Поделиться Поделиться

ЗРАЗОК ІПОТЕЧНОГО ДОГОВОРУ, ПРЕДМЕТОМ ЯКОГО Є КВАРТИРА

ІПОТЕЧНИЙ ДОГОВІР

Місто Київ, Україна, восьмого червня дві тисячі тринадцятого року.

Ми: з однієї сторони - Акціонерний комерційний банк "БАНК", код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України 24568723, місцезнаходження: м. Донецьк, пр-т Перемоги, буд. 45, далі за текстом - "ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ", в особі директора Київської філії № 14 Акціонерного комерційного банку "БАНК" Іваненка Петра Олексійовича, котрий проживає в м. Києві, вул. Полярна, буд. 9, кв. 4 і діє на підставі довіреності, посвідченої Мари-нець О. П., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 02.02.2013 року, реєстровий номер 245, та з другої сторони - Петренко Віталій Миколайович, проживає в м. Києві, вул. Автозаводська, буд. 54, кв. 12, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2357894563, далі за текстом - "Іпотекодавець", діючи добровільно, згідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства відносно недійсності правочинів,

уклали даний договір про наступне:

1. Іпотекодавець з метою забезпечення повного виконання зобов'язання, зазначеного в п. 2 даного договору, передає в іпотеку

Іпотекодержателю, а Іпотекодержатель приймає віл Іпотекодавця в іпотеку на умовах, визначених даним договором, нерухоме майно, зазначене в п. 5 даного договору.

2. Даним договором забезпечується виконання зобов'язань Петренка Віталія Миколайовича перед Іпотекодержателем за кредитним договором № 74893548/201 ЗО В, укладеним поміж Петренком Віталієм Миколайовичем та Акціонерним комерційним банком "БАНК" 05.02.2013 року, зі всіма додатковими угодами, змінами і доповненнями до нього, далі за текстом - кредитний договір, а саме: повернення кредиту у розмірі 100000 (ста тисяч) гривень 00 копійок в строк до 05.02.2024 (п'ятого лютого дві тисячі двадцять четвертого) року, зі сплатою 20 (двадцяти) відсотків річних, неустойки та інших можливих витрат Іпотекодержателя.

3. Погашення заборгованості Петренком Віталієм Миколайовичем за кредитним договором здійснюється на умовах, визначених кредитним договором.

4. За рахунок нерухомого майна, що передається в іпотеку, Іпотекодержатель має право задовольнити свої вимоги та відшкодувати витрати в повному обсязі, що визначається на момент фактичного задоволення вимог, а саме:

- вимоги за кредитним договором, включаючи сплату процентів, комісій, неустойки, основної суми боргу та будь-якого збільшення даної суми, передбаченого кредитним договором, інших платежів на користь Іпотекодержателя, передбачених кредитним договором;

- вимоги відносно відшкодування витрат на утримання та збереження нерухомого майна, що передане в іпотеку, витрат на страхування нерухомого майна, що передане в іпотеку (коли Іпотекодержатель поніс такі витрати); збитків, завданих порушенням зобов'язання за кредитним договором чи умов даного договору; витрат, пов'язаних з пред'явленням вимог за кредитним договором, зверненням стягнення на нерухоме майно, шо передане в іпотеку та його реалізацією, включаючи судові витрати, витрати на оплату винагороди залученим експертам (оцінювачам, юристам), витрати на оформлення права власності Іпотекодержателя на вищевказане нерухоме майно (коли Іпотекодержатель вирішить залишити зазначене нерухоме майно у своїй власності), витрати на організацію продажу переданого в іпотеку нерухомого майна (коли Іпотекодержатель вирішить здійснити продаж зазначеного нерухомого майна від свого імені), витрати на підготовку до проведення прилюдних торгів тощо, інших документально підтверджених витрат Іпотекодержателя, коли вони будуть мати місце.

5. За даним договором в іпотеку передається квартира № 50 (п'ятдесят), що знаходиться в будинку під № 14 (чотирнадцять) розташованому по вулиці Московській в місті Києві, реєстраційний номер 325698724, далі за текстом предмет іпотеки.

