Поделиться Поделиться

Поняття органів держави, принципи їх організації та діяльності

Визначальне місце у механізмі держави посідають державні органи, які є складовою цього механізму.

Орган держави - частина державного механізму, яка являє собою групу чи одну фізичну особу, що володіє юридично визначеною державно-владною правоздатністю та компетенцією, які надані їй для виконання чітко визначених завдань і функцій. Кожний орган держави створюється для здійснення певного виду державної діяльності у конкретній суспільній сфері.

Суттєві ознаки органу держави:

• має специфічну структуру (складається з певної кількості осіб);

• за природою є структурною одиницею політичного характеру;

• внутрішньо організований таким чином, що взаємовідносини особистого складу, котрий його формує, забезпечують реалізацію конкретних прав та обов'язків, якими наділено відповідний орган держави, для виконання конкретних функцій, покладених на нього;

• наділений владними повноваженнями (має відповідну компетенцію, згідно до якої видає обов'язкові до виконання акти; обов'язковість виконання актів державної влади спирається на можливість застосування заходів примусу до осіб, які не виконують приписи, що містяться у цих актах;

• його діяльності притаманний політичний характер;

• для здійснення своїх повноважень володіє відповідною матеріальною базою;

• у діяльності реалізує функції держави, виконує покладені на нього завдання тощо.

Залежно від критерію класифікації державні органи слід поділяти на певні групи, зокрема:

• за місцем у системі апарату держави:

первинні, тобто органи держави, які створюються шляхом прямого волевиявлення громадян (відносно демократичних режимів) чи авторитарного центру (відносно антидемократичних режимів);

похідні, що створюються первинними, походять від них і їм підзвітні;

• за способом створення:

виборні - обираються громадянами чи іншими суб'єктами; призначувані - призначаються іншими органами держави;

• за часом функціонування: постійні; тимчасові;

• за територією, на якому поширюються їх повноваження: загальнодержавні;

місцеві;

• за характером і змістом діяльності та місцем у системі поділу влади: органи законодавчої влади;

органи виконавчої влади;

органи судової влади.

Є й інші класифікації органів держави.

Кожний державний орган являє собою самостійну, структурно відособлену ланку державного апарата, створювану державою для здійснення строго визначеного виду державної діяльності. При цьому кожний державний орган наділений відповідною компетенцією і спирається в процесі реалізації своїх повноважень на організаційну, матеріальну і примусову силу держави, а також складається з певної кількості фізичних осіб. Одна частина цих осіб є безпосередніми виконавцями покладених на орган держави повноважень (посадові особи державного органу), інша - особи, що забезпечують функціонування державного органу з технічного боку (електрики, системні адміністратори, вахтери тощо).

Кожний державний орган має обсяг своїх повноважень і компетенцій, котрий відрізняється від повноважень інших органів. За винятком того, органи держави різняться поміж собою за внутрішньою організацією, формами та методами здійснення державних функцій.

Система органів, за допомогою яких здійснюється державна влада, виконуються функції держави, досягаються різноманітні цілі та завдання, називається "державним апаратом".

Згідно, поняття "механізм держави" і "апарат держави", з одного боку, та "орган держави" - з другого, співвідносяться як частина і ціле: де "механізм держави" та "апарат держави" це - ціле, а "орган держави" - це частина.

← Предыдущая страница | Следующая страница →