Поделиться Поделиться

Який елемент характеризує модель корпоративного управління «аутсайдерів»?

На яких засадах можуть утворюватися об’єднання підприємств за законодавством України?

Б) добровільно.

3. Повне товариство – це :

В) товариство, учасники якого несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном.

Яке з визначень корпорації є правильним?

В) договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об'єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації

5. Визначте переваги корпорації:

Г) Обмежена відповідальність.

6. Визначте недоліки корпорації:

Г) розбіжності між функціями власності і контролю;

В) сплачує більші податки на одиницю отриманого прибутку;

7. Спеціалізація – це:

В) Вірно а) і б); (наслідок концентрації однорідного виробництва ТА результат суспільного поділу праці.)

8. Предметна спеціалізація – це:

Б) створення або виділення окремих галузей підприємств, що випускають готову продукцію.

9. Уніфікація – це:

Г) це приведення різних видів продукції і засобів її виробництва до раціонально мінімальних типорозмірів і форм.

10. Кооперування – це:

Г) виробничі зв'язки між підприємствами, які спільно виготовлять кінцеву продукцію.

11. Довгострокові відносини у сфері постачання між головним підприємством, яке виготовляє значні обсяги масової продукції, та багатьма малими підприємствами, які працюють на основі подетальнох чи технологічної спеціалізації, визначають сутність:

А) Субпідряду.

12. Юридичні особи в Україні сплачують штрафи за:

Д) Всі відповіді вірні( за випуск в обіг та розміщення незареєстрованих цінних паперів ТА діяльність на ринку цінних паперів без ліцензії ТА ненадання, несвоєчасне надання або надання завідомо недостовірної інформації ТА ухилення від виконання або несвоєчасне виконання розпоряджень, рішень про усунення порушень законодавства щодо цінних паперів)

13. Метою діяльності Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку є:

а) встановлення вимог щодо випуску та обігу цінних паперів та їх похідних

б) інформування про випуск та розміщення цінних паперів

в) встановлення порядку реєстрації випуску цінних паперів

г) всі відповіді вірні

14. Управління державним корпоративним сектором в Україні можна поділити на:

А) три блоки

15. Угода про транснаціональні корпорації передбачає певні інструменти взаємодії та кооперації у сфері прямих закордонних інвестицій і діяльності ТНК. Кількість видів інструментів нараховує:

Б) три

16. Холдинг – це:

в) компанія, що створюється для володіння контрольними пакетами акцій інших компаній з метою контролю та управління їхньою д-тю

17. Контрольний пакет акцій – це:

б) кількість акцій, яка дає право холдинговій компанії здійснювати фактичний контроль за суб’єктом господарювання

18. Синергетичний портфель холдингу – це:

в) група підприємств холдингу, що належать одному власнику й стратегічно пов’язані між собою

19. Інвестиційний холдинг – це:

б) холдинг, що керує портфелем цінних паперів підприємств холдингу, здійснює інвестиційну д-ть, у тому числі продає і купує будь-які цінні папери

20. Який найвищий орган управління холдинговим об`єднанням, що зареєстроване як акціонерне товариство?

а) загальні збори акціонерів материнського холдингу

б) функціональні й галузеві служби материнського підприємства

в) рада директорів дочірніх підприємств

21. Який тип управління бажано використовувати в об’єднаннях підприємств?

а) лінійний

б) функціональний

в) лінійно-функціональний

г) організаційний

д) лінійно-штабний

Яка головна мета корпоративного управління?

а) отримання частини прибутку

Який елемент належить до моделі корпоративного управління «інсайдерів»?

г) участь працівників в управлінні

Який елемент характеризує модель корпоративного управління «аутсайдерів»?

в) сильний захист прав кредиторів

25. Який механізм не належить до корпоративного управління?

а) участь у раді директорів

б) банкрутство

в) контроль ринків капіталів і зовнішній контроль

г) отримання повноважень за дорученням від акціонерів

26. Побудова внутрішньої системи управління регламентується:

а) внутрішніми положеннями

б) законодавчо обов’язковими нормами

в) вірна відповідь а) і б)

27. Учасниками економічних відносин є:

а) акціонери і менеджери

б) менеджери і засновники

в) акціонери, менеджери, засновники

28. Регулятивно база України містить вимоги щодо створення фондів:

а) статутного й резервного

29. Розробку і реалізацію програми розвитку персоналу підприємства здійснюють:

а) адміністрація

б) адміністрація і власники

в) профспілкові об’єднання

30. Для регулювання договірних відносин розробляються положення:

а) про ознайомлення з інформацією

б) про цінні папери

в) про порядок укладання і виконання договорів

31. Положення «Про участь персоналу в прибутках» є обов’язковою складовою частиною:

а) колективного договору

б) не є складовою частиною колективного договору

32. Регулювання оплати праці здійснюється згідно з:

а) тільки одним положенням «Про оплату праці»

б) положенням «Про оплату праці» і допоміжними документами

в) положенням «Про винагороду за результати д-ті корпорації»

33. Внутрішні положення об’єднань підприємств розробляють:

а) виконавчі органи обєднань підприємств

б) консалтингові фірми за замовленням

в) вірна відповідь а) і б)

34. Про прийняття внутрішніх положень сповіщаються:

а) акціонери і засновники

б) засновники і персонал підприємства

в) акціонери, засновники, персонал

35. У положення «про рух цінних паперів» у ЗАТ закладаються норми:

а) акціонери не мають права продавати належні їм акції без згоди загальних зборів