6. Вищезазначена квартира складається з трьох жилих кімнат. Площа вищевказаної квартири складає: загальна площа - 67,50 (шістдесят сім цілих п'ять десятих) кв. м, житлова площа - 46,00 (сорок шість) кв. м.

7. Предмет іпотеки належить Петренку Віталію Миколайовичу на підставі договору купівлі-продажу квартири, посвідченого Іваненко 1.1., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 12.02.2005 року, реєстровий номер 789. Реєстрація права власності проведена Комунальним підприємством "Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна" 24.02.2005 року, право власності зареєстровано в реєстровій книзі д. 156/890 за реєстровим номером 138-755 (витяг про державну реєстрацію прав № 81623817, виданий Комунальним підприємством "Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна" 03.05.2011 року).

Реєстрація права власності Петренка Віталія Миколайовича на вищезазначену квартиру у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно проведена 08.06.2013 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мартинюк О. В., право власності зареєстровано за № 124124, частина № 138889000000.

8. За даними довідки, виданої Житлово-експлуатаційною конторою № 103 в м. Києві 08.06.2013 року, у квартирі, не зареєстровано місце проживання будь-яких осіб.

9. Згідно з даними, що містяться у звіті про незалежну оцінку ринкової вартості (висновку про вартість майна), виданому Товариством з обмеженою відповідальністю "КОНСАЛТИНГ", оцінювач -Андрієнко Я. М., 08.06.2013 року, дата оцінки - 08.06.2013 року, ринкова вартість вищезазначеної квартири становить 534616 (п'ятсот тридцять чотири тисячі шістсот шістнадцять) гривень 00 копійок.

10. За згодою Сторін вартість предмета іпотеки складає 364500 (триста шістдесят чотири тисячі п'ятсот) фивень 00 копійок.

11. Предмет іпотеки передається в іпотеку разом з усіма його приналежностями та складовими частинами. У разі здійснення будь-яких поліпшень предмета іпотеки (в через те числі реконструкції, перебудови, прибудови до предмета іпотеки), іпотека, встановлена даним договором, поширюється також і на завжди майно, що утворилося внаслідок здійснення таких поліпшень.

Іпотекодавець заявляє та гарантує, що у квартирі, яка є предметом даного договору, відсутні будь-які самовільні перепланування, переобладнання, перебудови, добудови, у зазначеній квартирі не проводилося реконструкції.

12. Іпотекодавець свідчить, що дійсно є власником квартири, він не має обмежень відносно свого права розпорядження квартирою, ні квартира, ні будь-яка її частина на момент укладення цього договору нікому іншому не продана, не подарована, не відчужена іншим способом, не надана в іпотеку, не передана в оренду чи безоплатне користування, не є предметом обтяження, в податковій заставі і під забороною (арештом) не перебуває, права третіх осіб (права наймача, право застави, право довічного утримання тощо) відносно квартири відсутні, питання права власності на квартиру не є предметом судового розгляду, будь-які спори стосовно зазначеної квартири відсутні, квартира не внесена до статутного капіталу юридичних осіб, у квартирі не зареєстровано місцезнаходження юридичної особи.

Нотаріусом роз'яснено положення ч. 3 ст. 6 Закону України "Про іпотеку", згідно до якої Іпотекодавець зобов'язаний до укладення іпотечного договору попередити Іпотекодержателя про всі відомі йому права та вимоги інших осіб на предмет іпотеки, в через те числі ті, що не зареєстровані у встановленому законом порядку. У разі порушення цього обов'язку Іпотекодержатель має право вимагати дострокового виконання основного зобов'язання та відшкодування Іпотекодавцем завданих збитків.

Інформація про зареєстровані речові права, їх обтяження відносно об'єкта нерухомого майна, котрий є предметом даного договору, а також відносно власників об'єкта у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутня (витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, виготовлені О. В. Мартинюк, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 08.06.2013 року).

13. Ризик випадкового знищення, випадкового пошкодження чи псування предмета іпотеки несе Іпотекодавець.

