелитель Сонця". Як божество вона втілює в собі жіноче начало, а Всесвіт є її символом. Згідно з персами, у світі існує два... [читать дальше]

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ СВОБОДИ СОВІСТІ Й РЕЛІГІЇ В УКРАЇНІ. ДЕРЖАВНО-РЕЛІГІЙНІ СТОСУНКИ

Свобода совісті та релігії є похідними від загальної свободи, що поряд з правом на життя і власність вважаються підмурком сучасного західного суспільства з часів "батька" західного лібералізму, англійського філософа Дж. Л окка (1632- 1704). Свобода совісті й свобода релігії... [читать дальше]

Релігії орієнтального напряму

Релігії орієнтального напряму репрезентовані неоіндуїзмом, течіями буддійського спрямування, рухами синтоїської орієнтації. Неоіндуїзм сьогодні є неодмінним елементом релігійного життя не лише Індії, а й багатьох країн Європи та Америки. Виник у першій половині XIX ст. в... [читать дальше]

Науково-філософський підхід

Науково-філософський підхід вивчає релігію "ззовні" - як складову частину людської культури в її зв’язках і взаємодії з іншими компонентами культури. Даний підхід репрезентований світським, академічним релігієзнавством. Релігієзнавство - комплексна сфера людських... [читать дальше]

Тенденції конфесійних змін

Порівняльний аналіз цифрового матеріалу про зміни релігійної мережі за 1986 - 1999 роки засвідчує, що екстенсивний етап розвитку релігійного життя в Україні вже закінчується і переходить в інтенсивний. Його бум припав на 1988-1990 роки, коли кількість громад збільшувалася щороку... [читать дальше]

Християнські релігійні свята і обряди

Релігійні свята і обряди пішли від первісних вірувань та магічних дій. Люди докласового суспільства, безсилі перед могутньою природою, намагаючись забезпечити собі успішне полювання чи рибальство, хороший приплід від тварин чи врожай, зверталися до колективних... [читать дальше]

Толерантність, віротерпимість, прагнення до свободи в духовному житті - складові ментальності українців

Ми свідомо акцентували увагу читача на історії виникнення, розвитку, становлення ідеї свободи совісті в Західній Європі, позаяк даний процес прямо стосується поширення ідей релігійної терпимості, свободи релігії, свободи совісті на теренах України. Як справедливо... [читать дальше]