Поделиться Поделиться

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ ПОЗИЧКИ КВАРТИРИ

ДОГОВІР ПОЗИЧКИ

Місто Київ, Україна, п итого березня дві тисячі тринадцятого року.

Ми: з однієї сторони - Радчук Степан Петрович, проживаю в м. Києві, вул. Зої Гайдай, буд. 19, кв. 13, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2468237648, далі за текстом "ПОЗИЧ-КОДАВЕЦЬ", та з іншої сторони - Семенюк Ігор Васильович, котрий проживає в м. Києві, вул. Княжий Затон, буд. 5, кв. І, реєстраційний номер облікової картки платника податків 4587216954, далі за текстом "КОРИСТУВАЧ", діючи добровільно, згідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства відносно недійсності правочинів, уклали даний договір про наступне:

1. Позичкодавець безоплатно передав Користувачу, а Користувач прийняв від Позичкодавця квартиру № 2 (два), що знаходиться в будинку під № 14 (чотирнадцять), розташованому по вулиці Оболонській в місті Києві, реєстраційний номер 11111111, для користування протягом строку встановленого даним договором, з метою проживання.

2. Вищевказана квартира належить Радчуку Степану Петровичу на підставі договору купівлі-продажу квартири, посвідченого Іваненко 1.1., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 12.02.2005 року, реєстровий номер 789. Реєстрація права власності проведена Комунальним підприємством "Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна" 24.02.2005 року, право власності зареєстровано в реєстровій книзі д. 156/890 за реєстровим номером 138-755 (витяг про державну реєстрацію прав № 81623817, виданий Комунальним підприємством "Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна" 05.03.2011 року).

Реєстрація права власності на квартиру Радчука Степана Петро-вича у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно проведена 05.03.2013 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Іванеченком С. А., право власності зареєстровано за № 124124, частина № 138889000000.

3. Вищезазначена квартира складається з трьох жилих кімнат. Площа вищевказаної квартири складає: загальна площа - 67,50 (шістдесят сім цілих п'ять десятих) кв. м, житлова площа - 46,00 (сорок шість) кв.м.

4. Згідно з даними, шо містяться у звіті про незалежну оцінку ринкової вартості (висновку про вартість майна), виданому Товариством з обмеженою відповідальністю "КОНСАЛТИНГ", оцінювач - Андрієнко Я. М., 04.03.2013 року, дата оцінки - 01.03.2013 року, ринкова вартість вищезазначеної квартири становить 417416 (чотириста сімнадцять тисяч чотириста шістнадцять) гривень 00 копійок.

5. Позичкодавець свідчить, що дійсно є власником квартири, не має обмежень відносно свого права розпорядження квартирою, ні квартира, ні будь-яка її частина на момент укладення цього договору нікому іншому не продані, не подаровані, не відчужені іншим способом, не надані в іпотеку, не передані в оренду чи безоплатне користування, не є предметом обтяження, в податковій заставі і під забороною (арештом) не перебувають, права третіх осіб (права наймача, право застави, право довічного утримання тошо) відносно квартири відсутні, питання права власності на квартиру не є предметом судового розгляду, будь-які спори відносно зазначеної квартири відсутні, квартира не внесена до статутного капіталу юридичних осіб, у квартирі не зареєстровано місцезнаходження юридичної особи.

Інформація про зареєстровані речові права, їх обтяження відносно об'єкта нерухомого майна, котрий є предметом даного договору, а також відносно власників об'єкта у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутня (витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, виготовлені С. А. Іванченком, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 05.03.2013 року).

6. Позичкодавець свідчить, що квартира перебуває в належному технічному стані, прихованих дефектів, недоліків, самовільних перепланувань у квартирі немає, квартира є придатна для використання за призначенням.

Позичкодавець заявляє та гарантує, що у квартирі, яка є предметом даного договору, відсутні будь-які самовільні перепланування, переобладнання, перебудови, добудови, у зазначеній квартирі не проводилося реконструкції.

Квартира, що передається в позичку, оглянута Користувачем до підписання даного договору. На момент огляду будь-яких недоліків, які перешкоджали б її використанню за призначенням, не виявлено. Користувач заявляє, що не має будь-яких претензій до Позичкодавця з приводу якісних технічних характеристик зазначеної квартири.

7. Користувач за власний рахунок сплачує податки, збори, інші обо'язкові платежі, пов'язані з користуванням вищевказаною квартирою, платежі за користування електроенергією, телекомунікаційні послуги, послуги теплопостачання тощо.

8. Передання Користувачу квартири оформляється актом приймання-передач і, котрий підписується Сторонами даного договору. З моменту підписання зазначеного акта починається обчислення строку даного договору.

Позичкодавець зобов'язаний передати квартиру, що є предметом даного договору, Користувачу не пізніше ніж через 5 (п'ять) календарних днів з моменту укладення даного договору, та підписати акт приймання-передачі квартири.

9. Нотаріусом роз'яснено Сторонам положення ст. 830 Цивільного кодексу України, згідно до якої коли позичкодавець не виконує обов'язку передати річ у користування, друга сторона має право вимагати розірвання договору позички та відшкодування завданих збитків.