14. Предмет іпотеки залишається у володінні і користувані Іпотекодавця протягом усього строку дії даного договору.

Іпотекодавець має право володіти та користуватися предметом іпотеки згідно до його цільового призначення.

Іпотекодавець має право виключно на підставі згоди Іпотекодержателя:

- знищувати чи проводити капітальний ремонт предмета іпотеки чи здійснювати істотні поліпшення предмета іпотеки;

- передавати предмет іпотеки у наступну іпотеку;

- відчужувати предмет іпотеки;

- передавати предмет іпотеки у спільну діяльність, лізинг, оренду, користування.

Іпотекодавець має право заповідати передане в іпотеку нерухоме майно.

15. При володінні та користуванні предметом іпотеки Іпотекодавець не повинен припускати погіршення стану предмета іпотеки та зменшення його вартості понад норми звичайної амортизації (зносу).

Іпотекодавець не має права відчужувати предмет іпотеки у будь-котрий спосіб, знищувати фізично предмет іпотеки чи його частину, передавати предмет іпотеки як внесок до статутного капіталу юридичних осіб, вчиняти дії відносно виникнення у третіх осіб будь-яких прав на предмет іпотеки, передавати предмет іпотеки у спільну діяльність, найм, оренду, лізинг, інші види користування (в через те числі шляхом реєстрації місця проживання в предметі іпотеки третіх осіб; учиняти дії відносно продовження строку дії вже укладених договорів, правочинів (коли такі договори, правочини були укладені до підписання даного договору); здійснювати перепланування предмета іпотеки, здійснювати істотні поліпшення предмета іпотеки (в т.ч. і здійснювати капітальний ремонт); укладати стосовно предмета іпотеки будь-які інші угоди, договори, правочини. Обмеження, встановлені цим пунктом даного договору, поширюються як на предмет іпотеки в цілому, так і на будь-яке окреме майно, що входить до його складу.

Наступні іпотеки предмета іпотеки не дозволяються, за винятком випадків, коли наступна іпотека здійснюється на користь Іпотекодержателя в забезпечення інших зобов'язань Іпотекодавця чи третіх осіб перед Іпотекодержателем. Зазначене стосується як предмета іпотеки в цілому, так і будь-якої його частини.

16. Іпотекодержатель має право:

- у випадках та в порядку, передбачених даним договором та/чи чинним законодавством України, одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки;

- без будь-яких обмежень з боку Іпотекодавця перевіряти документально і фактично наявність, розмір, стан і умови збереження предмета іпотеки, а також використання його за цільовим призначенням;

- вимагати від третіх осіб припинення посягань на предмет іпотеки, які погрожують йому знищенням чи пошкодженням;

- вимагати від Іпотекодавця вжиття заходів, необхідних для збереження предмета іпотеки та його захисту від посягань з боку третіх осіб;

- у разі порушення Іпотекодавцем обов'язків, встановлених даним договором, вимагати дострокового виконання зобов'язання за кредитним договором, а в разі Його невиконання - звернути стягнення на предмет іпотеки. У разі порушення Іпотекодавцем обов'язків відносно збереження та/чи страхування предмета іпотеки Іпотекодержатель може вимагати дострокового виконання зобов'язання за кредитним договором, а в разі його невиконання - звернути стягнення на предмет іпотеки чи вжити заходів для збереження та/чи страхування предмета іпотеки у власних інтересах та за власний кошт, Іпотекодавець зобов'язаний негайно на вимогу Іпотекодержателя відшкодувати останньому всі витрати, понесені у зв'язку з вжиттям заходів відносно збереження та/чи страхування предмета іпотеки;

- при настанні страхового випадку стосовно предмета іпотеки одержати переважно перед Іпотекодавцем та третіми особами задоволення своїх вимог із суми страхового відшкодування;

- брати участь в судових спорах (судах загальної юрисдикції, господарських судах тощо) та третейських судах як третя особя під час розгляду будь-яких спорів про предмет іпотеки;

