Поделиться Поделиться

Теоретичне і практичне значення спеціальної психології

Спеціальна психологія, базуючись на положеннях загальної психології, вносить відповідний вклад в розвиток даної науки. Л. Виготський писав, що відхилення від нормального розвитку, патологічні зміни процесів розвитку являють собою спеціальний природній експеримент, що виявляє та розкриває реальну картину та будову процесів, що вивчаються.

Вивчання порушень психічного розвитку дитини дозволяє поглибити наукові знання різних видів психічної діяльності, будови вищих психічних функцій та їх пластичності на різних етапах онтогенезу, шляхів компенсації дефекту. Вивчення різних видів онтогенезу важливе при вирішенні кардинальної психологічної проблеми про стан біологічних і соціальних факторів ґенезі психіки.

Практична значущість спеціальної психології полягає у через те, що вказані наукові дослідження допомагають у вирішенні різнобічних практичних завдань.

Перш за завжди, диференційно-діагностичних завдань. Психологічне обстеження є важливою складовою діагностики порушень психічного розвитку. Накопичення знань про загальні і специфічні закономірності порушень психічного розвитку дає можливість диференціювати дітей різних груп. Психологічні методики доповнюють медичні засоби діагностики.

Спеціальна психологія вивчає вираженість психічних порушень у дитини, аналіз причин дефекту та механізми його прояву. Це важливо при прогнозуванні термінів і темпів навчання дітей, а також перспектив їх психічного розвитку.

Психологічне обстеження необхідне при визначенні програм навчання дітей з порушеннями розвитку. Програми та тип навчання визначається з урахуванням домінуючих порушень вищих психічних функцій, особливостей мовлення, мислення та здібностей до засвоєння знань. Інформативним є динамічне спостереження за розвитком дитини. За допомогою психологічного обстеження, визначають механізми та структури порушення, а також ступінь його вираженості та динаміку, правильність обраних методів навчання, скоректувати їх у відповідності до здібностей дитини.

Таким чином, спеціальна психологія допомагає вирішувати завдання експериментального характеру.

Дослідження в галузі спеціальної психології дає можливості науково обґрунтувати методи і програми групової та індивідуальної допомоги атиповим дітям, психокорекційної роботи з ними та їх психолого-педагогічної реабілітації.

Спеціальна психологія – відносно молода наука, що розвивається. Не всі її розділи розроблені в однаковому ступені. На сучасному етапі розширюється коло досліджень та впровадження досягнень науки у практику. В системі служб практичної психології створюються підрозділи спеціальної практичної психології. Постійно відбуваються спроби організації психолого-медико-педагогічної консультації, психолого-медико- соціальних центрів та інших психологічних закладів, що забезпечують комплексну допомогу дітям з проблемами розвитку. Поширюється професійна підготовки кадрів зі спеціальної психології. Кожен психолог повинен оволодіти знаннями та уміннями зі спеціальної психології та педагогіки.

Таким чином спеціальна психологія є відносно молодою науково-практичною дисципліною, що має тісні взаємозв'язки з багатьма науками. Завжди вище сказане свідчить про перспективність спеціальної психології як науки, успіхом якої є впровадження її досягнень в практичну діяльність.

← Предыдущая страница | Следующая страница →