Поделиться Поделиться

B) Озат педагогикалық тәжiрибе.

Г) Саясат.

Д) Экономика.

703.Практикалық оқыту әдiстерi:

A) Жаттығулар, тәжiрибелiк жұмыстар.

Б) Тест, емтихан, лекция.

B) Сынақ, емтихан, лабораториялық жұмыс.

Г) Иллюстрация, демонстрация, әңгiме.

Д) Лекция, конференция.

704.Педагогика курсының оқыту процесiнiң заңдылықтарына арналған білiмi:

A) Дидактика.

Б) Педагогика тарихы.

B) Мектептану.

Г) Тәрбие теориясы.

Д) Этнопедагогика.

705. Мектепте оқыту процесiн ұйымдастырудың негiзгi түрi:

A) Класс-сабақ жүйесi.

Б) Семинар сабағы.

B) Практикалық сабақ.

Г) Конференция сабақ.

Д) Лекция сабағы.

706.Дидактиканың негiзгi ұғымдары:

A) Оқыту процесi, оқыту әдiстерi.

Б) Тәрбие.

B) Өзiн-өзi тәрбиелеу.

Г) Дамыту.

Д) Қалыптастыру.

707.Оқытудың тиiмдi жүйесiн құрастырумен айналысатын, оқу прпоцесiнiң жобасын жасайтын педагогика ғылымының бағыты:

A) Дидактика.

Б) Тәрбие теориясы.

B) Педагогикалық технология.

Г) Әдiстеме.

Д) Басқару теориясы.

708.А.С.Макаренко педагогикалық жүйесiндегi негiзгi проблема:

A) Ұжым.

Б) Дидактика проблемасы.

B) Шығармашылық.

Г) Таным проблемасы.

Д) Адамдарға қарым-қатынас.

709.Экологиялық тәрбиенiң мiндетi:

A) Табиғатта ұқыпты қарым-қатынас қалыптастыру және табиғатты қорғау iс-әрекетiн ұйымдастыру.

Б) Спорт және дене шынықтырудың мәнi мен қоғамдық маңызы оқушылардың бiлiм жүйесiн байытады.

B) Мектеп оқушыларын көркем өнер шығармашылығына араластыру.

Г) Оқушыларда мәдени мiнез-құлықты және тәртiптiлiктi қалыптастыру.

Д) Оқушылардың ақыл-ой қабiлетiн дамыту.

710.Эстетикалық тәрбиенiң құралдары:

A) табиғат әдебиет, өнер,

Б) жаттығу.

B) әңгiме, өнеге, әңгiмелеу.

Г) мадақтау.

Г) жазалау

711. Мұғалiмнiң ауызша баяндау әдiсi:

A) Лекция, әңгiмелесу, әңгiме, түсiндiру.

Б) Бақылау жұмысы.

B) Кiтаппен жұмыс.

Г) Лабораториялық жұмыс.

712. Педагогика ғылымдарының салалары:

A) Жалпы педагогика, жас ерекшелiк педагогикасы, әлеуметтiк педагогика, педагогика тарихы.

Б) Этика, эстетика, педагогика тарихы, мектепке дейiнгi педагогика, антология.

B) Дидактика, психология, тарих, география, салыстырмалы педагогика.

Г) Әлеуметтiк педагогика, философия, геометрия, жопары оқу орны педагогикасы, филология.

Д) Этика, дидактика, психология, тарих, география.

713.Педагогика алғашқыда мына ғылым саласында дамыды:

A) Философия.

Б) Эстетика.

B) Психология.

Г) Антропология.

Д) Этика.

714.Өзiн-өзiн тәрбиелеудiң негiзгi тәсiлдерi:

A) Өзiндiк талдау, өзiн-өзi бағалау, өзiн-өзi бақылау, өзiн-өзi ретке келтiру, өзiн-өзi сендiру.

Б) Сендiру, өзiн-өзi иландыру, хабарлау, дәлелдеу.

B) Өзiне талап қою, сын, ескерту.

Г) Сенiм бiлдiру, бақылау, ретке келтiру шарттары.

Д) Жарыстар, үлгi-өнеге көрсету, жетiстiкке жету жағдайын жасау.