- у разі, коли предмет іпотеки вилучено (викуплено) для державних чи суспільних потреб згідно до чинного законодавства України, Іпотекодержатель має право вимагати дострокового виконання зобов'язання за кредитним договором та скористатися правом на першочергове задоволення своїх вимог за рахунок коштів, що підлягають виплаті Іпотекодавцю, чи за рахунок іншого майна, що набу-вається Іпотекодавцем у зв'язку з вилученням (викупом) предмета іпотеки;

- інші права, надані Іпотекодержателю чинним законодавством України,

17. Іпотекодавець має право:

- володіти та користуватися предметом іпотеки згідно до його цільового призначення з урахуванням обмежень, що встановлені чинним законодавством України та/чи даним договором;

- інші права, надані Іпотекодавцю чинним законодавством України.

До укладення цього Договору Іпотекодавець передав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Мартинюк 0. В. оригінали документів, які підтверджують право власності на Предмет іпотеки.

18. Обов'язки Іпотекодавця:

- дотримуватися обмежень, встановлених даним договором та/ чи чинним законодавством України, відносно володіння, користування, розпорядження предметом іпотеки;

- здійснювати раціональну експлуатацію майна, що входить до складу предмета іпотеки за даним договором, не припускаючи в ході експлуатації погіршення стану такого майна та/чи зменшення його вартості понад норми звичайного зносу; утримувати майно, що входить до складу предмета іпотеки у належному стані, регулярно здійснювати огляди такого майна, а також здійснювати за власні кошти його поточний ремонт таким чином, щоби не зменшити його вартість та не завдати будь-якої шкоди такому майну. Вживати за власний кошт усіх заходів, необхідних для забезпечення належного збереження предмета іпотеки, включаючи вжиття всіх заходів для захисту предмета іпотеки від посягань з боку третіх осіб;

- у випадку загибелі (пошкодження тощо) предмета іпотеки надати в якості забезпечення зобов'язання за кредитним договором аналогічне за реальною вартістю і якістю нерухоме майно, чи, коли це можливо і на це погоджується Іпотекодержатель, відновити знищений чи пошкоджений предмет іпотеки;

- негайно повідомляти Іпотекодержателя про будь-якому загрозу знищення, пошкодження, псування чи погіршення стану предмета іпотеки, а також про будь-які обставини, що можуть негативно вплинути на права Іпотекодержателя за даним договором, у через те числі про претензії чи посягання третіх осіб на предмет іпотеки;

- протягом усього часу дії даного договору надавати Іпотекодержателю можливість здійснювати фактичний контроль за наявністю, розміром, станом, умовами зберігання та використання предмета іпотеки, в через те числі надавати безперешкодний прохід представника Іпотекодержателя до предмета іпотеки;

- належним чином сплачувати всі передбачені чинним законодавством України податки та обов'язкові збори на предмет іпотеки;

- нести усі витрати, пов'язані з укладенням даного договору, зокрема нотаріальним посвідченням даного договору та додаткових угод, договорів про внесення змін, доповнень до даного договору, коли такі будуть мати місце в майбутньому; накладенням на предмет іпотеки заборони відчуження; державною реєстрацією іпотеки (обтяження іпотекою) предмета іпотеки тощо;

- застрахувати предмет іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження чи псування на всю суму вартості предмета іпотеки, визначеного в п. 7 даного договору.

- протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня укладення даного договору надати Іпотекодержателю відповідні докази страхування за відповідний рахунок та на користь Іпотекодержателя (як вигодона-бувача, котрий у разі настання страхового випадку набуває право вимоги до страховика) предмета іпотеки на весь строк дії даного договору у страховика, схваленого Іпотекодержателем. У договорі страхування має бути передбачено, що Іпотекодавець не має права змінювати умови такого договору, в через те числі вигодонабувача без письмової згоди Іпотекодержателя. Істотні умови договору страхування (в через те числі ризики та страхові випадки) мають бути погоджені з Іпотекодержателем до його підписання;

протягом строку дії даного договору забезпечувати перебування предмета іпотеки застрахованим згідно до договору страхування предмета іпотеки, укладення якого передбачено даним договором, на тих самих умовах, на яких даний договір страхування був укладений. Іпотекодавець зобов'язаний надавати Іпотекодержателю, як вигодонабувачу, докази належного виконання зазначеного обов'язку: відповідні додаткові угоди до договору страхування, документи, що підтверджують сплату Іпотекодавцем страхових платежів згідно до умов такого договору страхування тощо);

- виконувати всі інші обов'язки, покладені на Іпотекодавця чинним законодавством України та даним договором.

