Поделиться Поделиться

Поняття бюджетного права та його система

Бюджетне право є підгалуззю фінансового права та включає фінансово-правові норми, які регулюють фінансові правовідносини у сфері бюджетної діяльності.

Предмет фінансового права Існує в межах предмету фінансового права і охоплює суспільні відносини, які пов'язані з формуванням, розподілом І використанням державного й місцевого бюджетів як централізованих публічних фондів коштів. Такі відносини є бюджетно-правовими та мають свої особливості.

Оскільки бюджетне право є невід'ємною складовою частиною фінансового права, йому притаманні всі ознаки останнього. Разом з цим бюджетне право як підгалузь права в системі фінансового права має відповідну сукупність суспільних відносин, ЯКІ підлягають його регулюванню та відрізняється певними особливостями, зумовленими характером бюджетних правовідносин.

Система бюджетного права - це сукупність усіх упорядкованих норм бюджетного права, які узгоджені й згруповані в інститути бюджетного права в межах галузі фінансового права. Таким чином, структурними елементами бюджетного права є:

1) бюджетно-правові норми як базовий елемент системи;

2) бюджетно-правові інститути як сукупність бюджетно-правових норм, які регулюють певну групу однорідних бюджетних правовідносин.

Виокремлюють два інститути бюджетного права, наявність яких зумовлена характером бюджетних правовідносин та їх змістом: інститут бюджетного устрою та інститут бюджетного процесу.

Інститут бюджетного устрою - це сукупність бюджетно-правових норм як різновиду фінансово-правових, які регулюють суспільні відносини, що складаються з приводу організації І побудови бюджетної системи, формування, складу та регулювання міжбюджетних відносин у межах бюджетної системи. Тобто норми цього інституту регламентують ту групу фінансових правовідносин, яка стосується закріплення засад формування бюджетної системи, структури державного й місцевих бюджетів та відносин, які складаються поміж ними.

Інститут бюджетного процесу - це сукупність бюджетно-правових норм як різновиду фінансово-правових, які регулюють суспільні відносини, що складаються з приводу складання, розгляду, затвердження й виконання бюджетів, контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів. Іншими словами, норми цього інституту регулюють фінансові правовідносини, які складаються безпосередньо з приводу розробки проектів бюджетів та їх затвердження, формування (акумулювання фінансових ресурсів), розподілу, перерозподілу й використання централізованих фондів фінансових ресурсів бюджетів, а також обліку й звітності, які супроводжують всі стадії формування, розподілу й використання бюджетних ресурсів.

Таким чином, бюджетне право - це система бюджетно-правових норм як різновиду фінансово-правових, які регулюють відносини у сфері формування, розподілу й використання бюджетних ресурсів для забезпечення завдань і функцій держави, місцевого самоврядування й задоволення публічного інтересу.

Бюджетно-правові норми та бюджетні правовідносини

Бюджетно-правова норма є різновидом фінансово-правової норми, встановлюється уповноваженими органами влади (державними органами чи органами місцевого самоврядування) з метою регулювання окремого виду фінансових правовідносин - бюджетних правовідносин-і забезпечується примусом держави.

Як було зазначено, елементарною частиною бюджетного право, як і фінансового, є правова норма, зокрема бюджетно-правова. Норми бюджетного права мають такі ж характеристики, які властиві нормам фінансового права, проте їм притаманні певні особливості:

1) регулюють особливу сферу фінансових правовідносин відносно формування, розподілу й використання бюджетних ресурсів;

2) переважно мають періодичний характер, що зумовлено прийняттям закону про Державний бюджет та рішень про затвердження місцевих бюджетів на певний період;

3) є насамперед уповноважуючими та заборонними поряд з практичною відсутністю дозвільних бюджетно-правових норм.

Класифікація бюджетно-правових норм здійснюється за різними критеріями: 1) за змістом:

- матеріальні бюджетно-правові норми-виражають матеріальний (грошовий) зміст юридичних прав та обов'язків учасників бюджетних правовідносин, вони визначають структуру бюджетної системи, порядок міжбюджетної взаємодії, джерела доходів і видатків бюджетів та бюджетні повноваження суб'єктів бюджетних правовідносин (складають Інститут бюджетного устрою):

- процесуальні(процедурні) бюджетно-правові норми-визначають порядок діяльності у сфері формування, розподілу й використання коштів державного й місцевих бюджетів (формують інститут бюджетного процесу):

2) за часом дії:

- постійні - бюджетно-правові норми невизначеної в часі дії, наприклад, норми, що закріплені у Бюджетному кодексі України;

- тимчасові - бюджетно-правові норми визначеної в часі дії, наприклад, норми, що закріплені у законі про Державний бюджет та в рішеннях місцевих рад відносно затвердження місцевих бюджетів;

3) за сферою територіальної дії:

- загальнодержавні бюджетно-правові норми-поширюють свою дію на територію всієї держави, наприклад, норми, визначені Бюджетним кодексом, законом про Державний бюджет. Законом "Про місцеве самоврядування";

- .місцеві (локальні) бюджетно-правові норми-поширюють свою дію лише на певній території, наприклад, на територію Автономної Республіки Крим, окрему область, район тощо.

4) за суб'єктом правотворчості:

- бюджетно-правові норми, що приймаються Верховною Радою України:

- бюджетно-правові норми, що приймаються Кабінетом Міністрів України:

- бюджетно-правові норми, що приймаються центральними органами виконавчої влади:

- бюджетно-правові норми, що приймаються органами влади Автономної Республіки Крим:

- бюджетно-правові норми, що приймаються місцевими радами:

- бюджетно-правові норми, що приймаються місцевими державними адміністраціями.

Бюджетні правовідносини с різновидом фінансових правовідносин, пов'язані з формуванням, розподілом і використанням бюджетних ресурсів держави й місцевого самоврядування та врегульовані нормами бюджетного права.

Бюджетним правовідносинам властиві ознаки фінансових правовідносин, проте вони характеризуються своїми особливостями:

- виникають, змінюються чи припиняються у сфері формування, розподілу й використання коштів державного і місцевого бюджетів;

- характеризуються присутністю більш вузького кола суб'єктів, на відміну від суб'єктів інших фінансових правовідносин, оскільки їх учасниками є суб'єкти, які володіють бюджетними повноваженнями, приймають участь у бюджетному процесі чи є одержувачами бюджетних коштів;

- бюджетні правовідносини регулюються насамперед законами України, як цього вимагає стаття 92 Конституції України, згідно до якої виключно законами України встановлюються державний бюджет України й бюджетна система України;

- більшості бюджетних правовідносин притаманна строковість, оскільки їх здійснення пов'язане з певними строками, які прямо встановлені в нормативно-правових актах про бюджет (виконати бюджетні показники по доходах і видатках потрібно в строк - місяць, квартал, рік, а не взагалі за річним підсумком, через те що фінансування й виплати не повинні затримуватись і не здійснюються всі в кінці бюджетного року), та періодичність - державний і місцеві бюджети приймаються на певний період.

Класифікація бюджетних правовідносин здійснюється за тими ж критеріями, що й класифікація норм бюджетного права.

← Предыдущая страница | Следующая страница →