Поделиться Поделиться

Органи Служби безпеки України

Завдання та правові засади діяльності Служби безпеки України

Чинне законодавство України до переліку правоохоронних органів відносить також Службу безпеки України. Обов'язковою умовою ефективного функціонування правоохоронних органів, у через те числі і Служби безпеки, є виконання ними покладених на них законом функцій, дотримання посадовими і службовими особами цих органів законності, забезпечення реалізації прав та свобод людини і громадянина.

Діяльність Служби безпеки регламентується Законом від 25 березня 1992 р. "Про Службу безпеки України", у якому визначені завдання, правові засади, система й повноваження цього правоохоронного органу.

Цим же Законом визначені головні її завдання: здійснювати захист: а) державного суверенітету України; б) її конституційного ладу й територіальної цілісності; в) економічного, науково-технічного й оборонного потенціалу України; законних інтересів держави та прав громадян - від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб.

До завдань Служби безпеки України також входять попередження, виявлення, припинення й розкриття злочинів проти миру й безпеки людства, тероризму, корупції й організованої злочинної діяльності у сфері управління й економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам держави (ст. 2 вказаного Закону). Саме вказані повноваження і є підставою для віднесення Служби безпеки України до правоохоронних органів.

Органи Служби безпеки являють собою централізовану систему, очолювану Головою Служби безпеки України, котрий підпорядкований Президенту України. Єдність і централізація цього органу зумовлені єдиною законністю, спільністю завдань, а також єдиноначальністю в системі.

Правові підвалини діяльності Служби безпеки України становлять Конституція, закони України ("Про оперативно-розшукову діяльність", "Про контррозвідувальну діяльність", "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю"), КК, КПК та інші нормативні акти, відомчі накази, положення й інструкції, які регламентують діяльність підрозділів цього правоохоронного органу.

В окремих випадках органи Служби безпеки у межах своєї компетенції вирішують проблеми, пов'язані з нормами міжнародного права. Дані норми охоплюються, зокрема, такими міжнародно-правовими актами, як Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про громадські та політичні права та ін. За винятком того, у своїй діяльності дані органи вирішують питання, що грунтуються на міждержавних угодах, укладених Україною.

Головні напрями діяльності й повноваження органів Служби безпеки України

Правове положення Служби безпеки України визначено Законом "Про Службу безпеки України", згідно до вимог якого в роботі цих органів вирізняють такі головні напрями, як контррозвідувальна діяльність і боротьба зі злочинністю.

Боротьба зі злочинністю, згідно до законодавства України, ведеться стосовно виявлення, попередження, припинення і розкриття терористичної діяльності, організованої злочинності, корупції, незаконного обігу зброї й наркотичних засобів, контрабанди та інших злочинів органами дізнання й досудового слідства Служби безпеки. За винятком того, провадиться робота з виявлення, попередження, припинення і розкриття діяльності незаконних воєнізованих чи збройних формувань, злочинних організацій, окремих осіб і громадянських об'єднань, які ставлять за мету зміну чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади.

Обов'язки, якими наділені органи Служби безпеки, дозволяють у повному обсязі виконувати завдання відносно захисту державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного та оборонного потенціалу держави, її законних інтересів та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, у через те числі виявляти, припиняти й розкривати злочини, розслідування яких віднесено законодавством до компетенції цих органів, а також провадити дізнання й досудове слідство у цих справах і розшукувати осіб, які переховуються у зв'язку з учиненням зазначених злочинів.

Перелік прав органів Служби безпеки України та їх завдань визначено в Законі "Про Службу безпеки України".

← Предыдущая страница | Следующая страница →