19. Іпотекодавець підтверджує та гарантує, що:

- предмет іпотеки не знаходиться у спільній власності;

- не існує несплаченої у строк заборгованості з боку Іпотекодавця перед третіми особами за платежами, пов'язаними з володінням, користуванням та розпорядженням предметом іпотеки;

- не існує жодних несплачених вимог стосовно предмета іпотеки;

- предмет іпотеки знаходиться у відповідності з діючими в України санітарними нормами, а також правилами загальної та пожежної безпеки;

- предмет іпотеки може бути переданий Іпотекодавцем в іпотеку за даним договором і на нього згідно до чинного законодавства України може бути звернене стягнення;

- предмет іпотеки не є для Іпотекодавця та членів його сім'ї тощо єдиним можливим місцем проживання, та/чи сукупний дохід членів сім'ї Іпотекодавця достатній для придбання чи найму іншого житла у разі звернення стягнення на предмет іпотеки;

- даний договір не вступає у суперечність з попередніми угодами, договорами, правочинами, укладеними Іпотекодавцем з третіми особами.

20. У випадку виникнення будь-яких претензій третіх осіб відносно предмета іпотеки, такі претензії піддягають врегулюванню за рахунок Іпотекодавця. Іпотекодавець зобов'язується при виникненні таких претензій негайно повідомляти про них письмово Іпотекодержателя та надавати йому всю інформацію та документи, що стосуються спору відносно предмета іпотеки. Іпотекодавець зобов'язаний відшкодувати Іпотекодержателю збитки, що виникли у Іпотекодержателя внаслідок надання неправдивих гарантій та запевнень.

21. Заміна предмета іпотеки здійснюється Іпотекодавцем виключно за попередньою письмовою згодою Іпотекодержателя.

22. На предмет іпотеки накладається заборона відчуження.

23. Заставна за даним договором не видається.

24. Іпотекодержатель вправі звернути стягнення на предмет іпотеки та одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами Іпотекодавця у таких випадках:

- у разі невиконання чи неналежного виконання зобов'язання за кредитним договором;

- у разі невиконання вимоги Іпотекодержателя про дострокове виконання зобов'язання за кредитним договором, зробленої на підставі закону, кредитного договору чи даного договору;

- незалежно від настання строку виконання зобов'язання за кредитним договором у випадку смерті Іпотекодавця/боржника за кредитним договором;

- незалежно від настання строку виконання зобов'язання за кредитним договором у випадку будь-якого порушення умов кредитного договору;

- незалежно від настання строку виконання зобов'язання за кредитним договором у випадку будь-якого порушення Іпотекодавцем умов даного договору;

- незалежно від настання строку виконання зобов'язання за кредитним договором у випадку, коли предмет іпотеки використовується Іпотекодавцем не за призначенням;

- незалежно від настання строку виконання зобов'язання за кредитним договором, коли іншою особою розпочато процедуру звернення стягнення на предмет іпотеки;

- незалежно від настання строку виконання зобов'язання за кредитним договором, у разі порушення провадження у справі про відновлення платоспроможності чи визнання банкрутом Іпотекодавця/ боржника за кредитним договором;

- в інших випадках, передбачених даним договором та/чи чинним законодавством України.

25. Звернення стягнення на предмет іпотеки може здійснюватися одним з таких способів за вибором Іпотекодержателя: 1) за рішенням суду; 2) на підставі виконавчого напису нотаріуса; 3) шляхом позасудового врегулювання згідно до передбачених даним договором застережень про задоволення вимог Іпотекодержателя.

