Поделиться Поделиться

ВАЛОВІ ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Ключові понятті і терміни: валова продукція сільського господарства; товарна продукція; реалізована продукція; чиста продукція; відносна й абсолютна товарність; сільськогосподарська проблема короткострокового періоду; валовий прибуток; операційний прибуток; прибуток від звичайної діяльності; чистий прибуток; маржинальний прибуток; модифікований маржинальний прибуток 1-ї та 2-ї форм; чистий грошовий потік; вільний грошовий потік для власного і для всього капіталу.

Вивчивши матеріал даної теми, ви будете ЗНАТИ:

• сутність валової продукції сільського господарства, способи виміру та оцінювання її в натуральному і грошовому вираженнях у вітчизняній і зарубіжній практиці;

• поняття товарної і реалізованої сільськогосподарської продукції та методичні підходи до визначення абсолютної та відносної товарності, причини зміни їх рівня;

• причини існування сільськогосподарської проблеми короткострокового періоду;

• валові результаті діяльності переробних підприємств, їх економічний зміст і вартісне оцінювання;

• сутність, складники і механізм вимірювання чистої продукції аграрних і переробних підприємств;

• економічних зміст прибутку, механізм його формування та значення для розвитку економіки підприємств;

• особливості визначення прибутку як об'єкта оподаткування;

• сутність, значення і методичні підходи до визначення маржинального прибутку та його модифікованих форм, чистого грошового потоку, вільного грошового потоку для власного та інвестованого капіталу,

а також УМІТИ:

розраховувати й аналізувати органічну структуру валової (товарної) продукції сільського господарства та обсяг її виробництва на одиницю земельної площі;

• визначати кількісний вплив факторів (поголів'я тварин, їх продуктивності, площі угідь) на обсяг виробництва окремих видів валової продукції тваринництва на одиницю земельної площі;

• аналізувати вплив на обсяг товарної продукції базових і похідних факторів у багатовимірній площині, а також визначати показники товарності для окремих видів сільськогосподарської продукції;

• розраховувати чисту продукцію підприємства, маржинальний прибуток, його модифіковані форми і чистий грошовий потік;

• визначати прибуток підприємства на різних стадіях його формування (валовий, операційний, прибуток від звичайної діяльності до і після оподаткування, чистий прибуток);

• розраховувати прибуток за окремими товарними галузями.

← Предыдущая страница | Следующая страница →