Поделиться Поделиться

Бюджетне, податкове і митне законодавства

Бюджетна система України, бюджетний устрій, бюджетний процес і його учасники. Бюджетні призначення

Бюджетна система України - це сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права (п. 5 ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу України).

Згідно до ст. 5 Бюджетного кодексу України бюджетна система України складається з Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Місцевими бюджетами є бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування. Бюджетами місцевого самоврядування є бюджети територіальних громад сіл, їх об'єднань, селищ, міст (у через те числі районів у містах). Характеризують бюджетну системи як єдиний та цілісний механізм її структура, принципи побудови та організація функціонування.

Бюджетний устрій України - це визначена правовими нормами система бюджетів України, розмежування доходів і видатків поміж ними, повноваження органів законодавчої та виконавчої влади у сфері бюджету. Ст. З Закону України "Про бюджетну систему України" у редакції від 29.06.1995 р. визначала бюджетний устрій як організацію і принципи побудови бюджетної системи, її структури і взаємозв'язок поміж окремими її ланками (закон втратив чинність). На сьогодні чинне бюджетне законодавство не дає такого визначення.

Для аналізу та прогнозування економічного і соціального розвитку держави використовуються показники бюджетів, сукупність яких утворює зведений бюджет. Так, згідно з ст. 6 Бюджетного кодексу України зведений бюджет України включає показники Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та зведених бюджетів областей, міст Києва та Севастополя.

Зведений бюджет Автономної Республіки Крим включає показники бюджету Автономної Республіки Крим, зведених бюджетів її районів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим значення. Зведений бюджет області включає показники обласного бюджету, зведених бюджетів районів і бюджетів міст обласного значення даної області. Зведений бюджет району включає показники районного бюджету, бюджетів міст районного значення, селищних та сільських бюджетів цього району.

Зведений бюджет міста з районним поділом включає показники міського бюджету та бюджетів районів, що входять до його складу. Коли місту чи району у місті адміністративно підпорядковані інші міста, селища чи села, зведений бюджет міста чи району у місті включає показники бюджетів цих міст, селищ та сіл. Показники бюджетів об'єднань територіальних громад, що створюються згідно із законом, включаються до відповідних зведених бюджетів.

Зведені бюджети не затверджуються та мають розрахунково-інформаційний характер.

Для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, встановлюється бюджетний період в один календарний рік, котрий починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року. Неприйняття Верховною Радою України закону про Державний бюджет України до 1 січня відповідного року не є підставою для встановлення іншого бюджетного періоду (ст. З Бюджетного кодексу України).

Згідно до Конституції України бюджетний період для Державного бюджету України за особливих обставин може бути іншим, ніж передбачено ч. 1 ст. З Бюджетного кодексу України.

Особливими обставинами, за яких Державний бюджет України може бути затверджено на інший, ніж передбачено частиною першою даної статті, бюджетний період, є:

1) введення воєнного стану;

2) оголошення надзвичайного стану в Україні.

У разі затвердження Державного бюджету України на інший, ніж передбачено ч. 1 ст. З Бюджетного кодексу України, бюджетний період місцеві бюджети мають бути затверджені на такий самий період.

Бюджетний кодекс України визначає головні принципи бюджетної системи (ст. 7) та запроваджує систему єдиних процедур - ухвалення рішень учасниками бюджетного процесу на засадах єдиної загальнодержавної бюджетної політики. Бюджетна система грунтується на принципах єдності, збалансованості, самостійності, повноти, обґрунтованості, ефективності та результативності, субсидіарності, цільового використання бюджетних коштів, справедливості й неупередженості, публічності та прозорості.

Бюджетний процес - це регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду, затвердження, виконанням бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства (п. 10 ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу України). Виділяють чотири стадії бюджетного процесу (ст. 19 Бюджетного кодексу України):

1) складання проектів бюджетів;

2) розгляд проекту та прийняття закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет);

3) виконання бюджету, включаючи внесення змін до закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет);

4) підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення відносно нього.

На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюються контроль за дотриманням бюджетного законодавства, аудит та оцінка ефективності управління бюджетними коштами згідно до законодавства. Усі стадії бюджетного процесу ґрунтуються на правових засадах, які повинні гарантувати чітке планування, додержання бюджетної дисципліни і постійний контроль за виконанням усіх видатків.

Учасниками бюджетного процесу є органи, установи та посадові особи, наділені бюджетними повноваженнями (правами та обов'язками з управління бюджетними коштами). До учасників бюджетного процесу відносять органи державної влади, органи місцевого самоврядування, організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок згідно до державного бюджету чи місцевого бюджету (бюджетні установи); головні розпорядники бюджетних коштів та розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня (бюджетні установи в особі їх керівників); одержувачі бюджетних коштів (див. ст. 22 Бюджетного кодексу України).

Будь-які бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення. Бюджетні призначення встановлюються законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України (див. ст. 23 Бюджетного кодексу України).

Бюджетне призначення - повноваження головного розпорядника бюджетних коштів, надане цим Бюджетним кодексом, законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), яке має кількісні, часові і цільові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування (п. 8 ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу України).

Бюджетне асигнування - повноваження розпорядника бюджетних коштів, надане згідно до бюджетного призначення, на взяття бюджетного зобов'язання та здійснення платежів, яке має кількісні, часові та цільові обмеження (п. 6 ч. 1 ст. 2 Бюджетного кодексу України),

Забороняється без внесення змін до закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет) збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами державного бюджету (місцевого бюджету) на:

- оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

- видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів державної влади (органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування), за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

Усі бюджетні призначення втрачають чинність після закінчення бюджетного періоду, за винятком випадків, передбачених Бюджетним кодексом. Кабінет Міністрів України встановлює граничні суми витрат бюджетних установ на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування для адміністративних потреб.

Похожие статьи