Поделиться Поделиться

Організація роботи та забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

ВККС є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс та рахунки в органах Державного казначейства України.

ВККС обирає зі свого складу відкритим чи таємним голосуванням голову Комісії, одного заступника голови, секретаря Комісії. Обраним вважається кандидат, за якого проголосувала більшість від загального складу Комісії.

Голова Комісії організовує роботу Комісії, визначає обов'язки заступника, веде засідання Комісії. Обов'язки голови Комісії в разі його відсутності виконує заступник голови Комісії, а за відсутності заступника голови - член Комісії, обраний за квотою з'їзду суддів України, котрий має більший стаж роботи на посаді судді. Голова Комісії визначає дату, час і місце проведення засідання Комісії, перелік питань, що виносяться на засідання, і не пізніш як за десять днів до засідання повідомляє про це особу, відносно якої має розглядатися питання.

Секретар Комісії здійснює підготовку засідань Комісії та несе відповідальність за організацію діловодства Комісії. Порядок роботи Комісії визначається її Регламентом, прийнятим більшістю від загального складу Комісії.

Члени ВККС користуються правами, визначеними ст. 95 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 7 липня 2010 р. Так, він має право: 1) знайомитися з матеріалами, поданими на розгляд Комісії, брати участь у їх дослідженні та перевірці; 2) наводити свої мотиви та міркування, а також подавати додаткові документи з питань, що розглядаються; 3) вносити пропозиції відносно проекту рішення Комісії з будь-яких питань та голосувати за чи проти того чи іншого рішення; 4) висловлювати письмово окрему думку відносно рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; 5) здійснювати інші повноваження, встановлені законом.

Засідання Комісії є повноважним, коли в ньому бере участь не менше двох третин від загального складу. Засідання Комісії проводяться відкрито і гласно, за винятком випадків, установлених законом. Закриті засідання Комісії можуть проводитись для розгляду визначених Комісією питань, а також розгляду питань, що стосуються організації поточної роботи Комісії. У закритому засіданні Комісії мають право брати участь особи, присутність яких визнана Комісією необхідною для розгляду відповідного питання. Комісія наприкінці закритого засідання приймає рішення відносно порядку використання матеріалів і рішень цього засідання.

Гласність роботи Комісії забезпечується відкритим обговоренням питань, що відносять до її компетенції, у присутності заявників, їхніх представників, запрошених осіб та представників засобів масової інформації, які повідомляються за десять днів про дату, час та місце засідання шляхом опублікування відповідного оголошення на офіційному веб-порталі Комісії1.

Офіційний веб-портал Комісії розпочав свою роботу в березні 2011 році2 З цього моменту кожна подія цього органу, кожне його рішення висвітлюється відповідним повідомленням. Безумовну користь від такої організації роботи отримують як судді, кандидати на посади суддів, так і сторонні спостерігачі.

Дозволяється виділити такі групи інформації, які публікуються на офіційній веб-сторінці Комісії. По-перше, на ній розміщуються нормативні акти, які регламентують роботу Комісії, а також інформація про результати її діяльності (звіти, статистика, аналітика). Так, у розділі сайту "Про Комісію" дозволяється знайти історію Комісії, її склад, структуру Секретаріату Комісії, а також її Регламент. В окремих розділах, які стосуються різних напрямів діяльності Комісії, публікуються документи, які регламентують відповідне питання. Наприклад, у підрозділі "Добір кандидатів на посаду судді вперше" розміщено всі документи, які необхідні кандидатам для проходження відповідних процедур. Таким чином, кандидат на посаду судді може завантажити всі анкети і бланки заяв, необхідних йому на певному етапі проходження відбору, не виходячи із дому, що спрощує роботу як співробітників апарату Комісії, так і життя кандидатам на посаду судді. Аналогічний пакет документів розміщено і для суддів, які претендують на обрання безстроково після завершення 5-річного терміну першого призначення.

По-друге, у випадках, передбачених Законом України "Про судоустрій і статус суддів", ВККС публікує оголошення про початок добору кандидатів на посади суддів, про початок проведення конкурсу на заміщення вакантної посади судді, інформацію про кандидатів на посаду судді вперше, які подали заяви про участь у конкурсі на заміщення вакантних посад суддів, інформацію про вакантні посади . суддів у місцевих судах загальної юрисдикції, умови проведення конкурсу на заміщення вакантних посад судді, графік проведення конкурсу на заміщення вакантних посад суддів, рейтинговий список кандидатів на посаду судді вперше, результати кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді, списки кандидатів на посаду судді по регіонах для складення анонімного тестування (іспиту), оголошення про підготовку матеріалів відносно обрання кандидатів на посаду судді безстроково та ін.

По-третє, у підрозділі порталу "Новини і події" анонсуються всі заходи, що провадяться Комісією. Примітним є те, що кожне засідання ВККС, кожне рішення цього органу отримує належне висвітлення на її офіційному веб-порталі, що забезпечує доступ громадян до публічної інформації. Забезпеченню прозорості в діяльності ВККС сприяє порядок визначення осіб, які будуть розглядати дисциплінарну справу судді. Згідно з п. З ст. 94 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" для здійснення перевірки даних відносно наявності підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності у ВККС діє автоматизована система визначення члена Комісії, котрий проводитиме таку перевірку. Положення про автоматизовану систему визначення члена ВККС затверджується Радою суддів України за погодженням з ДСА.

Згідно зі ст. 98 цього Закону організаційне забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України здійснює секретаріат, працівники якого призначаються на посаду та звільняються з посади головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Співробітники секретаріату прирівнюються до державних службовців, побутове забезпечення і рівень соціального захисту яких визначаються Законом України "Про державну службу".

Згідно до ст. 98 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" діє служба дисциплінарних інспекторів, до складу якої входять тридцять три дисциплінарних інспектори. Ця служба діє з метою здійснення членами ВККС належної перевірки наявності підстав для притягнення суддів місцевих та апеляційних судів до дисциплінарної відповідальності. За кожним членом Комісії закріплюється три дисциплінарних інспектори, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою ВККС за пропозицією відповідного члена ВККС. Дані інспектори за дорученням члена Комісії попередньо аналізують заяви та повідомлення про неправомірні дії суддів з метою виявлення підстав для відкриття дисциплінарних справ та здійснення перевірок; готують проекти висновків про наявність підстав для притягнення суддів місцевих та апеляційних судів до дисциплінарної відповідальності; виконують інші доручення члена Комісії в ході дисциплінарного провадження згідно до цього Закону (п. 2 ст. 98, п. І ст. 99 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 7 липня 2010 р.). Утворення служби дисциплінарних інспекторів має забезпечити виконання подвійного завдання: з одного боку, розвантажити роботу членів ВККС, яких за законом є лише 11, а з другого боку - розділити функцію розслідування фактів дисциплінарного проступку суддів і прийняття рішення у справі. Останнє вносить елементи змагальності в процедуру притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, на через що неодноразово наголошували іноземні експерти.

За членами Комісії зберігаються гарантії матеріального, соціального та побутового забезпечення, передбачені законодавством згідно для суддів, працівників Міністерства юстиції України, ДСА та представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. При цьому заробітна плата (грошове забезпечення) виплачується, виходячи з окладів за посадами, які обіймають дані особи в органах, з яких вони відряджені. Членам Комісії, які призначені з'їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, виплачується заробітна плата у розмірі середньомісячної заробітної плати інших членів Комісії.

Виплата грошового забезпечення провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України.

Похожие статьи