Поделиться Поделиться

Правові теорії в Італії. Джамбаттіста Віко. Чезаре Беккаріа

Кілька століть, як нам відомо з історії, Італія була політично роздробленою країною. Князівства, міста-республіки у взаємних конфліктах перетворили Італію на знесилену державу. Це дало можливість Іспанії легко захопити ворогуючі поміж собою італійські князівства. Король Іспанії фактично став управляти Італією. Така ситуація дуже сильно утруднювала соціальний розвиток країни.

Буржуазія Італії, що тільки почала формуватися, була неоднорідною, її дозволяється поділити на три частини. Перша - боялася всього нового і не хотіла ніяких змін. її влаштовувало правління Іспанії. Друга - налаштована помірно, готова була йти на компроміси з феодалами. Третя - висловлювала побажання домогтися централізації держави.

Цю політико-правову позицію італійської буржуазії, що переважно складалася з лихварів і торговців, поділяли італійські просвітителі XVIII ст., які розробляли свої правові вчення. Одним із перших представників італійського просвітительства був неаполітанський філософ Джамбаттіста Віко (1668-1744). Він розумів політико-правові процеси як об'єктивний закономірний процес, котрий має циклічний характер. Історія для нього - нескінченна низка людських вчинків. Дані вчинки направляє божественне провидіння.

У 1725 р. Віко написав роботу "Основи нової науки про загальну природу нації"". Це його головна праця, в якій він спробував пояснити виникнення, дію державно-правових інститутів, що в історії пройшли три цикли.

Перший цикл Віко назвав початковою стадією, божественною, епохою богів. Ця стадія чи цикл не знає державності, не знає юридичних норм. Законами в цьому циклі служили пророкування оракулів і провидців, які повідомляли людям волю богів. Право було засноване на надприродному авторитеті і не припускало ніякого раціонального пояснення. Суспільством керували жриці. Матеріальні потреби, боротьба протилежних устремлінь підготовляють виникнення законів і держав. Не в суб'єктивних намірах і не в різних хитрощах людей, а в об'єктивній необхідності й у логіці речей потрібно шукати причину появи держави. Віко критикує теорію школи природного права, а саме - концепцію договірного походження держави. Він не пов'язує виникнення держави з договором. Для кожної форми державності він указує свою особливу підставу, свої причини появи.

Другий цикл відбувається в епоху героїв. Держава існує як влада аристократії. Вона диктує наповнені корисливістю правові норми. Нещадно і жорстоко придушує плебеїв. Право в цьому циклі - право грубої сили.

Третій цикл - епоха людей. Для неї характерний республікансько-демократичний устрій чи ж представницькі монархії з гідними людини правами і свободами, що забезпечують народний суверенітет. Закони в цій фазі мудро і гнучко об'єднують особисті інтереси із загальними. Установлюють рівність поміж людьми юридично.

Джамбаттіста Віко ідеалізував майбутнє буржуазного суспільства. Проте ця політико-правова ідеалізація того часу мала прогресивний характер. У цьому його заслуга. Він спробував докладно розробити і продовжити політико-правове вчення, що одержало назву "теорія круговороту". Ідеї Віко довгий час не визнавали.

Відомим представником італійського Просвітництва XVIII ст. був творець правових вчень юрист Чезаре Беккаріа (1738-1794). Народився він у місті Мілан, яке тоді було під владою Австрії. Закінчив єзуїтську школу, отримав гарну освіту. Написав багато робіт. Однак основна робота - "Про злочини і покарання" у 1764 р. була опублікована таємно. Викликала критику з боку церкви і широке визнання просвітителів того часу. Імператриця Австрії Марія-Терезія, яка претендувала на "освічений абсолютизм", узяла Ч. Беккаріа під відповідний захист. Надала йому кафедру в Мілані, а згодом ряд державних посад.

Робота "Про злочини і покарання" перейнята вірою в людський розум, волелюбністю, ідеями гуманізму і законності. Ч. Беккаріа взяв ідеї Гроція, Гоббса, представників французького Просвітництва (Вольтера, Монтеск'є, Дідро, Руссо, Гельвеція та ін.), синтезував їх, узагальнив і створив своє вчення. Для загального блага люди об'єдналися і пожертвували частиною своєї свободи в ім'я безпеки і захисту свободи, що у них залишилася. З пожертвуваної людьми частини свободи й утворилася, за суспільним договором, верховна влада держави. Охороняти її став суверен - представник усього суспільства. Він повинен був забезпечити людям загальне благо - безпеку і справедливість.

Чезаре Беккаріа розрізняє справедливість - божественну, природну і людську. Перші дві справедливості засновані на божественних і природних законах. Людська справедливість базується на суспільному договорі, що встановлює межі влади держави. Вона мінлива. Ії критерієм повинне бути загальне благо. Засновані на ній закони держави повинні мати на увазі можливо більше щастя для можливо більшого числа осіб. Проте неосвічені уявлення про справедливість призвели до того, що закони держави стали зброєю в руках незначної меншості. Закони несправедливі, закріплюють станові привілеї, нерівність перед кримінальним законом, право сильного, пов'язані з ним несвободу і насильство.

