Поделиться Поделиться

Трасологічна експертиза

Судово-трасологічна експертиза – це дослідження слідів, слідоутворюючих, слідосприймаючих об'єктів (носіїв) та інших матеріалів кримінального провадження, що здійснюється особами, які володіють спеціальними знаннями в галузі трасології, для встановлення фактичних даних, які використовуються в якості доказів. Джерелом інформації, необхідної для вирішення експертних завдань трасологічної експертизи, є сліди людини, знарядь, механізмів, транспортних засобів, тварин, речова обстановка місця події в натурі чи зафіксована на фотознімках і в протоколах огляду. Багатогранність досліджень пояснюється численними та різноманітними об'єктами, окреслити коло яких практично неможливо. Невипадково вони класифікуються за об'єктом на чотири великі групи (види), а кожна з них – на підгрупи (підвиди). До першої групи відносяться сліди людини; вони включають сліди рук, ніг, зубів, губ, інших ділянок голови (шкіряного покриву). Як супутні слідам людини до даної групи входять сліди взуття (шкарпеток), сліди одягу та пошкоджень на ньому, сліди нігтів тощо. До другої групи відносяться сліди знарядь, інструментів, механізмів та їх частин. Проводяться експертні дослідження знарядь та їх слідів, вузлів, замків, пломб, виробів масового виробництва, встановлення цілого за його частинами тощо. До третьої групи відносяться сліди транспортних засобів та їх деталей. Досліджують ходові і такі, що виступають, частини окремих деталей та їх фрагменти. Четверта група – це сліди тварин. Досліджують сліди ніг, лап, зубів, кігтів, підкови та клейма.

Предметом судово-трасологічної експертизи є фактичні дані, що встановлюють на підставі спеціальних знань, закономірностей відображення доказової інформації в слідах, і розробка методів і засобів виявлення, фіксації, дослідження слідів та їх використання у процесі досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень. Предметом будь-якого трасологічного дослідження є зовнішня будова слідоутворюючого об'єкта, умови та механізм слідоутворення та їх зв'язок з обставинами події, яка розслідується.

У межах трасологічної експертизи вирішуються ідентифікаційні, діагностичні, ситуалогічні та класифікаційні завдання. Ідентифікаційні завдання, залежно від виду трасологічних експертиз, поділяють на встановлення тотожності та групової належності людей, знарядь, механізмів і тварин, що залишили сліди, а також встановлення тотожності цілого за частинами.

Вирішення діагностичних завдань спрямоване на виявлення, фіксацію слідів; визначення їх придатності для ідентифікації; встановлення часу та механізму впливу, котрий зумовив появу слідів (напрям зламу, взаємне розташування та місце зіткнення транспортних засобів тощо). Встановлюють послідовність виникнення слідів, властивості досліджуваних об'єктів, наприклад справність замка. Останніми роками у межах трасологічної діагностики з'явилася можливість вирішення таких завдань, як встановлення факту контактної взаємодії, реконструктивних і ситуалогічних. Встановлення факту контактної взаємодії являє собою інтегративне завдання. Вирішуючи його, експерт встановлює, що слід залишено певним об'єктом, а також момент, коли утворюючий та сприймаючий об'єкти стикалися поміж собою, тобто контактували. Значущою є ситуація, коли речовина сліду попадає на об'єкт-слідоносій не лише за безпосереднього стикання, а й через інші об'єкти, наприклад, у випадках нашарування волокон одягу, крові та паливно-мастильної речовини. Визначення контактної взаємодії здійснюється, як правило, комплексною експертизою. Вирішуючи реконструктивне завдання, експерт відновлює (реставрує) властивості об'єкта, котрі останній втратив у зв'язку з певною подією, наприклад властивості спаленого виробу за збереженими частками чи мікрочастками, що знайдені на місці події. У вирішенні таких завдань велике значення мають дані відносно виробів масового виробництва (гудзики, пряжки та інша фурнітура).

Ситуалогічні (ситуаційні) завдання експерти вирішують у результаті комплексного дослідження речової обстановки місця події. У дослідженні ситуації, поряд зі слідами та іншими об'єктами, які складають речову обстановку місця події, експерти враховують і використовують результати аналізу всіх факторів, що впливають на механізм події (метеорологічні умови, освітлення, час доби, фізичний стан учасників події тощо). У результаті комплексного вивчення речової обстановки місця події виявлені на ньому сліди групуються за видами, механізмом утворення, місцем виявлення, визначається зв'язок поміж ними, встановлюється причинний зв'язок з особливостями обстановки події кримінального правопорушення.

У ряді випадків класифікаційні завдання розглядають як особливий різновид завдань, проміжних поміж ідентифікаційними та діагностичними, чи ж як ідентифікаційні (різновид так званої групофікації), чи ж їх відносять лише до діагностичних. У дійсності класифікаційні завдання відносять і до діагностичних, і до ідентифікаційних завдань. Виокремлення класифікаційних завдань здебільшого має умовний характер. В ідентифікації як процесі дослідження вирішення класифікаційного завдання в одному випадку є етапом дослідження, коли об'єкт, що перевіряється, відносять до певного, заздалегідь встановленого, класу об'єктів, наприклад встановлюють, що слід ноги залишено взуттям, що відноситься до класу спортивного взуття. В іншому випадку, за відсутності об'єкта, що перевіряється, дозволяється судити про апріорно визначену класифікаційну групу, наприклад встановлення статі, приблизного росту людини. При діагностичному дослідженні вирішенням класифікаційного завдання буде встановлення тієї чи іншої обставини у випадку, коли наукою заздалегідь визначені класи і стан усередині цих класів певних об'єктів і стан досліджуваного об'єкта відповідає одному з цих класів.

← Предыдущая страница | Следующая страница →