Поделиться Поделиться

Стаття 37. Науково-консультативна рада та офіційний друкований орган вищого спеціалізованого суду

1. Науково-консультативна рада утворюється при вищому спеціалізованому суді з числа висококваліфікованих фахівців у галузі права для попереднього розгляду проектів постанов вищого спеціалізованого суду, підготовка яких потребує наукового забезпечення.

2. Порядок організації та діяльності Науково-консультативної ради визначається положенням, що затверджується пленумом вищого спеціалізованого суду.

3. Вищий спеціалізований суд має офіційний друкований орган, в якому публікуються матеріали судової практики вищого спеціалізованого суду та інших судів відповідної судової юрисдикції, матеріали з питань організації діяльності судів відповідної судової юрисдикції та інші матеріали.

Науково-консультативна рада при вищому спеціалізованому суді є дорадчим органом і утворюється з числа висококваліфікованих фахівців у галузі права для попереднього розгляду проектів постанов вищого спеціалізованого суду, підготовка яких потребує наукового забезпечення.

Законом не передбачено строк, на котрий утворюється Науково-консультативна рада. Як показує практика Верховного Суду України, така рада утворюється строком на п'ять років з числа вчених, суддів та інших фахівців, які за характером своєї діяльності пов'язані з роботою судів.

До складу Науково-консультативної ради входять голова Науково-консультативної ради, його заступники, вчений секретар, які обираються на організаційному засіданні ради, члени ради. Даний склад затверджується Пленумом вищого спеціалізованого суду за поданням Голови вищого спеціалізованого суду.

Науково-консультативна рада вивчає питання, що виникають у судовій діяльності, і на підставі вимог закону та наукового аналізу судової практики розробляє і подає вищому спеціалізованому суду рекомендації по проектах роз'яснень Пленуму вищого спеціалізованого суду, по матеріалах узагальнень судової практики і аналізу судової статистики, по проектах конституційних звернень вищого спеціалізованого суду до Конституційного Суду України відносно необхідності офіційного тлумачення положень Конституції України, по проектах інструкцій, методичних листів та інших документів, які розробляються вищим спеціалізованим судом з питань правового характеру, які виникають у судовій практиці, а також висновки відносно проектів законів та інших нормативно-правових актів.

На засіданнях ради можуть обговорюватися теоретичні праці та практичні посібники з питань права, судочинства та організації судової діяльності.

Членам Науково-консультативної ради надається можливість бути присутніми на засіданнях Пленуму вищого спеціалізованого суду і брати участь в обговоренні загальних питань судової діяльності, в установленому порядку ознайомлюватися з матеріалами судової практики і судової статистики вищого спеціалізованого суду та інших судів, ініціювати перед Науково-консультативною радою та керівниками вищого спеціалізованого суду питання відносно поліпшення судової практики і вдосконалення законодавства, конституційності законів та інших правових актів, необхідності офіційного тлумачення положень Конституції та законів України,

З числа членів Науково-консультативної ради можуть утворюватись секції, робочі групи для вивчення та обговорення окремих питань судової практики та організації діяльності судів.

Плани роботи Науково-консультативної ради затверджуються на її засіданнях,

Для участі в засіданні ради можуть бути запрошені наукові та практичні працівники, спеціалісти з різних галузей науки, які не є її членами.

На засіданнях Науково-консультативної ради забезпечується всебічне творче обговорення питань, що розглядаються.

Про роботу Науково-консультативної ради її голова в разі потреби інформує Пленум вищого спеціалізованого суду.

Робота Науково-консультативної ради висвітлюється у друкованих органах вищого спеціалізованого суду.

Фінансове, матеріально-технічне забезпечення діяльності Науково-консультативної ради здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для забезпечення здійснення правосуддя вищим спеціалізованим судом на підставі затвердженого кошторису.

Порядок організації і діяльності Науково-консультативної ради визначається Положенням, затвердженим Пленумом вищого спеціалізованого суду.

Положення про Науково-консультативну раду при Вищому адміністративному суді України затверджено Постановою Пленуму ВАСУ від 28 грудня 2006 року № 7. Положення про Науково-консультативну раду при Вищому господарському суді України затверджено Постановою Пленуму ВГСУ від 28 лютого 2003 року №3.

Головним завданням офіційного друкованого органу вищого спеціалізованого суду є сприяння правильному і однаковому застосуванню спеціалізованими судами відповідної юрисдикції Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів при вирішенні ними справ шляхом опублікування матеріалів судової практики і роз'яснень Пленуму вищого спеціалізованого суду з питань законодавства.

В офіційному друкованому органі публікуються роз'яснення Пленуму вищого спеціалізованого суду з питань застосування судами законодавства, постанови і ухвали вищого спеціалізованого суду та судові рішення і ухвали спеціалізованих судів з конкретних судових справ, узагальнення судової практики, аналізи судової статистики, законодавчі та нормативно-правові акти, коментарі до них, матеріали відносно діяльності Пленуму вищого спеціалізованого суду, Науково-консультативної ради, органів суддівського самоврядування та кваліфікаційної комісії, статті з правових питань тощо

Зокрема, публікація узагальнень судової практики є дієвою формою надання методичної допомоги суддям місцевих та апеляційних спеціалізованих судів, оскільки на конкретних прикладах правильного чи помилкового розгляду справ обґрунтовується правова позиція витого спеціалізованого суду, як суду касаційної інстанції, з питань застосування законодавства, І хоча ця правова позиція носить рекомендаційний характер, вона допомагає суддям та іншим фахівцям у галузі права однаково розуміти і застосовувати у своїй діяльності законодавство, використовувати позитивний досвід та уникати помилок.

Публікації у друкованому органі вищого спеціалізованого суду мають велике значення і для підвищення кваліфікації суддів, самоосвіта., а також дають можливість обмінятись думками і досвідом вирішення справ відповідної судової юрисдикції, сприяють розвитку наукового і творчого процесу.

Склад редакційної колегії друкованого органу затверджується Пленумом вищого спеціалізованого суду. Редакційна колегія періодично інформує Пленум про свою діяльність.

Слід зазначити, що нині один із діючих вищих спеціалізованих судів України - Вищий господарський суд України має два офіційні друковані видання - Вісник Вищого господарського суду України" та "Збірник рішень Вищого господарського суду України", яким притаманні всі особливості, викладені вище.

Похожие статьи