Поделиться Поделиться

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТОВІ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедрою

соціальної філософії

та управління

д.філос.н., професор

В.І. Воловик____________

“____”______________2012 р.

ЗАВДАННЯ

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТОВІ

Холковській Наталії Сергіївні
1. Тема проекту (роботи) Вплив стресу на ефективність діяльності персоналу організації
затверджена наказом по університету від 29.12. 2011р. № 2191-с
2. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи) 04.05. 2012 р.
3. Вихідні дані до проекту (роботи) Ємельяненко Л. М., Петюх В. М., Торгова Л. В., Гриненко А. М. Конфліктологія: Навч. посіб. / За заг. ред. В. М.
Петюха, Л. В. Торгової – К.: КНЕУ, 2003. – 315 с.; Леонова А.Б. Профессиональный стресс в процессе организационных изменений // Психологический журнал. – Т27. – 2006. – №2 – С.79-92;
Леонова А.Б. Психологическая надежность профессионала и современные технологии управления стрессом: [Психология профессиональной деятельности] // Вестник Московского университета.
Серия 14. Психология. – 2007. – №3. – С.69-81; Новіков Б. В., Сініок Г. Ф., Круш П. В. Основи адміністративного менеджменту: Навч. посіб. – К.: «Центр навчальної літератури», 2004. – 560 с.;
Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посібник, для студентів вищих навчальних закладів. — К.: «Кондор», 2003. – 556 с.; Савицкая Л. Власть над эмоциями или секретные компоненты успеха
// Рынок капитала. – 2001. – №9. – С.18-21.
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що належить розробити)
1. Проаналізувати розвиток уявлень про явище стресу в різних теоретичних концепціях..
2. Здійснити уточнення змісту головних понять: організація, персонал, ефективність, стрес, професійний стрес, стресори, психічне здоров’я.
3. Обгрунтувати основні принципи та методи дослідження, що використовуються у данній роботі.
4. Дослідити причини та різновиди стресу.
5. Виявити особливості впливу стресових ситуацій на персонал організації.
6. Розглянути комплексні психологічні технології управління стресом.
7. Проаналізувати програми управління стресом в організації.
5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень
Таблиць – 0, рисунків – 1.
 
         

6. Консультанти з проекту (роботи) із зазначенням розділів проекту, що їх стосуються

Розділ Консультант Підпис, дата
Завдання видав Завдання прийняв
Розділ I Маліновська О.С. 29.12.11 29.12.11
Розділ II Маліновська О.С. 31.01.12 31.01.12
Розділ III Маліновська О.С. 28.02.12 28.02.12
7. Дата видачі завдання 29.12.11
Керівник  

Завдання прийняв до виконання

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Пор. № Назва етапів дипломного проекту (роботи) Термін виконання етапів проекту (роботи) Примітка
1. Вибір теми дипломної роботи Вересень – жовтень 2011 виконано
2. Бібліографічний пошук Листопад 2011 виконано
3. Розробка основних положень роботи Грудень 2011 виконано
4. I розділ Січень 2012 виконано
5. II розділ Лютий 2012 виконано
6. III розділ Березень 2012 виконано
7. Систематизація висновків Квітень 2012 виконано

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТОВІ - Инвестирование - 1 Студент - дипломник

(підпис)

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТОВІ - Инвестирование - 2 Керівник проекту

(підпис)

← Предыдущая страница | Следующая страница →