Поделиться Поделиться

Стаття 109. Порядок подання касаційної скарги

Касаційна скарга подається до Вищого господарського суду України через апеляційний господарський суд, котрий прийняв оскаржуване рішення чи постанову.

Апеляційний господарський суд зобов'язаний невідкладно надіслати скаргу разом зі справою до Вищого господарського суду України.

Згідно до частини 1 коментованої статті подається касаційна скарга. Так, у ч. І п.1 постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування частини XIIі Господарського процесуального кодексу України" від 24 жовтня 2011 року № II30 зазначається, що касаційна скарга подається до Вищого господарського суду України як суду касаційної інстанції тільки через апеляційний господарський суд.

Суддя, одержавши скаргу, перевіряє її оформлення, вживає заходів до усунення можливих недоліків. Касаційна скарга повинна бути оформлена згідно до вимог, передбачених ст. 111 ГПК, і сплачено судовий збір у встановленому Законом України "Про судовий збір"31 розмірі. Коли касаційна скарга оформлена з порушенням вимог ст. 111 ГПК чи не сплачено судовий збір, суддя постановляє ухвалу про повернення касаційної скарги (ст. 1113 ГПК). Після усунення обставин, зазначених у п.п. 1,2,3,4 і б ч. 1 ст. 1113 ГПК, касаційна скарга може бути подана повторно.

У ч. 2 п.1 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 24 жовтня 2011 року № II32 роз'яснює: коли касаційну скаргу помилково подано через місцевий господарський суд, в якому знаходяться матеріали справи, останній повинен невідкладно надіслати цю скаргу разом з матеріалами справи до суду апеляційної інстанції для виконання ним вимог ч. 2 ст. 109 ГПК.

У п.4.1 роз'яснення Пленуму Вищого господарського суду України від 24 жовтня 2011 року № 1133 зазначається, що у випадках подання касаційної скарги на ухвали, зазначені в пунктах І, 5, 10 - 21 ч. 1 ст. 106 ГПК, до суду касаційної інстанції передаються лише копії матеріалів, необхідних для розгляду скарги. За необхідності суд касаційної інстанції (з урахуванням вимог ч. З ст. 106 і ст. Ill4 ГПК в їх системному взаємозв'язку) витребує з суду нижчої інстанції також копії інших матеріалів справи, а в разі потреби - й матеріали справи (в оригіналі), необхідні для розгляду касаційної скарги на ухвалу суду.

Коли в касаційному порядку оскаржуються ухвали зі справ про банкрутство, в яких вирішується питання по суті і які фактично є рішеннями суду (про визнання чи відмову у визнання вимог кредитора, про затвердження плану санації, про затвердження звіту ліквідатора боржника та припинення провадження у справі тощо), до суду касаційної інстанції надсилаються матеріали справи, а не їх копії.

Згідно з частиною 2 коментованої статті апеляційний господарський суд зобов'язаний невідкладно надіслати касаційну скаргу до Вищого господарського суду України. На жаль, в даній статті законодавець чітко не вказує, що він розуміє під поняттям "невідкладно", відтак надає суду можливості для розтягування строку надсилання касаційної скарги до Вищого господарського суду України.

Стаття 110. Строк подання касаційної скарги (подання)

Касаційна скарга може бути подана протягом двадцяти днів з дня набрання судовим рішенням апеляційного господарського суду законної сили.

Суд касаційної інстанції постановляє ухвалу про повернення касаційної скарги у випадках, коли вона подана після закінчення строків, установлених цією статтею, і суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку, та незалежно від поважності причини пропуску цього строку - у разі, коли вона подана прокурором, органом державної влади, органом місцевого самоврядування після спливу одного року з моменту набрання оскаржуваним судовим рішенням законної сили.

Згідно до частини першої коментованої статті касаційна скарга може бути подана протягом 20 днів з дня набрання законної сили рішення (постанови) апеляційного господарського суду. Згідно зі ст. 105 ГПК рішення (постанова) апеляційного суду набирає законної сили з дня його прийняття. Тобто, законом чітко визначено дату, з якої слід обчислювати перебіг строку на оскарження рішення суду - це день набрання законної сили рішення (постанови) апеляційного суду. При цьому, згідно зі ст. 51 ГПК, коли останній день строку припав на неробочий день, днем закінчення строку вважається перший наступний за ним робочий день. Процесуальна дія може бути вчинена до 24-ї години останнього дня строку. Коли заяву про перегляд рішення та інші документи здано на пошту чи телеграф до 24-ї години останнього дня строку, строк не вважається пропущеним.

Згідно до ст. 53 ГПК, у разі пропуску встановленого законом строку на касаційне оскарження з поважних причин суд касаційної інстанції може за заявою скаржника даний строк поновити. Належним чином мотивовану заяву про поновлення пропущеного строку разом з касаційною скаргою слід надсилати до Вищого господарського суду. Пленум Вищого господарського суду України, постановою від 24 жовтня 2011 року № 11 "Про деякі питання практики застосування частини XIIі Господарського процесуального кодексу України", відносно строків звернення до господарського суду з клопотанням про відновлення пропущеного строку подання касаційної скарги, в п. 6, роз'яснює: ГПК не встановлено строк для такого звернення. Таке клопотання може бути викладено у скарзі чи в окремій заяві і в останньому випадку має бути подано до винесення ухвали про повернення касаційної скарги. При цьому, повернення касаційної скарги, поданої з порушенням строку без клопотання про його відновлення з посиланням на п. 5 ч. 1 ст. ІІІ3 ГПК не перешкоджає повторному поданню касаційної скарги з клопотанням про відновлення строку її подання. Клопотання про відновлення строку подання касаційної скарги розглядається колегією суддів без виклику осіб, які беруть участь у справі, одночасно з вирішенням питання про прийняття касаційної скарги до провадження. У разі задоволення клопотання про відновлення пропущеного строку про це зазначається в ухвалі про прийняття касаційної скарги до провадження35.

Згідно з частиною другою коментованої статті за результатами розгляду питання про поновлення строку для подання касаційної скарги чи про її повернення, у разі, коли вона подана після закінчення строку, установленого частиною першою даної статті, і суд не знайде підстав для поновлення цього строку суд касаційної інстанції постановляє ухвалу про її повернення.

Згідно до ст. 53 ГПК, за заявою сторони, прокурора чи зі своєї ініціативи, суд може визнати причину пропуску процесуального строку встановленого законом поважною і відновити пропущений строк. Проте, коли прокурором, органом державної влади, органом місцевого самоврядування заява подана після спливу одного року з моменту набрання оскаржуваним судовим рішенням законної сили, судом касаційної інстанції виноситься ухвала про її повернення.

Таким чином, суд касаційної інстанції у кожній конкретній справі вирішує обґрунтований мотив чи ні для відновлення пропущеного строку для касаційного оскарження. При цьому обов'язок обґрунтування поважності пропущення строку покладено саме на ту особу, яка подає касаційну скаргу.

← Предыдущая страница | Следующая страница →