Поделиться Поделиться

Правові акти Президента України

На виконання своїх повноважень Президент України може приймати два види правових актів: укази і розпорядження (ч. З ст. 106 Конституції України). Проекти правових актів Президента України розробляють та вносять Глава Адміністрації Президента України, радники Президента України, структурні підрозділи Адміністрації Президента України, Кабінет Міністрів України, міністерства, центральні органи виконавчої влади у межах своєї компетенції, Рада Міністрів АРК. На підпис Президентові України укази та розпорядження подає Глава Адміністрації Президента України.

Правові акти Президента України можуть бути визнані Конституційним Судом України неконституційними, що має своїм наслідком втрату ними чинності з моменту прийняття такого рішення.

Правові акти Президента України є підзаконними, оскільки приймаються на основі та в межах Конституції і законів України.

Укази - це нормативно-правові чи індивідуально-владні акти, які приймаються Президентом України на виконання Конституції та законів України з найважливіших питань державного і суспільного життя. Нормативні акти Президента України поширюються на невизначене коло суб'єктів правовідносин, а індивідуально-владні акти мають індивідуальне, тобто персоніфіковане спрямування.

Указами Президента України оформляються.

* скасування актів Кабінету Міністрів України, Ради Міністрів АРК, рішень голів місцевих державних адміністрацій;

* нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань;

* присвоєння вищих дипломатичних рангів, вищих військових звань, інших спеціальних звань і класних чинів;

* прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, надання притулку;

* рішення Президента України відносно призначення та звільнення з посад керівників відповідних державних органів, установ та організацій;

* встановлення президентських відзнак та нагородження ними;

* помилування.

Деякі укази Президента України контрасигнуються.

Контрасигнація (від лат. contra і signo - засвідчую, підписую) - це скріплення акта Президента України підписами Прем'єр-міністра України чи міністрами, відповідальними за правовий акт та його виконання, у результаті чого вони стають політично та юридично відповідальними за указ глави держави. Так, погоджуються у Міністерстві юстиції України проекти указів Президента України, що мають нормативний характер, а в Міністерстві фінансів України та Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України - акти Президента України, що пов'язані з витрачанням матеріальних ресурсів.

Конституція України встановлює процедуру контрасигнування указів Президента України (ч. 4 ст. 106), які спрямовані на:

* припинення повноважень Верховної Ради України;

* призначення за поданням Прем'єр-міністра України членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих адміністрацій та припинення їх повноважень;

* прийняття рішень Радою національної безпеки та охорони України;

* призначення на посади та звільнення з посад за згодою Верховної Ради України Голови Фонду державного майна України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України;

* утворення, ліквідацію та реорганізацію міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

* призначення на посади третини складу суддів Конституційного Суду України;

* здійснення представництва України в інших державах та міжнародних організаціях тощо.

Розпорядження - це індивідуально-владні внутрішньо-організаційні акти Президента України, що приймаються з питань кадрового та іншого забезпечення.

Розпорядженнями Президента України оформляються:

* рішення з кадрових, оперативних та організаційних питань Адміністрації Президента України;

* призначення уповноважених Президента України для представництва інтересів глави держави у відповідних державних органах, установах, організаціях;

* доручення Кабінету Міністрів України, міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади;

o призначення представників від України для участі у роботі міжнародних форумів та переговорів із делегаціями закордонних держав.

Правові акти Президента України не пізніше ніж у п'ятнадцятиденний строк після їх підписання оприлюднюються в офіційних друкованих виданнях: "Урядовий кур'єр", "Офіційний вісник України". Оприлюднені правові акти набирають чинності через 10 днів чи в інший визначений самим правовим актом строк, проте не раніше дня опублікування у зазначених офіційних виданнях.

Ненормативні правові акти Президента України оприлюднюються дещо по-іншому - шляхом надсилання певним державним органам, органам місцевого самоврядування, які у свою чергу зобов'язані повідомити ті підприємства, установи чи організації, на які поширюється владно-регулюючий вплив правових актів глави держави. Набирають чинність ненормативні правові акти Президента України з моменту їх отримання адресатами чи у визначений актом строк. Індивідуально-правові акти про призначення, звільнення з посад набирають чинність з моменту їх підписання Президентом України.

Похожие статьи