Поделиться Поделиться

Укладення правочинів з цінних паперів

У ст. 359 ГК України зазначається, що у разі прийняття доручення на купівлю чи продаж цінних паперів торговець цінними паперами зобов'язаний надавати особі, за дорученням і за рахунок якої він діє, інформацію про курс цінних паперів. Торговець цінними паперами зобов'язаний надавати фондовій біржі інформацію відносно всіх укладених ним угод з цінними паперами в строки і порядку, що визначені правилами фондової біржі. Спеціальні вимоги до укладення угод відносно цінних паперів встановлюються законом. Особливості ведення бухгалтерського обліку, операцій з цінними паперами визначаються згідно до закону.

Торговці цінними паперами укладають угоди відносно цінних паперів на підставі укладених з клієнтами договорів доручення чи комісії. При виконанні операцій з цінними паперами під час здійснення комісійної діяльності за договорами з клієнтами торговці зобов'язані:

а) діяти в інтересах клієнта (домагатися найкращого виконання замовлень клієнта, враховуючи умови, зазначені в договорі, кон'юнктуру ринку цінних паперів, умови здійснення розрахунково-клірингових операцій та надання депозитарних послуг, ризик вибору контрагента та інші фактори ризику);

б) попереджати клієнтів (за винятком випадків володіння інформацією, що становить комерційну таємницю) про ризики конкретної угоди з цінними паперами;

в) узгоджувати з клієнтом рівень можливого ризику відносно виконання операцій купівлі-продажу чи обміну цінних паперів, у через те числі відносно ліквідності цінних паперів, що придбаватимуться;

г) надавати клієнту інформацію відносно курсів цінних паперів;

д) виконувати договори та замовлення клієнтів у порядку їх надходження, коли інше не передбачено договором;

є) в першу чергу виконувати операції з цінними паперами за договорами та замовленнями клієнтів, а потім власні операції з такими ж цінними паперами;

є) у разі наявності у торговця зацікавленості, яка перешкоджає йому виконати замовлення клієнта на найбільш вигідних умовах, торговець цінними паперами зобов'язаний негайно повідомити про це клієнта.

Коли в результаті невиконання торговцем зазначених обов'язків заподіяно збитків клієнту, торговець зобов'язаний відшкодувати клієнту збитки за відповідний рахунок.

На наступний робочий день після проведення операцій з цінними паперами на виконання договору чи замовлення клієнта торговець зобов'язаний повідомляти клієнта про здійснення операцій з цінними паперами письмово, а у разі, коли це передбачено договором, також і іншим способом:

а) про розмір винагороди, якому вони отримують від клієнта при здійсненні угоди;

б) про вартість розрахунково-клірингових та інших послуг, пов'язаних з обслуговуванням договорів клієнта, оплата яких здійснюється за рахунок клієнта;

в) про розмір прямих та непрямих винагород, комісійних та заохочень у грошовій чи іншій формі, які вони одержують від інших фізичних чи юридичних осіб у зв'язку з виконанням операції, що є предметом договору поміж торговцем та клієнтом;

г) про ціну купівлі чи продажу цінних паперів;

д) про те, чи були цінні папери, придбані для клієнта, у власності торговця.

Торговці не мають права:

а) розголошувати комерційну таємницю клієнтів, за винятком випадків надання такої інформації на вимогу уповноважених державних органів, згідно до чинного законодавства;

б) запевняти клієнтів у беззаперечному отриманні доходу з цінних паперів (чи його певного розміру) чи у відсутності збитків від інвестування в цінні папери, робити заяви, які можуть бути розцінені як гарантії зазначеного;

в) при виконанні замовлення клієнта не через організатора торгівлі ринку цінних паперів здійснювати операції з цінними паперами без його письмового замовлення;

г) використовувати грошові кошти та цінні папери клієнтів для здійснення власних операцій;

д) здійснювати операції з цінними паперами клієнтів не в інтересах клієнта, а виключно з метою отримання винагороди;

е) задовольняти вимоги кредиторів за рахунок цінних паперів та грошових коштів, що відносять клієнтам;

є) передовіряти виконання замовлень третім особам, коли це не передбачено договором з клієнтом;

ж) здійснювати комісійну та комерційну діяльність з цінних паперів, відносно яких не зареєстрована інформація про випуск та/чи не здійснена реєстрація випуску у порядку, визначеному чинним законодавством;

з) здійснювати обмін одних цінних паперів на інші, коли в обміні задіяні цінні папери, емітентом яких є торговець чи його афілійовані особи (за винятком випадків здійснення спільного інвестування);

и) здійснювати види діяльності, не передбачені чинним законодавством;

і) надавати фінансові кредити і здійснювати залучення коштів та майна фізичних і юридичних осіб, коли це не пов'язано зі здійсненням комісійної діяльності, спільного інвестування та управління активами.