26. Визначені даним договором способи звернення стягнення на предмет іпотеки не перешкоджають Іпотекодержателю застосувати інші способи звернення стягнення на предмет іпотеки, встановлені чинним законодавством України та/чи письмовою домовленістю Сторін. У разі, коли визначені даним договором та/чи чинним законодавством України заходи позасудового врегулювання з будь-яких причин не призвели до задоволення вимог Іпотекодержателя в повному обсязі, Іпотекодержатель вправі в будь-котрий час припинити процедуру позасудового врегулювання та звернути стягнення на предмет іпотеки в цілому чи окреме майно, що входить до його складу, на підставі виконавчого напису нотаріуса чи за рішенням суду (за вибором Іпотекодержателя).

27. Реалізація предмета іпотеки, на котрий звернено стягнення за рішенням суду чи на підставі виконавчого напису нотаріуса, здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

28. У разі порушення умов кредитного договору, та/чи умов даного договору Іпотекодержатель надсилає особі, яка порушила свої обов'язки, письмову вимогу про усунення порушення. У цьому документі зазначається стислий зміст порушених зобов'язань, вимога про виконання порушеного зобов'язання у не менш, ніж тридцятиденний строк та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання даної вимоги. Коли протягом встановленого строку вимога Іпотекодержателя залишається без задоволення, Іпотекодержатель вправі розпочати звернення стягнення на предмет іпотеки згідно до даного договору та/чи чинного законодавства України. Положення цього пункту не є перешкодою для реалізації права Іпотекодержателя звернутися у будь-котрий час за захистом своїх порушених прав до суду у встановленому законом порядку.

29. Після прийняття Іпотекодержателем рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки Іпотекодавець зобов'язаний на письмову вимогу Іпотекодержателя добровільно звільнити предмет іпотеки та максимально сприяти його звільненню іншими особами протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня отримання такої вимоги, незалежно від факту наявності чи не наявності (надання чи не надання) іншого житла для проживання, можливості чи неможливості придбати чи найняти інше житло. Коли Іпотекодавець та інші мешканці не звільняють предмет іпотеки у зазначений вище строк добровільно, їх примусове виселення здійснюється на підставі рішення суду.

30. У випадку часткового виконання зобов'язання за кредитним договором іпотека зберігається в початковому обсязі. У будь-котрий час до реалізації предмета іпотеки звернення стягнення на нього може бути зупинено шляхом виконання зобов'язання за кредитним договором у повному обсязі.

31. Після прийняття рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки, з метою забезпечення належного використання переданого в іпотеку майна, предмет іпотеки може бути переданий Іпоте-кодержателю чи іншій особі в управління на період до його реалізації. Даний пункт даного договору вважається договором поміж Іпотекодавцем та Іпотекодержателем про умови передачі предмета іпотеки в управління.

32. Сторони домовилися, що після передачі предмета іпотеки в управління вся продукція, плоди та доходи від предмета іпотеки спрямовуються Іпотекодержателем на погашення зобов'язання за кредитним договором та інших вимог Іпотекодержателя, забезпечених іпотекою за даним договором.

33. Усі витрати, які будуть виникати у зв'язку з передачею в управління предмета іпотеки, покриваються за рахунок доходів, отриманих від предмета іпотеки та/чи реалізації майна, шо входить до предмета іпотеки.

34. Іпотекодавець зобов'язаний передати Іпотекодержателя) всю документацію, пов'язану з предметом іпотеки та необхідну для належного управління предметом іпотеки.

35. У разі виникнення у Іпотекодержателя права звернути стягнення на предмет іпотеки, Іпотекодержатель може прийняти рішення про прийняття предмета іпотеки у свою власність, про що письмово повідомляє Іпотекодавця. У зазначеному повідомленні має міститися: підстави звернення стягнення на предмет іпотеки, ціна, за якою предмет іпотеки переходить у власність Іпотекодержателя, суть та розмір вимог за зобов'язанням за кредитним договором та вимог відносно відшкодування всіх витрат Іпотекодержателя, які припиняються у результаті переходу до Іпотекодержателя права власності на предмет іпотеки.