Чезаре Беккаріа критикував сучасну йому юриспруденцію, при якій законами вважаються вислови римських і середньовічних юристів, а кримінальне право спирається на вікові забобони. Існуючі закони служать тільки для прикриття насильства і допомагають приносити народ у жертву ненаситному ідолу деспотизму. Причину цього Беккаріа вбачав в утвердженні приватної власності, що дає одним владу, благополуччя, а іншим - убогість і безправ'я. Право власності - "жахливе і, може бути, не необхідне право". Проте відразу у своєму політико-правовому вченні Беккаріа і не думає про знищення приватної власності. А, навпаки, висловлює побажання поступового урівнення матеріального становища людей. Не виступає він і за радикальну перебудову суспільства.

Усі свої надії Беккаріа пов'язує з освіченим монархом, що буде піклуватися про своїх підданих, про усунення убогості і нерівності. Такий монарх буде сприяти розвиткові наукам, мистецтва, освіченості і моральності народу. Монарх видає справедливі і мудрі закони, перед якими усі будуть рівні, яких будуть строго дотримуватися і які забезпечать права людини.

Чезаре Беккаріа вважають родоначальником класичної школи в науці кримінального права. Розвиваючи ідею законності, він стверджував, що свобода громадянина в його праві робити завжди, що не суперечить законам, що сама влада повинна строго дотримуватися законів. Без цього не може існувати "законне суспільство". Зазіхання на безпеку і свободу громадян є одним із тяжких злочинів. Тільки закони можуть установлювати покарання, і право їх видання належить лише суверену як представнику всього суспільства. Сам суверен може видавати лише загальні закони, проте не може судити за їх порушення. Це задача суду, що з'ясовує факти. Покарання ж, обумовлене судом, не може виходити за межі, встановлені законом, інакше воно несправедливе і не відповідає умовам суспільного договору, вважав Беккаріа.

У роботі "Про злочини і покарання" Чезаре Беккаріа обґрунтовує ідеї, які покладені в основу "класичної теорії"" кримінального права. Він стверджував, що причина злочинності полягає у соціальних умовах - убогості людей і зіткненні їхніх інтересів, породжуваних людськими пристрастями. Потрібно відрізняти злочини справжні від злочинів уявних і невмотивованих. Метою покарання має бути попередження нових злочинів і виправлення злочинців. Для цього покарання повинне бути публічним. Беккаріа був проти застосування феодальних методів дізнання (катувань). Закликав до обмеження застосування страти. Він відстоював рівність усіх перед законом і можливість покарання людини тільки за ті діяння, що визначені законом як злочинні.

Політико-правові вчення й ідеї Чезаре Беккаріа знайшли своє відображення в таких важливих конституційних документах, як французька Декларація прав людини і громадянина кінця XVIII ст., а також у кримінальному і кримінально-процесуальному законодавстві Франції початку XIX ст.

Аргументи Беккаріа на користь скасування страти - це практично перший в історії теоретичний виступ такого роду. Страту він припускав тільки в надзвичайних обставинах. (Збереження існуючого правління, чи коли нація бореться за свою свободу.) У всіх інших випадках страта несправедлива і невиправдана.

За природним правом, теоретично неприпустимо, щоби людина бажала позбавити себе життя і, таким чином, вона не могла надати це право іншим. Страта - війна нації з громадянином, це повернення в природний стан. Багатовіковий досвід показує, що погроза страти не зупиняє злочинця. Більш ефективне покарання - довічне позбавлення волі. Страта невиправдана і з моральної точки зору. Це, навпаки, веде до жорстокості й аморальності. Невиправдана страта і з точки зору юридичної. її застосування може бути результатом помилки суддів, що стає вже непоправною, доводив Беккаріа.

Правові вчення Чезаре Беккаріа стали класичним напрямком у кримінально-правовій науці і кримінальному законодавстві, що закріпили такі прогресивні принципи, як: рівність перед законом, немає злочину і немає покарання без вказівки на те у законі, відповідність міри покарання тяжкості скоєного злочину.

Чезаре Беккаріа одержав від Катерини II запрошення приїхати до Російської імперії. Проте він відмовився. Однак у документі Російської імперії державної ваги, відомому як "Наказ" Комісії зі складання нового Уложення, що почала працювати через три роки після виходу книги Беккаріа "Про злочини і покарання", половина статей з кримінального права запозичена в нього. А вся X глава "Про утворення кримінального суду" - переклад з Чезаре Беккаріа.

Політико-правові вчення італійських просвітителів зробили величезний внесок у розробку теорії правової держави, принципів лібералізму. Захистили такі універсальні цінності, як свобода, честь, гідність людини, суспільний порядок. І це дозволяється забезпечити не репресіями, грубою силою, а справедливими законами, високою свідомістю людини і самодисципліною.

Таким чином, епоха Просвітництва в Німеччині й Італії ХУІІ-ХУІІІ ст. заклала засади нових політико-правових концепцій, що поєднували право і мораль, норми природного і позитивного права.

Похожие статьи