б) акціонери мають права продавати належні їм акції без згоди загальних зборів

в) мають право продавати і передавати свої акції за погодженістю із загальними зборами

36. До прямих заходів державного стимулювання інноваційних процесів належать:

а) лібералізація податкового законодавства

б) стимулююча амортизаційна політика

в) контрактне фінансування цільових інноваційних програм

37. Організаційними формами взаємозв’язку фундаментальної науки з виробництвом є:

а) науково-виробниче об’єднання, науково-виробничий комплекс

б) вузівсько-промислові дослідницькі центри

в) дослідні підприємства і державні лабораторії

38. Інноваційний процес можна тлумачити як:

а) нагромадження та реалізацію нових наукових і технічних знань

б) упровадження нововведень у виробництво

в) прикладні НДР і фундаментальні теоретичні дослідження

39. Проектування нового виробу починається з етапу

а) проведення пошуково-дослідних робіт

б) складання технічного завдання

в) упровадження та освоєння організаційно-технічних нововведень

40. Дослідно-конструкторські і проектно-конструкторські роботи на підприємствах виконують:

а) спеціальні лабораторії наукових установ

б) відділ нормо контролю

в) відділ головного технолога

г) конструкторські бюро

41. Доцільність розробки нового виробу обґрунтовується:

а) у технічній пропозиції

б) в ескізному проекті

в) у технічному проекті

42. Основними неекономічними чинниками, що впливають на здійснення інвестицій на міжнародному ринку є:

а) психологічні

б) екологічні

в) інформаційні

г) правові

43. Мережа кредитно-фінансових установ складає:

а) фінансово-економічний блок ТНК

б) індустріально-промисловий блок ТНК

в) торгово-комерційний блок ТНК

44. До основних постулатів теорії Модільяні-Міллера відносяться:

а) існує без ризикова ставка відсотка, за якою фірми й інвестори можуть позичати й інвестувати кошти

б) відсутні податки

в) вартість фірми визначається очікуваною ліквідаційною вартістю її активів і величиною ризику

45. Одним з основних підходів, що пояснює невідповідність теорій корпоративних фінансів практиці фінансової д-ті ТНК, є:

а) теорія Модільяні-Міллера

б) теорія асиметричної інформації

в) немає правильної відповіді

46. Основними джерелами інвестиції на підприємстві є:

а) власні кошти і банківські кредити

б) емісія цінних паперів

в) вірна відповідь а) і б)

47. Промислово-фінансова група – це об’єднання, в основі якого:

а) великі групи олігополістів

б) інвестиційні фонди, банки, торговельні підприємства

в) сукупність юридичних осіб, які об’єднали свої активи на основі договору для реалізації виробничої, інвестиційної, інноваційної та іншої д-ті

г) промислові підприємства та банки

48. Учасниками промислово-фінансової групи можуть бути:

а) господарські товариства (відкриті і закриті АТ, товариства з обмеженою відповідальністю)

б) громадські і релігійні організації

в) дочірні підприємства

г) підприємство, яке вже входить до складу однієї або більше промислово-фінансових груп

49. Конгломератний тип промислово фінансової групи характеризується:

а) високим рівнем виробничого кооперування

б) підпорядкуванням банків головному підприємству

в) відсутністю системи кооперування виробництва між підприємствами об’єднання

50. Діяльність промислово-фінансових груп не пов’язана з:

а) об’єднанням інвестиційних ресурсів

б) кооперуванням у постачально-збутовій д-ті

в) інтеграцією без жорстокої централізації контролю над ресурсами

г) придбанням банками акцій промислових підприємств

51. Українська промислово-фінансова група «Титан» - це:

а) об’єднання технологічно пов’язаних між собою підприємств

б) об’єднання диверсифікованих виробництв

в) інтегрована корпоративна структура, яка включає виробничий та фінансово-інвестиційний компоненти

52. Транснаціональною є корпорація, яка має свої господарські підрозділи:

а) лише на різних континентах

б) достатньо у двох країнах

в) лише в країнах «Великої сімки»

53. Транснаціональна корпорація як форма підприємництва – це:

а) одноосібне володіння

б) товариство з обмеженою відповідальністю

в) товариство з необмеженою відповідальністю

54. Причиною виникнення ТНК є:

а) існування обмежень на шляху розвитку міжнародної торгівлі

б) відмінності в податковому законодавстві

в) вірно а) і б)

55. Переваги ТНК перед іншими формами організації міжнародного бізнесу полягають у:

а) можливості підвищення ефективності та конкурентоспроможності через доступ до ресурсів іноземних держав

б) можливість використання у власних інтересах особливостей державної, зокрема податкової політики, у різних країнах, відмінностей у курсах валют

в) вірно а) і б)

56. Що стосується трансфертних цін ТНК, то:

а) ринкова ціна, яка встановлюється за законами попиту й пропозиції

б) вони регулюються антимонопольним комітетом однієї з держав

в) вони є внутрішніми регульованими цінами ТНК

57. Нову редакцію кодексу тнк країн членів ОЕСР прийнято:

В) 2000 року

58. Україна має двосторонні державні угоди щодо захисту інвестицій з:

А) США; Б) Німеччиною; В) Францією; Г) Грецією; Д) Італією. – всі вірні

59. Міжнародний суд, що розглядає спори між країнами, які укладали двосторонні інвестиційні угоди, складається з:

а) двох членів

б) трьох членів

в) чотирьох членів

60. Страхування інвестицій у Великій Британії здійснює:

а) корпорація з гарантій закордонних інвестицій

← Предыдущая страница | Следующая страница →