Поделиться Поделиться

Право природокористування: принципи, об'єкти та суб'єкти, правова класифікація видів природокористування

Природокористування – це використання властивостей навколишнього природного середовища для задоволення економічних, екологічних, оздоровчих, лікувальних, культурних, естетичних та інших потреб людини.

Під правом природокористування мається на увазі інститут загальної частини екологічного права, в якому об'єднано норми, що визначають спільні положення для права користування всіма видами природних об'єктів, включаючи і норми, які регулюють їх комплексне використання.

Право природокористування – система юридичних норм і засобів, спрямованих на врегулювання відносин відносно ефективного використання, відновлення й охорони природних ресурсів, забезпечення багатогранних матеріальних, економічних і соціальних інтересів та законних прав суб'єктів природокористування.

Принципи та види права природокористування – правові ідеї, закладені в основу правового регулювання відносин по використанню, відновленню й охороні природних ресурсів.

До основних принципів права природокористування відносять наступні:

комплексність використання й охорони природних ресурсів;

нормування видового природокористування;

екологічна безпека природокористування;

нормативність і лімітування природокористування;

стабільність права природокористування;

стимулювання ефективності природокористування;

ефективність і економічність природокористування тощо.

Розрізняють об'єктивне і суб'єктивне право природокористування (рис. 2.2). Змістом права природокористування є сукупність прав і обов'язків суб'єктів права природокористування (природокористувачів), обумовлених нормами чинного законодавства чи відповідною угодою на користування природними ресурсами (договором оренди тимчасового, короткострокового чи довгострокового користування).

Суб'єктами права природокористування можуть бути органи державної влади й органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни України, а також іноземні юридичні та фізичні особи й особи без громадянства.

Об'єктами права природокористування є земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території держави, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони, тобто частини природних ресурсів (об'єктів), відособлені фізично (в натурі) і юридично.

Рис. 2.2. Ознаки об'єктивного та суб'єктивного права природокористування

Існує декілька класифікацій видів права природокористування. Види права природокористування – поділ права користування на окремі групи згідно з класифікаційними показниками (критеріями поділу).

Серед основних критеріїв поділу дозволяється виділити наступні:

– підстави виникнення права природокористування: право загального природокористування, право спеціального природокористування;

– об'єкти природокористування: право землекористування, право надрокористування, право водокористування тощо;

– строки природокористування: безстрокове (постійне), строкове (тимчасове), яке розділяється на довгострокове та короткострокове;

– форми організації природокористування: право колективного природокористування, право індивідуального природокористування;

– способи виникнення природокористування: право первинного природокористування, право вторинного природокористування.

Ознаки та відмінності права загального та спеціального природокористування наведені на рис. 2.3.

Рис. 2.3. Характеристики загального та спеціального права природокористування

Правове регулювання природокористування здійснюється через систему керівних, зобов'язуючих та заборонних норм права. Керівні норми встановлюють умови та порядок виникнення права користування природними ресурсами, визначають кордони поведінки природокористувачів, надають їм необхідні гарантії реалізації й охорони їх прав та ефективного виконання покладених на них обов'язків. Зобов'язуючі норми направлені на регулювання виконання природокористувачами правил використання природного багатства, планів та заходів у галузі використання та відновлення природних ресурсів, збереження та покращання природного середовища.

← Предыдущая страница | Следующая страница →