Поделиться Поделиться

Яка галузь психології вивчає загальні закономірності проявів психіки людини?

Тестовий контроль знань з теми

«Психологія як наука. Особистість»

1. Засновником психології як науки вважається давньогрецький філософ:

А. Сократ

Б. Платон

В. Арістотель

Г. Геракліт

2. Офіційно термін «психологія» був введений:

А. К.Мінухіним

Б. В.Вундтом

В. Г.Бейтсоном

Г. Х.Вольфом

3. Психологія стала існувати як самостійна наука у:

А. ХVII ст.

Б. першої половини ХVIII ст.

В. ХХ ст.

Г. другої половини ХІХ ст.

4. Ким і у якому році була заснована перша експериментальна лабораторія з психології:

А. Вільхем Вундт у 1879 році

Б. Френсіс Гальтон у 1883 році

В. В.М. Бехтеревим у 1885 році

Г. Г.Т. Фехнер у 1860 році

Яке з визначень психології є найбільш повним і правильним?

А. Психологія – це наука про закономірності виникнення, розвитку і функціонування психіки і свідомості людини

Б. Психологія – це наука про закономірності життя особистості

В. Психологія – це наука про психічні процеси, що є вищою формою відображення артеріального світу

Г. Психологія – це наука, що вивчає закономірності діяльності

6. Психологія у своєму розвитку пройшла основні етапи:

А. психологія як наука про душу

Б. психологія як наука про свідомість

В. психологія як наука про поведінку

Г. психологія як наука про психіку

Д. всі відповіді правильні

7. Психологія як наука про поведінку виникла:

А. в XVII ст.

Б. в XVIII ст.

В. в XIX ст.

Г. в XX ст.

8. Предметом вивчення психології є:

А. закономірності розвитку психіки

Б. прояви психічних явищ

В. всі відповіді вірні

9. Властивість високоорганізованої живої матерії, що полягає у відображенні суб’єктом об’єктивного світу, у побудові загальної картини світу і регуляції на цій основі своєї поведінки й діяльності називається:

А. свідомість

Б. рефлекс

В. інстинкт

Г. психіка

10. Психіка складається з таких компонентів:

А. психічні стани, розлади і процеси

Б. психічні процеси, стани і властивості

В. психічні зміни, явища і властивості

Г. свідоме, несвідоме

11. Правильний перелік психічних процесів – це:

А. пізнавальні, емоційні, вольові процеси

Б. мнемічні, емоційні, вольові процеси

В. фізичні, пізнавальні та інтелектуальні процеси

Г. мнемічні, інтелектуальні, вольові процеси

Темперамент відноситься до прояву якого компоненту психіки?

А. психічні стани

Б. психічні процеси

В. психічні властивості

Г. психічні факти

Скільки психологічних дисциплін нараховує сучасна психологія?

А. 45

Б. 60

В. 50

Г. 75

14. Основними галузями психологічної науки є:

А. теоретична психологія (історія психології, соціальна психологія, загальна психологія, генетична психологія та ін.)

Б. практична психологія (психологічна служба охорони здоров'я, психологічна служба системи освіти та ін.)

В. науково-прикладна психологія (за видом діяльності та поведінки людини, за розвитком людини та ін.)

Г. всі відповіді вірні

Яка галузь психології вивчає загальні закономірності проявів психіки людини?

А. вікова психологія

Б. загальна психологія

В. соціальна психологія

Г. патопсихологія

16. Психологію людей з вадами розумового розвитку вивчає:

А. тифлопсихологія

Б. порівняльна психологія

В. сурдопсихологія

Г. олігофренопсихологія

17. Психологію людей з вадами психічного розвитку глухих людей і тих, що погано чують вивчає:

А. тифлопсихологія

Б. порівняльна психологія

В. сурдопсихологія

Г. олігофренопсихологія

18. Психологію людей з вадами психічного розвитку сліпих і слабкозорих людей вивчає:

А. тифлопсихологія

Б. порівняльна психологія

В. сурдопсихологія

Г. олігофренопсихологія

19. Спосіб за допомогою якого можна отримати наукові факти, зафіксувати їх, проаналізувати називається:

А. спостереження

Б. самоспостереження

В. метод

Г. анкетування

20. Метод психологічного дослідження в процесі застосування якого дослідник не втручається в ситуацію та перебіг психічних процесів називається:

А. спостереження

Б. тестування

В. анкетування

Г. експеримент

21. Поняття «самоспостереження» є синонімом терміну:

А. інтроверсія

Б. інтроекція

В. інтроспекція

Г. інтроскопія

← Предыдущая страница | Следующая страница →