10. Даний договір укладається Сторонами на 5 (п'ять) років.

11. Позичкодавець має право на відчуження квартири, яка передана ним у користування. До набувача квартири переходять права та обов'язки Позичкодавця.

Користувач не має переважного права перед іншими особами на купівлю квартири, переданої йому у користування.

12. Користувач несе звичайні витрати відносно підтримання належного стану квартири, переданої йому в користування.

Користувач зобов'язаний:

- користуватися квартирою за її призначенням та згідно до мети, визначеної у п. 1 даного договору;

- користуватися квартирою особисто, а за згодою Позичкодавця надати її в користування іншій особі (особам);

- повернути квартиру після закінчення строку даного договору в такому самому стані, в якому вона була на момент її передання.

13. Витрати, пов'язані з нотаріальним посвідченням даного договору, несе Користувач.

14. Сторона, яка порушила зобов'язання згідно до даного договору, повинна усунути дані порушення та відшкодувати іншій Стороні завдану такими порушеннями шкоду.

15. Користувач може поліпшити отриману в позичку квартиру, лише за згодою Позичкодавця.

Я кию поліпшення можуть бути відокремлені від квартири, наданої в позичку, без її пошкодження, Користувач має право на їх вилучення.

Коли поліпшення квартири, наданої в позичку, зроблено за згодою Позичкодавця, Користувач має право на відшкодування вартості необхідних витрат.

Коли Користувач без згоди Позичкодавця зробив поліпшення, які не дозволяється відокремити без шкоди для квартири, наданої в позичку, він не має права на відшкодування їх вартості.

16. Користувач зобов'язаний усунути погіршення квартири, наданої в позичку, які сталися з його вини.

У разі неможливості відновлення квартири, наданої в позичку, Позичкодавець має право вимагати відшкодування завданих йому збитків.

Користувач не відповідає за погіршення квартири, наданої в позичку, коли це сталося внаслідок нормального її зношення чи упущень Позичкодавця.

17. Шкода, завдана третім особам у зв'язку з користуванням квартирою, наданою в позичку, відшкодовується Користувачем на загальних підставах.

Шкода, завдана третім особам у зв'язку з користуванням квартирою, наданою в позичку, відшкодовується Позичкодавцем коли буде встановлено, що це сталося внаслідок особливих властивостей чи недоліків квартири, наданої в позичку, про наявність яких Користувач не був попереджений Позичкодавцем і про які він не знав і не міг знати.

18. Користувач має право повернути квартиру, передану йому у користування, в будь-котрий час до спливу строку даного договору.

Позичкодавець має право вимагати розірвання даного договору і повернення квартири, переданої у позичку, у разі, якшо:

- у зв'язку з непередбаченими обставинами квартира стала потрібною йому самому;

- користування квартирою не відповідає її призначенню та умовам даного договору;

- квартира самочинно передана Користувачем у користування іншій особі;

- у результаті недбалого поводження з квартирою вона може бути знищена чи пошкоджена.

19. Даний договір припиняється у разі смерті Користувача.

20. Коли після припинення даного договору Користувач не повертає квартиру, що передана в позичку, Позичкодавець має право вимагати її примусового повернення, а також відшкодування завданих збитків.

21. Нотаріусом роз'яснено Сторонам положення чинного законодавства відносно порядку укладення договорів позички, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст Правил користування приміщеннями житлових будинків в редакції Постанови КМ України від 24.01.2006 року № 45, зміст статей 203, 759-786, 827-836 Цивільного кодексу України, зміст статей 59-65, 74 Сімейного кодексу України, ст. 12 Закону України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей", ст. 17 Закону України "Про охорону дитинства".

22. Позичкодавець стверджує, що документи, які підтверджують його право власності на квартиру, та всі надані ним відомості відносно зазначеної квартири є достовірні та правдиві. У разі коли документи чи відомості відносно вищезазначеної квартири виявляться недостовірними, неправдивими, Позичкодавець зобов'язаний відшкодувати заподіяні Користувачу збитки та витрати у повному обсязі.

23. Ми, Сторони, підтверджуємо, що даний договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами згідно до справжньої нашої волі, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

24. Сторони підтверджують, шо домовились і не мають жодних зауважень, доповнень чи суперечностей відносно умов даного договору.

25. Договір складено в трьох примірниках, один з яких зберігається у справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Іванченка С. А., інші - видаються Сторонам.

26. Даний договір вступає в силу з моменту його нотаріального посвідчення.

27. Дружина Позичкодавия дала свою згоду на надання в позичку ним вищевказаної квартири і укладення даного договору в заяві, справжність підпису на якій засвідчено Іванченком С. А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 05.03.2013 року, реєстровий номер 540.

Дружина Користувача дала свою згоду на укладання ним даного договору в заяві, справжність підпису на якій засвідчено Іванченком С. А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 05.03.2013 року, реєстровий номер 541.

ПІДПИСИ: ПІДПИС (Радчук С. П.)

ПІДПИС (Семенюк І. В.)

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

← Предыдущая страница | Следующая страница →