Поделиться Поделиться

Правовий статус та особливості суб'єктів внутрішньогосподарських відносин

Особливе становище притаманне суб'єктам внутрішньогосподарських відносин, до яких відносять: відокремлені підрозділи, філії чи представництва зі статусом юридичної особи; цехи, лабораторії, відділи, департаменти господарських організацій; органи управління та контролю господарської організації корпоративного типу - загальні збори, виконавчі органи, спостережна рада тощо.

Відокремлений підрозділ (філія, представництво, структурна одиниця) господарської організації - це суб'єкт внутрішньогосподарських відносин без прав юридичної особи, що створюється за рішенням організації, до структури якої входить, і діє в межах повноважень, закріплених у положенні, затвердженому організацією засновником.

Раніше в теорії господарського права була обґрунтованою точка зору, що відокремлені підрозділи господарських організацій, утворені ними для здійснення господарської діяльності, також відносять до суб'єктів господарювання. Це положення деякий час було закріплене в ч. 2 ст. 55 ГК України, проте Законом України від 04.02.2005 р. відокремлені структурні одиниці були виключені з числа суб'єктів господарювання. За винятком того, з ч. 1 ст. 378 ГК України, що визначає суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, було виключено норму відносно підрозділів іноземних суб'єктів господарської діяльності, які, втім, на підставі ст. З Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" віднесені до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. У свою чергу, О. П. Подцерковний наголошує, що законодавство України не лише надало структурним підрозділам підприємств право мати окремий код ЄДРПОУ, печатки, виступати платниками з податку на прибуток (представництва нерезидентів - також платниками ПДВ), а й навіть санкціонувало їх процесуальні права на розгляд справ за місцезнаходженням структурних підрозділів1. Не випадково ст. 15 ПК України серед таких платників податків, як фізичні особи (резиденти і нерезиденти України) та юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) визнав також їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування чи провадять діяльність (операції*), що є об'єктом оподаткування.

Характерними рисами відокремлених підрозділів як суб'єктів внутрішньогосподарських відносин є: 1) спеціальне регулювання на підставі ст. 64 ГК України, ст. 95 ЦК України, законів України "Про господарські товариства" (ст. 9), "Про банки і банківську діяльність" (статті 23-25) тощо; 2) наявність у відокремленого підрозділу статусу суб'єкта внутрішньогосподарських відносин та відсутності прав суб'єкта господарювання; 3) наявність статусу суб'єкта господарювання (юридичної особи) у господарської організації, що створила відокремлений підрозділ; 4) належність відокремленого підрозділу до організаційної структури господарської організації, що його створила; 5) визначення повноважень відокремленого підрозділу в установчому та внутрішніх документах господарської організації, до організаційної структури якої належить відокремлений підрозділ; 6) обсяг повноважень відокремленого підрозділу визначається в положенні про нього та затверджується господарською організацією, що його створила; 7) керівництво відокремленим підрозділом здійснюється одноособово керівником, котрий у зовнішніх відносинах може діяти від імені господарської організації, до організаційної структури якої він належить, у межах і на підставі довіреності, підписаної керівником даної господарської організації; 8) майнова основа діяльності відокремленого підрозділу - це майно, що закріплене за ним господарською організацією і яке відображається в актах бухгалтерського обліку та інвентаризації; 9) залежність відокремленого підрозділу у майновому та організаційному відношенні від господарської організації, до структури якої він входить і за рішенням якої він створений; 10) територіальна відокремленість підрозділу від господарської організації, до структури якої він входить; 11) діє на підставі положення, що затверджується організацією, складовою якої є і за рішенням якої створений; 12) здійснення господарської діяльності відокремленим підрозділом від імені господарської організації, до структури якої він входить; 13) відповідальність за зобов'язаннями відокремленого підрозділу несе господарська організація, до структури якої він входить; 14) ліквідація відокремленого підрозділу здійснюється за рішенням господарської організації, до структури якої він входить.

← Предыдущая страница | Следующая страница →