Поделиться Поделиться

Компетенція уповноважених органів у сфері нагляду за здійсненням страхової діяльності. Контроль та нагляд за здійсненням страхової діяльності

З метою дотримання вимог законодавства України про страхування, ефективного розвитку страхових послуг, запобігання неплатоспроможності страховиків та захисту інтересів страхувальників Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) та її територіальними відділеннями здійснюється державний нагляд за страховою діяльністю (див. Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затверджене Указом Президента України від 23 листопада 2011 р. № 1070/2011).

Основними функціями Нацкомфінпослуг є: 1) ведення єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків) та державного реєстру страхових та перестрахових брокерів; 2) видача ліцензій страховикам на здійснення страхової діяльності та проведення перевірок їх відповідності виданій ліцензії; 3) видача свідоцтв про включення страхових та перестрахових брокерів до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів та проведення перевірки додержання ними законодавства про посередницьку діяльність у страхуванні та перестрахуванні і достовірності їх звітності; 4) проведення перевірок відносно правильності застосування страховиками (перестраховиками) та страховими посередниками законодавства про страхову діяльність і достовірності їх звітності; 5) розроблення нормативних та методичних документів з питань страхової діяльності, що віднесена чинним законодавством до її компетенції; 6) узагальнення практики страхової діяльності і посередницької діяльності на страховому ринку, розроблення і подання у встановленому порядку пропозицій відносно розвитку і вдосконалення законодавства України про страхову і посередницьку діяльність у страхуванні та перестрахуванні; 7) прийняття у межах своєї компетенції нормативно- правових актів з питань страхової і посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні; 8) проведення аналізу додержання законодавства об'єднаннями страховиків і страхових посередників; 9) здійснення контролю за платоспроможністю страховиків згідно до взятих ними страхових зобов'язань перед страхувальниками; 10) забезпечення проведення дослідницько-методологічної роботи з питань страхової і посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні, підвищення ефективності державного нагляду за страховою діяльністю; 11) встановлення правил формування, обліку і розміщення страхових резервів та показників звітності; 12) проведення і координація у визначеному законодавством порядку навчання, підготовки і перепідготовки кадрів та встановлення кваліфікаційних вимог до осіб, які провадять діяльність на страховому ринку, організація нарад, семінарів, конференцій з питань страхової діяльності; 13) участь у міжнародному співробітництві у сфері страхування і посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні, вивчення, узагальнення, поширення світового досвіду, організація виконання міжнародних договорів України з цих питань; 14) здійснення організаційно-методичного забезпечення проведення актуарних розрахунків.

У межах вищеозначених функцій Нацкомфінпослуг має право: 1) одержувати в установленому порядку від страховиків звітність про страхову діяльність, інформацію про їх фінансове становище та необхідні пояснення відносно звітних даних; 2) проводити перевірку відносно правильності застосування страховиками законодавства України про страхову діяльність і достовірності їх звітності за показниками, що характеризують виконання договорів страхування; 3) видавати приписи страховикам про усунення виявлених порушень вимог законодавства про страхову діяльність, а у разі їх невиконання зупиняти чи обмежувати дію ліцензій цих страховиків до усунення виявлених порушень чи приймати рішення про відкликання ліцензій; 4) проводити тематичні перевірки діяльності страховика у випадках необхідності перевірки фактів, викладених у скаргах, заявах, зверненнях страхувальників; 5) одержувати від страхових та перестрахових брокерів установлену звітність про їх діяльність та інформацію про укладені договори, а також необхідні пояснення відносно цих даних; 6) видавати приписи страховим посередникам про усунення виявлених порушень законодавства; 7) одержували в установленому порядку від аварійних комісарів інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань; 8) створювати комісії та робочі групи для проведення перевірок діяльності страховиків та страхових посередників; 9) здійснювати контроль за достовірністю та повнотою інформації, що надається учасниками страхового ринку; 10) одержувати безоплатно від органів виконавчої влади інформацію та статистичну звітність, необхідну для виконання покладених на нього завдань; 11) звертатися до суду з позовом про скасування державної реєстрації страховика (перестраховика) чи страхового посередника у випадках, передбачених законом.

Міжнародні стандарти, принципи та керівні положення у сфері нагляду за страховою діяльністю, розроблені Міжнародною асоціацією органів нагляду за страхуванням (IAIS), членом якої з 2003 року є Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України. IAIS розробила низку ключових принципів (Ключові принципи і методологія страхування, Принципи нагляду за транскордонними страховими операціями), які мають служити базовим орієнтовним показником для органів, що здійснюють нагляд за страховою діяльністю у всіх юрисдикціях.

Похожие статьи