Поделиться Поделиться

Методика 3. Діагностика "Тип мислення " (методика в модифікації Г. Резапкіної)

Мета: виявити тип свого мислення, визначити рівень даного типу мислення

Інструкція. Шановні студенти! Опитувальник допоможе вам визначити тип вашого мислення. Коли згодні з висловлюванням, у бланку поставте "+"плюс, коли ні "-" мінус.ґГекст методики надано у додатку В).

Критерії оцінювання. Підрахуйте число плюсів у кожній з п'яти колонок і запишіть отримане число в порожній нижній клітці бланка.

Кожна колонка відповідає певному типу мислення:

1. Предметно-дієве мислення (П-Д).

2. Абстрактно-символічне мисленням (А-С).

3. Словесно-логічне мислення (С-Л).

4. Наочно-образне мислення (Н-О).

5. Креативне мислення (К)

Кількість балів у кожній колонці вказує на рівень розвитку даного типу мислення (0-2 - низький, 3-5 - середній, 6-8 - високий).

Методика 4. Тест невербальної креативності Е.Торренса, адаптована А.Вороніним "Закінчи малюнок"

Мета: виявити оригінальність та унікальність студента, визначення показника творчих здібностей.

Інструкція. На сторінці зображені незакінчені фігури. Домалюйте до них додаткові лінії, у вас вийде картинки, дайте їм назви! Домальовувати дозволяється що завгодно і як завгодно. Спробуйте придумати таку картинку, якому ніхто інший не може придумати. Зробіть її завершеною. Підписувати необхідно розбірливо в рядку під картинкою.(Атлас малюнків див. у додатку Г).

Опис методики. Необхідно співставити домальовані картинки з наявними в атласі, при виявленні подібного типу присвоюється даному малюнку оригінальність, на якому вказується в атласі. Коли в атласі немає такого типу картинки, тоді даному малюнку дається тип оригінальності, що дорівнює 1,00. Коли оригінальність картинки дорівнює 1,00, тоді такій картинці присвоюється тип унікальності. Індекс оригінальності підраховується як середнє арифметичне оригінальності усіх картинок. Ознака оригінальності визначається за формулою:

Де Ог - оригінальність даного типу картинки; х - кількість картинок іншого типу;

Хтах - максимальна кількість картинок у типі серед усіх типів картинок для даної вибірки.

Критерії оцінювання. Використовуючи процентну шкалу, побудовану для цих двох індексів за результатами контрольної вибірки, дозволяється визначити ознака невербальної креативності даної людини як його місце відносно даної вибірки:

Процентна шкала

1

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2

0,95

0,76

0,67

0,58

0,48

0,00

3

4,00

2,00

1,00

1,00

0,00

0,00

1 - відсоток студентів, результати яких перевищують зазначений рівень

2 - значення індексу оригінальності

3 - значення індексу унікальності

Методика 5. Тест на емпатію (за В.Бойко)

Мета: виявити уміння зрозуміти іншого, створювати атмосферу відкритості, щирості; встановити діапазон емоційної чутливості та емфатичного сприймання та рівень інтуїції.

Інструкція. Опитувальник включає 36 запитань, на які необхідно відповісти "так" чи "ні" (текст методики надано у додатку Д)

Критерії оцінювання.

Ключ:

№ з/п

Шкала

Оцінка

1.

Раціональний канал емпатії

+1, +7, -13, +19, +25, -31

2.

Емоційний канал емпатїї

-2, +8, -14, +20, -26, +32

3.

Інтуїтивний канал емпатії

-3, +9, +15, +21, +27, -33

4.

Настанови, що підкріплюють емпатію

+4, -10, -16, -22, -28, -34

5.

Здатність до проникнення в емпатії

+5, -11, -17, -23, -29, -35

6.

Ідентифікація в емпатії

+6, +12, +18, -24, +30, -36

Відповіді, що співпадають, оцінюються в 1 бал. 30 і вище - дуже високий рівень емпатії; 29-22 - середній рівень; 21-15 - знижений; менше 14 - дуже низький.

Методика 6. Методика діагностики "перешкод" у встановленні емоційних контактів за В.В. Бойком

Мета: встановити емоційні бар'єри при спілкуванні. Інструкція. Вам пропонується дати відповідь на запропоновані твердження. Відповідайте на них "Так" чи "Ні" Текст подається у додатку Е. Обробка та інтерпретація результатів. Підбийте підсумки самооцінювання

"Перешкоди" у встановленні емоційних контактів:

Номери питань і відповіді за "ключем"

1.Невміння управляти емоціями, дозувати їх

+1

-6

+11

+16

-21

2.Неадекватний прояв емоцій

-2

+7

+12

+17

+22

3.Негнучкість, нерозвиненість, невиразність емоцій

+3,

+8

+13

+18

-23

4. Домінування негативних емоцій

+4

+9

+ 14

+19

+24

5.Небажання зблизитися з людьми на емоційній основі

+5

+10

+15

+20

+25

Коли Ви набрали:

• не більше 5 балів - емоції зазвичай не заважають Вам спілкуватися з партнером;

• 6-8 балів - у Вас є деякі емоційні проблеми в повсякденному спілкуванні;

• 9~12 балів - свідчення того, що Ваші емоції "на кожний день" дещо ускладнюють взаємодію з партнером;

• 13 балів і більше - емоції заважають Вам встановлювати контакти з людьми, можливо, Ви піддаєтесь деяким дезорганізуючим реакціям чи станам.