Зазначене застереження, яке вважається договором про задоволення вимог Іпотекодержателя, є правовою підставою для реєстрації права власності Іпотекодержателя на предмет іпотеки.

36. Предмет іпотеки переходить у власність Іпотекодержателя за ціною предмета іпотеки, визначеною незалежним експертним оцінювачем, зменшеною на суму ПДВ, якому Іпотекодержатель має сплатити до бюджету у випадку подальшого відчуження ним предмета іпотеки. Іпотекодержатель може звернутися за висновком про незалежну експертну оцінку предмета іпотеки до будь-якого суб'єкта оціночної діяльності, котрий має право проводити експертну оцінку нерухомості.

37. Іпотекодавець бере на себе обов'язок учиняти всі залежні від нього дії, які можуть стати необхідними для переходу права власності на предмет іпотеки до Іпотекодержателя, а також дії, які не є необхідними, проте можуть зробити процес переходу права власності належним, простим та максимально швидким. Дане застереження визначається Сторонами як договір про задоволення вимог Іпотекодержателя.

38. У разі виникнення у Іпотекодержателя права звернути стягнення на предмет іпотеки Іпотекодержатель має право від свого імені продати предмет іпотеки будь-якій особі шляхом укладення з нею відповідного договору купівлі-продажу. Продаж предмета іпотеки здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Даним договором Іпотекодавець уповноважує Іпотекодержателя подавати та отримувати від імені Іпотекодавця довідки та документи, які необхідні для підготовки предмета іпотеки до продажу (витяги з реєстру обтяжень, витяг з реєстру прав власності, технічний паспорт, довідку за ({юрмою З, витяг з Державного реєстру право-чинів та ін.), сплачувати всі необхідні платежі, підписати договір купівлі-продажу предмета іпотеки, а також виконувати всі інші дії, які пов'язані з продажем предмета іпотеки. У разі продажу предмета іпотеки, Іпотекодержатель має право отримати грошові кошти, виручені від продажу та спрямувати їх на погашення витрат Іпотекодержателя та заборгованості за кредитним договором. Коли предмет іпотеки буде продано за суму більшу, ніж сума заборгованості та витрат Іпотекодержателя, залишок грошових коштів від його продажу Іпотекодержатель повертає Іпотекодавцю. Дане застереження визначається Сторонами як договір про задоволення вимог Іпотекодержателя.

39. Спори та суперечки поміж Сторонами за даним договором чи у зв'язку з ним вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Відносини, які виникають під час та у зв'язку з укладанням даного договору та не врегульовані в ньому, регулюються чинним законодавством України.

40. Будь-які повідомлення, що направляються Сторонами одна одній у зв'язку з даним договором, повинні бути викладені в письмовій формі та будуть вважатися поданими належним чином, коли вони надіслані рекомендованим листом чи доставлені особисто на адресу Сторін.

41. Даний договір набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення та діє до повного виконання Іпотекодавцем зобов'язання за кредитним договором.

42. Недійсність окремих положень даного договору не має наслідком недійсності інших його положень і договору в цілому, коли дозволяється припустити, що договір був би вчинений і без включення до нього недійсного положення.

43. У разі переходу права власності (права господарського відання) на предмет іпотеки від Іпотекодавця до іншої особи, у через те числі в порядку спадкування чи правонаступництва, іпотека є дійсною для набувача відповідного нерухомого майна, навіть у через те випадку, коли до його відома не доведена інформація про обтяження майна іпотекою.

44. Відступлення прав за даним договором здійснюється без необхідності отримання згоди Іпотекодавця за умови, що одночасно здійснюється відступлення права вимоги за кредитним договором. Відступлення прав за даним договором свідчить про відступлення права вимоги за кредитним договором.

Іпотекодержатель зобов'язаний письмово у п'ятиденний строк повідомити Іпотекодавця про відступлення прав за даним договором і права вимоги за кредитним договором.

Правочин про відступлення прав заданим договором підлягає нотаріальному посвідченню. Відомості про таке відступлення підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

45. Зміни і доповнення до даного договору підлягають нотаріальному посвідченню. Відповідні відомості про зміну умов обтяження нерухомого майна іпотекою підлягають державній реєстрації у встановленому законом порядку.

