Поделиться Поделиться

Розгляд заявки на раціоналізаторську пропозицію

Зареєстрована на підприємстві Заява направляється для отримання висновку по пропозиції тим підрозділам і службам, до діяльності яких вона безпосередньо відноситься. Заява розглядається і по ній приймається рішення на підприємстві протягом місяця від дати її надходження.

У висновку по пропозиції дається оцінка її новизни і корисності. Відсутність новизни обґрунтовується посиланням на відповідні джерела, а у випадку відсутності корисності приводиться обґрунтування недоцільності використання пропозиції. Рішення про відхилення пропозиції повинно містити мотиви відхилення.

Рішення, по пропозиції приймається керівником підприємства чи керівником відповідного підрозділу, на якого це покладено наказом по підприємству. З урахуванням умов, існуючих на конкретному підприємстві (велика чисельність працюючих, територіальна роз'єднаність, відокремленість тощо), керівник підприємства може надати право прийняття рішень по пропозиціях деяким керівникам підрозділів (цехів, будівельних управлінь тощо). Рішення про визнання раціоналізаторською пропозиції, внесеної керівником, його заступником, головним інженером, заступником головного інженера підприємства, приймається з урахуванням думки правління підприємства, науково-технічної ради тощо.

По пропозиції, яка визнана підприємством раціоналізаторською, здійснюються організаційно-технічні заходи, що забезпечують її використання, а саме:

• включення її у відповідні плани;

• видання наказів чи розпоряджень про використання пропозиції;

• зміна у зв'язку з пропозицією нормативно-технічної документації тощо).

Запис про прийняте рішення робиться у розділі Заяви "Рішення, яке прийняте по пропозиції".

У випадку незгоди автора з рішенням про відмову у визнанні пропозиції раціоналізаторською чи у прийнятті її до використання, він може у місячний термін від дати одержання рішення подати заперечення керівнику підприємства, котрий прийняв це рішення.

Заперечення автора розглядається науково-технічною радою чи аналогічним органом підприємства в місячний термін від дати його надходження. Рішення, прийняте після розгляду заперечення, є остаточним.

Після винесення рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською і прийняття її до використання протягом місяця автору (кожному з співавторів) пропозиції видається свідоцтво, форма якого затверджується Держпатентом України.

Свідоцтво видається підприємством, яке прийняло зазначене рішення.

У разі співавторства у свідоцтві вказуються прізвища та ініціали всіх співавторів в алфавітному порядку.

Винагорода за використання раціоналізаторської пропозиції

При наявності ефективності від використання раціоналізаторської пропозиції здійснюється розрахунок доходу (прибутку).

У випадку одержання іншого позитивного ефекту від використання раціоналізаторської пропозиції (покращання якості, екологічних характеристик тощо), що засвідчується у відповідному документі, здійснюється його оцінка.

В обох випадках враховуються умови договору поміж автором (співавторами) і підприємством.

Винагорода автору (співавторам) виплачується у відповідності до законодавства України.

Право на винагороду має автор (співавтори) раціоналізаторської пропозиції протягом двох років від дати початку її використання на підприємстві, яке видало автору (співавторам) свідоцтво на цю пропозицію.

Право на винагороду має автор рацпропозиції протягом 2-х років від дати початку її використання юридичною особою.

Розмір винагороди визначається умовами договору поміж автором (співавторами) і підприємством і не може бути менше:

• 10 відсотків доходу, одержуваного щорічно підприємством від використання раціоналізаторської пропозиції;

• 2 відсотків від частки собівартості продукції (роботи чи послуги), що припадає на раціоналізаторську пропозицію, корисний ефект від якої не впливає на одержання доходу.

Винагорода сплачується автору згідно до договору, проте не пізніше трьох місяців після закінчення кожного року використання раціоналізаторської пропозиції.

Договір поміж автором (співавторами) та підприємством про розмір винагороди та строки її виплати (щоквартально, щомісячно тощо) укладається у довільній формі одночасно з визнанням пропозиції раціоналізаторською та прийняттям її до використання, підписується автором (співавторами) і керівником підприємства та завіряється печаткою підприємства.

Винагорода, сплачена автору (співавторам) раціоналізаторської пропозиції, не підлягає стягненню у разі припинення її використання.

Автори раціоналізаторських пропозицій при одержанні винагороди користуються пільгами згідно до законодавства України.

Терміни визначаються і затверджуються кожним підприємством самостійно в межах, зазначених у Рекомендаціях.

Похожие статьи