715.Оқушылардың бiлiмiн, бiлiктiлiгiн және дағдысын тексеру және бағалау:

A) Күнделiктi бақылау, сабаққа баға қою, бақылау жұмыстары, үй тапсырмасын тексеру.

Б) Әңгiме, кiтаппен жұмыс.

B) Жаттығу, лабораториялық сабақ, әңгiмелеу.

Г) Әңгiме, лекция, әңгiмелесу.

Д) Дискуссия, дидактикалық ойындар.

716.Сабақтың бiлiм мазмұнының негiзгi талаптарына кiрмейтiндер:

A) Педагогтарµа, ата-аналарға талап қоюды есепке алу.

Б) Өмiрмен байланыстылыуы, ұлттық ерекшелiктерi.

B) Жеткiлiктiлiк, айналысу қызметi, мектеп оқушыларының жас ерекшелiгiне байланысты мүмкiншiлiктердi ескеру.

Г) Ғылымилық.

Д) Бiлiмдi кiрiктiру, жаңа технологияны қолдану.

717.Әлеуметтiк орта-бұл:

A) Адамның қоршаған ортасы (қоғамдық, материалдық, рухани), тiршiлiк ету, iс-әрекетi, қалыптасу жағдайы.

Б) Адамды қоршаған табиғи орта.

B) Адамның өмiрiнiң материалдық-тұрмыстық жағдайы.

Г) Әр елде тұратын адамдардың үлкен топтарының қатынасы.

Д) Адамның өмiр сүру әрекетiнiң жағдайы.

718. Лекция:

A) Берiлген сұрақтар бойынша ауызша баяндау әдiсi.

Б) Материалды талдау негiзiнде баяндау.

B) Оқытушы салыстырмалы мерзiмдiк уақыт барасында танымдық iс-әрекеттi арттыру үшiн қолданылатын оқыту әдiсi.

Г) Материалды аз уақыттың iшiнде қысқаша баяндау әдiсi.

Д) Адамның ақпараттық-опрациялық дамуының жетекшi күшi.

719.Тәрбие:

A) Тұлғаның дамуына мақсатты түрде әсер ету процесi мен нәтижесi.

Б) Iшкi қарама-қайшылықтар арқылы айқындалатын, оның iштей қажеттi өзiндiк өзгерiсi.

B) Әр түрлi факторлар әсерiнiң маңызды формалары.

Г) Әр түрлi әсерлердiң нәтижесiнде тұлғаның қалыптасуы.

Д) Адамның ақпараттық-опрациялық дамуының жетекшi күшi.

720.Лекция:

А) Берiлген сұрақтар бойынша ауызша баяндау әдiсi.

Б) Материалды талдау негiзiнде баяндау.

В) Оқытушы салыстырмалы мерзiмдiк уақыт барасында танымдық iс-әрекеттi арттыру үшiн қолданылатын оқыту әдiсi.

Г) Материалды аз уақыттың iшiнде қысқаша баяндау әдiсi.

Д) Адамның ақпараттық-опрациялық дамуының жетекшi күшi.

721.Педагогикалық эксперимент:

A) Болжамдарды тексергендегi ғылыми негiзделген тәжрибе.

Б) Бiлiктi мамандардың педагогикалық құбылысты бағалауы.

B) Бар белгiлердiң негiзiнде фактiлердi логикалық тұрғыдан білу.

Г) Ғылыми негiзделген логикалық болжам.

Д) Ғылыми қондырылар арқылы жасалған өлшем.

722.Ынталандыру дегенiмiз:

A) Жағымды әрекеттi ынталандыру мақсатындағы тәрбиеленушiге педагогикалық әсер ету тәсiлi.

Б) Тәрбиеленушiлердi дұрыс баға берудi игеруге және пайымдауға үйрету.

B) Тұлғаның әрекетiн қолдамау және терiс бағалау.

Г) Тәрбиеленушiлерге эмоционалды-сөздiк тұрғыдан әсер ету.

Д) Нақты дүйектер мен iстердi ашып, эмоционалды түрде баяндау.

723.“Жеңiлден қиынға”, “Белгiлiден белгiсiзге”, “қарапайымнан күрделiге” деген оқыту прниципi:

← Предыдущая страница | Следующая страница →