46. Іпотека припиняється у разі:

- припинення кредитного договору;

- реалізації предмета іпотеки;

- набуття Інотекодержателем права власності на предмет іпотеки;

- визнання даного договору недійсним;

- знищення (втрати) предмета іпотеки;

- з інших підстав, передбачених законом.

Відомості про припинення іпотеки підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

47. Витрати, пов'язані з нотаріальним посвідченням цього договору, несе Іпотекодавець.

48. Нотаріусом роз'снено Сторонам положення чинного законодавства відносно порядку укладення іпотечних договорів, підстав та наслідків визнання їх недійсними, порядок державної реєстрації іпотеки, порядок задоволення забезпечених іпотекою вимог за рахунок предмета іпотеки, зміст Правил користування приміщеннями житлових будинків в редакції Постанови КМ України від 24.01.2006 року № 45, зміст статей 59-65, 74 Сімейного кодексу України, статей 203, 572-593 Цивільного кодексу України, ст. 12 Закону України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей", ст. 17 Закону України "Про охорону дитинства" та зміст статей 3- 13, 15-20, 23, 24, 33-51 Закону України "Про іпотеку".

49. Договір складено в трьох примірниках, один з яких зберігається у справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мартинюк О. В., інші видаються Сторонам.

50. Іпотекодержатель зобов'язаний забезпечити збереження банківської таємниці відносно Іпотекодавця.

51. Ми, Сторони, підтверджуємо, що даний договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами згідно до справжньої нашої волі, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

52. Сторони підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень чи суперечностей відносно умов даного договору.

53. Нотаріусом роз'яснено зміст ст. і 82 Цивільного кодексу України, згідно до якої право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. Державна реєстрація прав на нерухомість є публічною, здійснюється відповідним органом, котрий зобов'язаний надавати інформацію про реєстрацію та зареєстровані права в порядку, встановленому законом. Відмова у державній реєстрації права на нерухомість, ухилення від реєстрації, відмова від надання інформації про реєстрацію можуть бути оскаржені до суду. Порядок проведення державної реєстрації прав на нерухомість та підстави відмови в ній встановлюються законом.

54. Представник Іпотекодержателя свідчить, що не перевищує наданих йому повноважень, діє добросовісно та розумно, даний договір укладається ним в інтересах Акціонерного комерційного банку "БАНК".

55. Іпотекодавець в поданій ним заяві повідомив, що квартира, яка передається в іпотеку, набута ним не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю. Про зміст даної заяви нотаріусом доведено до відома Іпотекодержателя.

ПІДПИСИ: ПІДПИС (Петренко В. М.)

Директор Київської філії № 14 Акціонерного комерційного банку "БАНК" ПІДПИС (Іваненко П. О.)

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

ЗАБОРОНА ВІДЧУЖЕННЯ

Я, Петренко Віталій Миколайович, заявляю, що квартира, яка передається в іпотеку, набута мною не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю. Підпис: ПІДПИС (Петренко В. М.)

Я, Іваненко Петро Олексійович, представник Акціонерного комерційного банку "БАНК", заявляю, що мені відомо про заяву Петренка Віталія Миколайовича, що квартира, яка передається в іпотеку, набута ним не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

Підпис: ПІДПИС (Іваненко П. О.)

Особу Петренка Віталія Миколайовича встановлено за паспортом С0222222, виданим Оболонським РОЦІ ГУ МВС України в місті Києві 12.12.2012 року. Справжність його підпису перевірено.

Особу Іваненка Петра Олексійовича встановлено за паспортом С0332222, виданим Оболонським РОЦІ ГУ МВС України в місті Києві 12.12.2012 року. Справжність його підпису та повноваження перевірено.

Той факт, що Петренко Віталій Миколайович не перебуває у шлюбних відносинах, встановлено по відсутності в його паспорті відміток про реєстрацію шлюбу.

Приватний нотаріус Київського міського

нотаріального округу: ПІДПИС О. В. Мартинюк

Похожие статьи