Поделиться Поделиться

На наступний аркуш документа можна переносити ...

а) тільки два рядки;

б) типовий абзац;

в) одне речення;

г) не менше двох рядків тексту.

9. Документ виконує такі загальні функції:

а) соціальну, номінативну, мислетворчу;

б) інформаційну, соціальну, комунікативну;

в) комунікативну, специфічну, історичну;

г) уніфікаційну, специфічну, інформаційну.

10. Головним елементом документа є:

а) реквізити і печатка;

б) заголовок;

в) текст;

г) підпис і дата.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Які значення має слово «документ» у сучасній українській мові?

2. Які функції виконує документ?

3. Назвіть основні вимоги до оформлення документа.

4. Що таке документування, діловодство? Назвіть основні аспекти діловодства.

5. Що таке реквізит? Формуляр? Бланк? Які функції вони виконують?

6. З якою метою класифікують документи, за якими ознаками і на які групи класифікують документи?

7. Яких вимог необхідно дотримуватися, створюючи текст документа?

8. Який текст називається простим, а який − складним? Назвіть логічні елементи, з яких складається текст.

9. У чому полягає уніфікація як один із напрямків регіоналізації документів? Яка роль типізації текстів документів?

10. Яких вимог необхідно дотримуватися, оформляючи сторінку документа? Розкажіть про нумерацію сторінок документа.

11. Що називається рубрикацією тексту? Від чого залежить ступінь складності рубрикації?

12. Яким основним засадам мають відповідати мовні засоби документів?

13. Розкажіть про вимоги до мови документів.

14. Поясніть, що таке особисті офіційні документи.

15. Дайте визначення заяви. Як класифікуються заяви?

16. Назвіть реквізити доручення. Які види офіційних доручень існують?

17. Дайте визначення розписки. До якого документа вона схожа? Обґрунтуйте свою думку.

18. Що таке довідка? Які бувають довідки?

19. Що спільного й відмінного в автобіографії і резюме?

20. Що таке трудовий договір? Контракт? Трудова угода? Чим різняться ці документи?

Рекомендації до самостійної роботи

1. Оформлення титульної сторінки документа.

2. Прийоми виділення окремих частин тексту.

3. Оформлення приміток, додатків і підстав до тексту.

4. Написання цифр і символів у ділових паперах.

5. Історія виникнення діловодства в Україні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна

1. Бабич Н. Д. Культура фахового мовлення : [навч. посібник] / Н. Д. Бабич, К. Ф. Герман, М. В. Скаб [та ін.] ; за ред. Н. Д. Бабич. – Чернівці : Книги XXI, 2006. – 496 с.

2. Голод Р. Б. Українська мова (за професійним спрямуванням) : [навч. посібник] / Р. Б. Голод, О. М. Мельничук, Л. І. Сілевич. – Івано-Франківськ : Вид-во Івано-Франківського нац. мед. ун-ту, 2013. – 212 с.

3. Золотухін Г. О. Фахова мова медика : [підручник] / Г. О. Золотухін, Н. П. Литвиненко, Н. В. Місник. – К. : Здоров’я, 2002. – 392 с.

4. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова / М. Г. Зубков. – 2-ге вид., доповн. – Х. : Торсінг, 2002. – 448 с.

5. Лісовий М. І. Культура професійного мовлення : [навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл.] / М. І. Лісовий. – Вінниця : Нова книга, 2010. – 200 с.

6. Пивоваров В. М. Ділова українська мова : [навч. посібник] / В. М. Пивоваров, Ю. І. Калашник, Л. Г. Савченко. – Х. : Одіссей, 2007. – 229 с.

7. Потелло Н. Я. Українське ділове мовлення і спілкування : [навч. посібник] / Н. Я. Потелло, Г. Є. Скиртач. – К. : МАУП, 2003. – 440 с.

8. Українське ділове мовлення : [підручник] / Є. І. Світлична, А. А. Берестова, А. Є. Прийомко [та ін.]. – 2-ге вид. – Х. : Золоті сторінки, 2002. – 320 c.

9. Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : [підручник за програмою МОН України] / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – 4-те вид. – К. : Алерта, 2014. – 696 с.

Додаткова

10. Галузинська Л. І. Українська мова (за професійним спрямуванням) : [навч. посібник] / Л. І. Галузинська, Н. В. Науменко, В. О. Колосюк. – К. : Знання, 2008. – 430 с.

11. Мацюк З. О. Українська мова професійного спілкування : [навч. посібник] / З. О. Мацюк, Н. І. Станкевич. – К. : Каравела, 2010. – 352 с.

12. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення : [підручник] / С. В. Шевчук. – 3-тє вид., доп. і переробл. – К. : Атіка, 2007. – 592 с.

13. Шутак Л. Б. Культура професійного спілкування: контрольні вправи і текстові завдання : [Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів I – IV рівнів акредитації] / Л. Б. Шутак, А. В. Ткач, Г. В. Навчук. – Чернівці : Вид-во Буковинського держ. мед. ун-ту, 2012. – 182 с.

Інтернет-ресурси

14. Довідково-інформаційна документація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com.

15. Документи з кадрово-контрактових питань [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://studopedia.org.

16. Особисті офіційні документи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://labook.com.ua.

17. Культура писемного ділового мовлення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.linguistika.com.ua.

__________________________________________________________________

Підписано до друку Зам. № .............

Формат 60х90 1/16. Папір офсетний. Умовн. друк. арк. 4,1

Тираж 50 прим.

__________________________________________________________________

Вінниця. Вінницький національний медичний

університет ім. М.І. Пирогова, вул. Пирогова, 56

← Предыдущая страница | Следующая страница →