Методика 7. "Шкала доброзичливості" Кемпбелла

Мета: визначити ознака доброзичливого ставлення до інших.

Інструкція. Уважно прослухайте пари суджень опитувальника. Коли ви вважаєте, що яке-небудь судження з пари правильне й відповідає вашому уявленню про себе й інших людей, то в бланку відповідей навпроти номера судження позначте ступінь вашої згоди з ним, використовуючи плюс (+). Коли у вас виникли які-небудь запитання, задайте їх перш, ніж почнете виконувати тест. (Текст методики подано в додатку Ж). Ключ.

Ключ. При збігу відповіді із ключем вона оцінюється в 1 бал, при розбіжності - в 0 балів.

Варіант відповіді

1

"А*"

2

"А*"

3

"В*"

4

"А*"

5

"В*"

6

"А*"

7

"В*"

8

"В*"

Інтерпретація результатів

Бали підсумовуються.

4 бали й менше - низький ознака доброзичливого ставлення до інших;

4-8 балів - середній ознака доброзичливості до інших; 8 балів і більше - високий ознака доброзичливого ставлення до інших.

Методика 8. "Шкала довіри" Розенберга

Мета:визначити ознака довіри.

Інструкція. Уважно прочитайте (прослухайте) пари суджень опитувальника. Коли ви вважаєте, що яке-небудь судження правильне й відповідає вашому уявленню про себе й інших людей, то у бланку відповідей навпроти номера судження позначте ступінь вашої згоди з ним, використовуючи плюс (+). Коли у вас виникли які-небудь питання, задайте їх перш, ніж почнете виконувати тест.(Текс подано у додатку 3).

Критерії оцінювання.

Коли відповідь збігається з ключем, то вона оцінюється в 1 бал, при розбіжності - в 0 балів.

Варіант відповіді

1

"А"

2

"А"

3

"В"

Інтерпретація результатів. Бали підсумовуються.

1 бал і менше - низький ознака довіри;

2 бали - середній ознака довіри;

3 бали й більше - високий ознака довіри.

Методика 9. Визначення спостережливості (тест О.Щебетенко) Мета: визначити рівень спостережливості

Інструкція. Вам пропонується 14 суджень, у яких три можливі відповіді. Позначте одну з відповідей у кожній ситуації, яка характеризує вас найбільшою мірою. (Текс подається в додатку К).

Обробка результатів

Зіставте відмічені вами пункти з ключем і підсумуйте набрані бали Ключ

Номер ситуації

Кількість балів за варіанти в ситуаціях

А

Б

В

1

3

10

5

2

5

10

3

3

10

5

3

4

10

3

5

5

3

5

10

6

5

3

10

7

3

5

10

8

10

5

3

9

5

3

10

10

10

5

3

11

10

5

3

12

10

5

3

13

10

5

3

14

15

3

5

Результати

Перший рівень спостережливості - від 100 до 150 балів Другий рівень спостережливості - від 75 до 99 балів. Третій рівень спостережливості - від 45 до 74 балів. Четвертий рівень спостережливості - менше 45 балів.

Методика 10. Метод експертних оцінок

Мета: визначити конкретні особистісні та професійні якості лікаря; дослідити рівень усвідомлення практикуючими лікарями себе суб'єктами професійної діяльності; визначити портрет ідеального лікаря.

Опис методики. Від лат. - досвідчений фахівець, котрий здійснює експертизу. Експертними можуть бути компетентні особи, які обізнані з явищами, що є предметом дослідження. Він ґрунтується на судженнях спеціалістів, які дають апріорні кількісні чи рангові оцінки явища, що вивчається.

Оцінювач повинен виявити і написати позитивні риси ідеального, на його думку, професіонала-лікаря (20). Результати суджень заносяться у протокол, де фіксуються конкретні прояви ідеального лікаря. Кожен прояв оцінюється в 1бал.

Критерії оцінювання:

Ідеальний - 19-20.

Високий рівень (креативний) - 15-18.

Достатній рівень (творчий) - 10-14.

Середній рівень (продуктивний) - 9-5.

Низький рівень суб'єктивності (репродуктивний) - 4-0.

← Предыдущая страница | Следующая страница →