При здійсненні комісійної діяльності з цінних паперів торговці можуть укладати як договори на виконання разового замовлення, так і договори на обслуговування протягом певного терміну.

Договір на виконання разового замовлення укладається торговцем та клієнтом і передбачає виконання операції певного виду з конкретними цінними паперами. Договір на обслуговування передбачає, що торговець протягом певного терміну виконуватиме разові замовлення клієнта. Разове замовлення містить доручення клієнта надати послугу певного виду та виконати певну операцію з конкретними цінними паперами. Таке замовлення складається клієнтом у письмовій формі, підписується ним (його уповноваженою особою), а в разі, коли клієнтом є юридична особа, також засвідчується його печаткою.

Договір на виконання разового замовлення повинен містити такі умови і реквізити:

а) номер та дату видачі торговцю дозволу на здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів;

б) вид послуги, якому торговець надає клієнту (посередницькі послуги з купівлі цінних паперів; посередницькі послуги з продажу цінних паперів; посередницькі послуги з обміну цінних паперів; інші, передбачені чинним законодавством). Договір на разове замовлення може укладатися тільки на один із видів послуг;

в) опис цінних паперів (вид цінного паперу; назву емітента цінного паперу; номінальну вартість цінного паперу (у національній чи іноземній валюті);

г) умови виконання договору, що містять термін дії замовлення (в разі необхідності) та вид замовлення (ринкове замовлення на купівлю

(РЗК) - замовлення купити цінні папери за мінімальною ціною; ринкове замовлення на продаж (РЗП) - замовлення продати цінні папери за максимальною ціною; лімітне замовлення на купівлю (ЛЗК) - замовлення купити цінні папери за ціною, що не перевищує обумовлену; лімітне замовлення на продаж (ЛЗП) - замовлення продати цінні папери за ціною, що не нижче ніж обумовлена; стоп-замовлення на купівлю (СЗК) цінних паперів - замовлення купити цінні папери в той момент, коли ціна досягне обумовленого рівня; стоп-замовлення на продаж (СЗП) цінних паперів - замовлення продати цінні папери в той момент, коли ціна досягне обумовленого рівня; замовлення на термін (ТЗ) - замовлення, яке діє протягом встановленого терміну; відкрите замовлення (ВЗ) - замовлення, яке діє до моменту виконання чи відкликання (відміни); інші, передбачені чинним законодавством);

д) перелік обов'язків та прав сторін, у через те числі права клієнта в разі невиконання чи неналежного виконання торговцем своїх обов'язків відносно клієнта;

е) положення про канали та порядок передачі інформації та зв'язку поміж клієнтом і торговцем, а також відомості про уповноважених осіб сторін, через яких сторони підтримують зв'язок;

є) умови розрахунків та процент комісійної винагороди, якому торговець отримує від клієнта в разі належного виконання договору;

ж) відповідальність сторін і порядок розгляду спорів, а саме - обсяг відповідальності сторін, умови, за яких сторони звільняються від відповідальності, а також застереження відносно порядку вирішення спорів, що можуть виникнути поміж сторонами в процесі виконання договору;

з) термін дії, підстави для зміни та припинення договору, а саме -визначення моменту, з якого договір набуває чинності, до якого моменту вважається чинним, а також визначення підстав, за яких він може бути змінений чи припинений та процедури дії сторін у випадку прийняття рішення про дострокове припинення договору тощо.

Договір на обслуговування протягом певного терміну має містити такі умови і реквізити:

а) номер та дату видачі торговцю дозволу на здійснення діяльності з випуску і обігу цінних паперів;

б) предмет договору - надання посередницьких послуг відносно купівлі, продажу, обміну цінних паперів, інших операцій, не заборонених чинним законодавством;

в) умови розрахунків та процент комісійної винагороди для всіх видів замовлень, які торговець отримує від клієнта згідно до договору на обслуговування;

г) інші умови, що відповідають вимогам, які пред'являються до змісту договору на разове замовлення.

← Предыдущая страница | Следующая страница →